11111111111111111111111111111111

تور ازمیر (6 شب و 7 روز)

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: IZM 1041
شروع: چهارشنبه - ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: IZM 1041
شروع: چهارشنبه - ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۲۵ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: IZM 1041
شروع: چهارشنبه - ۲۶ بهمن ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۳ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: IZM 1041
شروع: چهارشنبه - ۳ اسفند ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۹ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
کد تور: IZM 1041
شروع: چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۱۶ اسفند ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱
هتل(ها) نوع اتاق اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
STD۹,۰۳۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان۶,۷۶۹,۹۹۹ تومان
STD۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان
STD۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان
STD۱۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان۹,۳۱۰,۰۰۰ تومان
SUPERIOR ROOM۱۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان
STD۱۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان۲۲,۸۵۰,۰۰۰ تومانندارد
CITY VIEW۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۵۰,۰۰۰ تومانندارد
STD۱۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان۳۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
CLASSIC ROOM ۱۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان
KING ROOM۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان
CITY VIEW۲۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان۴۰,۳۳۰,۰۰۰ تومانندارد
SUP۱۹,۱۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان
STD۲۸,۲۱۰,۰۰۰ تومان۴۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) نوع اتاق اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
STD۹,۰۳۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان۶,۷۶۹,۹۹۹ تومان
STD۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان
STD۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان
STD۱۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان۹,۳۱۰,۰۰۰ تومان
SUPERIOR ROOM۱۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان
STD۱۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان۲۲,۸۵۰,۰۰۰ تومانندارد
CITY VIEW۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۵۰,۰۰۰ تومانندارد
STD۱۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان۳۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
CLASSIC ROOM ۱۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان
KING ROOM۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان
CITY VIEW۲۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان۴۰,۳۳۰,۰۰۰ تومانندارد
SUP۱۹,۱۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان
STD۲۸,۲۱۰,۰۰۰ تومان۴۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) نوع اتاق اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
STD۹,۰۳۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان۶,۷۶۹,۹۹۹ تومان
STD۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان
STD۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان
STD۱۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان۹,۳۱۰,۰۰۰ تومان
SUPERIOR ROOM۱۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان
STD۱۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان۲۲,۸۵۰,۰۰۰ تومانندارد
CITY VIEW۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۵۰,۰۰۰ تومانندارد
STD۱۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان۳۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
CLASSIC ROOM ۱۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان
KING ROOM۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان
CITY VIEW۲۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان۴۰,۳۳۰,۰۰۰ تومانندارد
SUP۱۹,۱۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان
STD۲۸,۲۱۰,۰۰۰ تومان۴۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) نوع اتاق اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
STD۹,۰۳۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان۶,۷۶۹,۹۹۹ تومان
STD۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان
STD۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان
STD۱۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان۹,۳۱۰,۰۰۰ تومان
SUPERIOR ROOM۱۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان
STD۱۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان۲۲,۸۵۰,۰۰۰ تومانندارد
CITY VIEW۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۵۰,۰۰۰ تومانندارد
STD۱۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان۳۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
CLASSIC ROOM ۱۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان
KING ROOM۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان
CITY VIEW۲۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان۴۰,۳۳۰,۰۰۰ تومانندارد
SUP۱۹,۱۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان
STD۲۸,۲۱۰,۰۰۰ تومان۴۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) نوع اتاق اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
STD۹,۰۳۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان۶,۷۶۹,۹۹۹ تومان
STD۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان
STD۱۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان۸,۱۸۰,۰۰۰ تومان
STD۱۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان۹,۳۱۰,۰۰۰ تومان
SUPERIOR ROOM۱۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان
STD۱۴,۶۷۰,۰۰۰ تومان۲۲,۸۵۰,۰۰۰ تومانندارد
CITY VIEW۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۵۰,۰۰۰ تومانندارد
STD۱۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان۳۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
CLASSIC ROOM ۱۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۴۶۰,۰۰۰ تومان۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان
KING ROOM۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان۴۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان
CITY VIEW۲۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان۴۰,۳۳۰,۰۰۰ تومانندارد
SUP۱۹,۱۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان
STD۲۸,۲۱۰,۰۰۰ تومان۴۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان

بلیط رفت وبرگشت ،اقامت در هتل با برد هتل ،»ترانسفر فرودگاهی ،بیمه مسافرتی ، لیدر فارس زبان
دریافت کارت واکسن دیجیتال از سایت وزارت بهداشت اجباری میباشد.
جواب تست PCR منفی در مسیرز برگشت الزامی میباشد.
تمامی هتل ها ON REQUEST میباشد.

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران

شرح

برای مشاهده تمامی تور های ترکیه کلیک کنید

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: