تور پوکت - تایلند

Phuket - Thailand
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: PKT01T01
شروع: سه شنبه - ۷ تیر ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۲۰۲۱ October ۱۴
مدت سفر: ۲۵۷ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۷ تیر ۱۴۰۱
کد تور: PKT01T01
شروع: سه شنبه - ۱۴ تیر ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۲۲ تیر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱۴ تیر ۱۴۰۱
کد تور: PKT01T01
شروع: سه شنبه - ۲۱ تیر ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۳۰ تیر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۹ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۲۱ تیر ۱۴۰۱
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان۲۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲۳,۶۱۰,۰۰۰ تومان۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۴۵۵,۰۰۰ تومانندارد۲۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان۲۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان۲۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان۲۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲۳,۶۱۰,۰۰۰ تومان۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۴۵۵,۰۰۰ تومانندارد۲۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان۲۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان۲۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان۲۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۴۵۰,۰۰۰ تومان۲۳,۶۱۰,۰۰۰ تومان۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۴۵۵,۰۰۰ تومانندارد۲۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان۲۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان۲۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند- پرواز بین شهری بین بانکوک و پوکت

ثبت نام تور تنها برای مسافرانی که هر 2 نوبت واکسن کرونا را تزریق کرده باشند امکانپذیر است.

چنانچه THAILAND PASS در موعد مقرر صادر نگردد تا زمان اخذ ویزا می بایست تاریخ پرواز تغییر یابد که هزینه آن به عهده مسافر خواهد بود.

مدارک لازم:پاسپورت با اعتبار 7 ماه و انجام واکسیناسیون به صورت کامل(در خصوص واکسیناسیون میبایست از مدت واکسن دوم 15 روز گذشته باشد)، کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، پرینت حساب با مانده 50.000.000 تومانی

پرواز و هتل بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد .

قيمت ها به تومان مي باشد. پرداخت 50% کل هزينه تور در زمان رزرواسيون ضروري مي باشد.

.پکیج طبق نرخ پایه پروازی میباشد, نرخ پرواز تاریخ مورد نظر چک شود.

نرخ کودک زير 2 سال 6.000.000 تومان مي باشد .

مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام كننده مي باشد و این آژانس هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد.

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
ویزای توریستی
سیم‌کارت
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
وعده غذایی
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: