بنر-آنتالیا

تور آنتالیا (6 شب و 7 روز) 24، 25، 26 و 31 خرداد پگاسوس

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: AYT 1402
شروع: پنجشنبه - ۲۴ خرداد ۱۴۰۳
پایان: چهارشنبه - ۳۰ خرداد ۱۴۰۳
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۴ خرداد ۱۴۰۳
کد تور: AYT 1402
شروع: جمعه - ۲۵ خرداد ۱۴۰۳
پایان: پنجشنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱۵ خرداد ۱۴۰۳
کد تور: AYT 1402
شروع: شنبه - ۲۶ خرداد ۱۴۰۳
پایان: جمعه - ۱ تیر ۱۴۰۳
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
کد تور: AYT 1402
شروع: پنجشنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
پایان: چهارشنبه - ۶ تیر ۱۴۰۳
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۱ خرداد ۱۴۰۳
هتل(ها) سرویس اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
BB۲۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALL۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۷۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان۸۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۸۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۶۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۹۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۶۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۷۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۷۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان۴۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۸۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۹۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۶۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۶۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال
UALL۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال
هتل(ها) سرویس اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
BB۲۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALL۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۷۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان۸۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۸۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۶۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۹۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۶۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۷۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۷۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان۴۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۸۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۹۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۶۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۶۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال
UALL۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال
هتل(ها) سرویس اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
BB۲۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALL۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۷۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان۸۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۸۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۶۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۹۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۶۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۷۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۷۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان۴۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۸۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۹۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۶۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۶۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال
UALL۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال
هتل(ها) سرویس اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
BB۲۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ALL۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۷۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۷۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان۸۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۸۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۶۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۹۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۶۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۷۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۷۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان۴۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۸۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۵۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۹۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان۶۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۶۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان۶۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال
UALL۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال۱۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال

خدمات تور 

بلیط رفت و برگشت با ایرلاین پگاسوس

ترانسفر فرودگاهی – 6 شب اقامت در هتل با خدمات

بیمه مسافرتی 

 

مدارک تور 

گذرنامه با 7 ماه اعتبار 

توضیحات تور 

بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد

 مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد

 

نرخ کودک کمتر از 2 سال 1/990/000 تومان و نت میباشد.

بار مجاز 30 کیلو – بار کابین 7 کیلو 

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک

شرح

برای مشاهده تمامی تور های ترکیه کلیک کنید.

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
اقامت در هتل
وعده غذایی
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

02183348