بندر لنگه

Bandar-e-Langeh
کشور: ایران
استان: هرمزگان