تابوت اسکندر کبیر کجاست؟

تابوت اسکندر کبیر کجاست؟

موزه باستان شناسی استانبول در زمین قصر توپکاپی واقع شده است . بالغ بر یک میلیون شی تاریخی از تمدن های سراسر جهان در این مجموعه جمع آوری شده است .
این موزه در واقع شامل سه موزه : باستان شناسی ، موزه شرق باستان و موزه تایلد کیوسک است
موزه تایلد کیوسک از سال 1472 بنا شده است.
گفته می شود که تابوت اسکندر کبیر در موزه باستان شناسی استانبول واقع شده است

تور استانبول

تابوت اسکندر کبیر کجاست؟
Rated 4.5/5 based on 470 reviews