ayt2

تور آنتالیا (ویژه6-5 )نوروز

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: AYT 1402
شروع: شنبه - ۵ فروردین ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۱۱ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۶ فروردین ۱۴۰۲
کد تور: AYT 1402
شروع: یکشنبه - ۶ فروردین ۱۴۰۲
پایان: شنبه - ۱۲ فروردین ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۶ فروردین ۱۴۰۲
هتل(ها) سرویس اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
BB۲۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
FB۲۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALL۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان۳۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۳۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۳۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان۴۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۳۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان۲۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۳۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان۴۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان۶۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۶۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان۲۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان۸۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALL۶۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۷۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
BB۲۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
FB۲۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALL۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان۳۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۳۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۳۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان۴۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۳۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان۲۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۳۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان۴۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان۶۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۶۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان۲۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۷۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۵,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان۸۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALL۶۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۷۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان

***به دلیل نوسانات نرخ ارز با کانتر فروش تماس بگیرید.***
***در صورت رزرو تور به دلیل نوسانات دلار با کانتر هماهنگ شوید .***

خدمات تور:
بلیط رفت وبرگشت ، ترانسفر فرودگاهی ،بیمه مسافرتی ، اقامت در هتل

***پرواز جمعه ها با پگاسوس به مقصد قاضی پاشا میباشد***
همراه داشتن تست منفی PCRبا اعتبار 48 ساعت یا کارت واکسن (2 دوز کامل)واکسینه انجام شده و 14 روز از دوز دوم گذشته باشد الزامی می باشد.
برای افراد بالای 60سال هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.

***به دلیل نوسانات نرخ ارز با کانتر فروش تماس بگیرید.***

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
خدمات تور: بلیط رفت وبرگشت ، ترانسفر فرودگاهی ،بیمه مسافرتی ، اقامت در هتل

شرح

برای مشاهده تمامی تورهای ترکیه کلیک کنید.

بلیط رفت و برگشت
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
وعده غذایی
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: