دنیا را برعکس ببینید.

دنیا را برعکس ببینید.


اشتباه نکنید.این تصویر برعکس نشده است بلکه ترنی آویزان در ژاپن است.ژاپن به قطارهای سریع السیر و مونوریل های خارق العاده خود شهرت دارد.این مونوریل آویزان به ریل های ویژه ای متصل است که ایستگاه 
اوفانا را  به  کاناگاوا وصل می کند که خود نزدیک مناطق مسکونی و انوشیما  مقصد ساحلی محبوب است  .


دنیا را برعکس ببینید.
Rated 4.5/5 based on 470 reviews