بنر-نتالیا

تور آنتالیا (6 شب و 7 روز) پرواز پگاسوس

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: ANT6
شروع: دوشنبه - ۱ آبان ۱۴۰۲
پایان: شنبه - ۶ آبان ۱۴۰۲
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱ آبان ۱۴۰۲
کد تور: ANT6
شروع: چهارشنبه - ۱۰ آبان ۱۴۰۲
پایان: سه شنبه - ۱۶ آبان ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۰ آبان ۱۴۰۲
کد تور: ANT6
شروع: دوشنبه - ۱۵ آبان ۱۴۰۲
پایان: یکشنبه - ۲۱ آبان ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۵ آبان ۱۴۰۲
کد تور: ANT6
شروع: شنبه - ۲۰ آبان ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۲۶ آبان ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۰ آبان ۱۴۰۲
هتل(ها)سرویساتاق دو تختهاتاق یک تختهکودک با تختانتخاب
ALL۲۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALL۳۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALL۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۳,۴۹۹,۹۹۸ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۷,۰۹۹,۹۹۹ تومان۲۷,۵۹۹,۹۹۹ تومان
UALL۴۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۸,۸۸۹,۹۹۹ تومان۲۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۹,۵۰۰,۰۰۰ تومانندارد
UALL۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۸۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۷۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان۷۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۹۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۶۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها)سرویساتاق دو تختهاتاق یک تختهکودک با تختانتخاب
ALL۲۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALL۳۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALL۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۳,۴۹۹,۹۹۸ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۷,۰۹۹,۹۹۹ تومان۲۷,۵۹۹,۹۹۹ تومان
UALL۴۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۸,۸۸۹,۹۹۹ تومان۲۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۹,۵۰۰,۰۰۰ تومانندارد
UALL۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۸۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۷۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان۷۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۹۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۶۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها)سرویساتاق دو تختهاتاق یک تختهکودک با تختانتخاب
ALL۲۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALL۳۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALL۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۳,۴۹۹,۹۹۸ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۷,۰۹۹,۹۹۹ تومان۲۷,۵۹۹,۹۹۹ تومان
UALL۴۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۸,۸۸۹,۹۹۹ تومان۲۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۹,۵۰۰,۰۰۰ تومانندارد
UALL۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۸۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۷۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان۷۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۹۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۶۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها)سرویساتاق دو تختهاتاق یک تختهکودک با تختانتخاب
ALL۲۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALL۳۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALL۳۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۳,۴۹۹,۹۹۸ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۷,۰۹۹,۹۹۹ تومان۲۷,۵۹۹,۹۹۹ تومان
UALL۴۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۸,۸۸۹,۹۹۹ تومان۲۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۹,۵۰۰,۰۰۰ تومانندارد
UALL۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۶۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۸۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۷۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان۷۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۹۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۶۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان

خدمات تور 

بلیط رفت و برگشت با ایرلاین قشم ایر 

ترانسفر فرودگاهی 6 شب اقامت در هتل

بیمه مسافرتی با پوشش کامل کرونا

تور لیدر فارسی زبان

مدارک تور 

گذرنامه با 7 ماه اعتبار و کارت واکسن دیجیتال

توضیحات تور 

بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد

 مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد

 

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک

شرح

برای مشاهده تمامی تور های ترکیه کلیک کنید

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به هتل
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
وعده غذایی
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: