برج فیل

برج فیل


قبل از برج ایفل، پاریس دارای برج فیل با ارتفاع 24 متر بود. ناپلئون دوست داشت یک پای فیل راهی به جايگاه . واقع در پشت فیل داشته باشد. این مجسمه گچی در طی سالها توسط موشها سوراخ و خورده و فاسد شد.


برج فیل
Rated 4.5/5 based on 470 reviews