بنر-استانبول–3

تور استانبول (4 شب و 5 روز) ویژه بلک فرایدی

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: ISTM
شروع: پنجشنبه - ۲۵ آبان ۱۴۰۲
پایان: دوشنبه - ۲۹ آبان ۱۴۰۲
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۵ آبان ۱۴۰۲
کد تور: ISTM
شروع: شنبه - ۲۷ آبان ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۱ آذر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۷ آبان ۱۴۰۲
کد تور: ISTM
شروع: چهارشنبه - ۱ آذر ۱۴۰۲
پایان: یکشنبه - ۵ آذر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱ آذر ۱۴۰۲
کد تور: ISTM
شروع: پنجشنبه - ۲ آذر ۱۴۰۲
پایان: دوشنبه - ۶ آذر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲ آذر ۱۴۰۲
کد تور: ISTM
شروع: یکشنبه - ۵ آذر ۱۴۰۲
پایان: پنجشنبه - ۹ آذر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۵ آذر ۱۴۰۲
هتل(ها) نوع اتاق اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BB۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
BB۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BB۲۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
BB۲۷,۷۹۹,۹۹۹ تومان۳۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
BB۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان۲۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
BB۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
BB۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
BB۲۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
BB۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
BB۳۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
BB۳۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
BB۳۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
BB۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
BB۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
BB۴۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۶۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) نوع اتاق اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BB۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
BB۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BB۲۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
BB۲۷,۷۹۹,۹۹۹ تومان۳۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
BB۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان۲۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
BB۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
BB۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
BB۲۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
BB۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
BB۳۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
BB۳۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
BB۳۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
BB۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
BB۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
BB۴۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۶۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) نوع اتاق اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BB۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
BB۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BB۲۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
BB۲۷,۷۹۹,۹۹۹ تومان۳۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
BB۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان۲۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
BB۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
BB۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
BB۲۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
BB۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
BB۳۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
BB۳۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
BB۳۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
BB۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
BB۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
BB۴۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۶۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) نوع اتاق اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BB۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
BB۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BB۲۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
BB۲۷,۷۹۹,۹۹۹ تومان۳۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
BB۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان۲۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
BB۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
BB۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
BB۲۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
BB۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
BB۳۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
BB۳۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
BB۳۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
BB۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
BB۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
BB۴۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۶۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) نوع اتاق اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
BB۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
BB۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BB۲۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
BB۲۷,۷۹۹,۹۹۹ تومان۳۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
BB۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان۲۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان
BB۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
BB۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
BB۲۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان
BB۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۲۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
BB۳۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
BB۳۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
BB۳۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
BB۳۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
BB۳۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
BB۴۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۶۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان

خدمات تور 

اقامت با صبحانه، بلیط رفت و برگشت، بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر 60 سال) ترانسفر فرودگاهی، لیدر فارسی زبان، 1 گشت شهری رایگان با نهار

توضیحات تور 

 واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز ) + سپری شدن 14روز از تزریق دوز دوم + کارت واکسن به زبان انگلیسی

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده می باشد 

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
گشت شهری
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

02183348