بازار شهر رتردام

بازار شهر رتردام


بزرگترین هنر دیجیتال سقفی در بازار شهر رتردام!
یک سازه ی عظیم مدرن در منطقه ی سنتی هلند که علاوه بر بازار،یک اثر هنری منحصر به فرد به حساب می آید. دو سر این ساختمان نعلی شکل از شیشه ساخته شده که بازتاب نور فوق العاده ای در بازار ایجاد میکند.


بازار شهر رتردام
Rated 4.5/5 based on 470 reviews