بنر-استانبول

تور استانبول (4 شب و 5 روز)

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: IST3
شروع: جمعه - ۱۱ خرداد ۱۴۰۳
پایان: سه شنبه - ۱۵ خرداد ۱۴۰۳
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۴ خرداد ۱۴۰۳
کد تور: IST3
شروع: دوشنبه - ۱۴ خرداد ۱۴۰۳
پایان: جمعه - ۱۸ خرداد ۱۴۰۳
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۴ خرداد ۱۴۰۳
کد تور: IST3
شروع: پنجشنبه - ۲۴ خرداد ۱۴۰۳
پایان: دوشنبه - ۲۸ خرداد ۱۴۰۳
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۴ خرداد ۱۴۰۳
هتل(ها) سرویس اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت ستون قیمتی پنجم انتخاب
BB۲۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان۲۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان۲۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۲۸,۴۸۵,۰۰۰ تومان۳۲,۹۷۰,۰۰۰ توماننداردندارد۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۲۹,۰۱۰,۰۰۰ تومان۳۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان۲۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۳۰,۰۷۰,۰۰۰ تومان۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان۲۹,۰۱۰,۰۰۰ تومان۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۳۰,۵۹۵,۰۰۰ تومان۳۷,۴۶۰,۰۰۰ تومان۲۹,۰۱۰,۰۰۰ تومان۲۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۳۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان۳۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۱ تومان
BB۳۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان۳۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۳۲,۴۴۵,۰۰۰ تومان۴۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۰۱۰,۰۰۰ تومان۲۹,۰۱۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۳۲,۴۴۵,۰۰۰ تومان۴۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۰۱۰,۰۰۰ تومان۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۳۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان۴۴,۴۶۵,۰۰۰ توماننداردندارد۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۳۵,۳۱۰,۰۰۰ تومان۴۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان۲۹,۱۲۰,۰۰۰ تومان۲۹,۱۲۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۳۵,۶۱۰,۰۰۰ تومان۴۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۳۳۰,۰۰۰ تومان۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۳۵,۳۱۰,۰۰۰ تومان۴۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان۳۰,۴۶۵,۰۰۰ تومان۲۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۵۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان۸۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۱۹۵,۰۰۰ تومان۳۰,۴۶۵,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۴,۰۱۵,۰۰۰ تومان۲۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت ستون قیمتی پنجم انتخاب
BB۲۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان۲۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان۲۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۲۸,۴۸۵,۰۰۰ تومان۳۲,۹۷۰,۰۰۰ توماننداردندارد۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۲۹,۰۱۰,۰۰۰ تومان۳۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان۲۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۳۰,۰۷۰,۰۰۰ تومان۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان۲۹,۰۱۰,۰۰۰ تومان۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۳۰,۵۹۵,۰۰۰ تومان۳۷,۴۶۰,۰۰۰ تومان۲۹,۰۱۰,۰۰۰ تومان۲۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۳۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان۳۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۱ تومان
BB۳۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان۳۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۳۲,۴۴۵,۰۰۰ تومان۴۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۰۱۰,۰۰۰ تومان۲۹,۰۱۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۳۲,۴۴۵,۰۰۰ تومان۴۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۰۱۰,۰۰۰ تومان۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۳۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان۴۴,۴۶۵,۰۰۰ توماننداردندارد۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۳۵,۳۱۰,۰۰۰ تومان۴۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان۲۹,۱۲۰,۰۰۰ تومان۲۹,۱۲۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۳۵,۶۱۰,۰۰۰ تومان۴۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۳۳۰,۰۰۰ تومان۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۳۵,۳۱۰,۰۰۰ تومان۴۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان۳۰,۴۶۵,۰۰۰ تومان۲۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۵۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان۸۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۱۹۵,۰۰۰ تومان۳۰,۴۶۵,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۴,۰۱۵,۰۰۰ تومان۲۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت ستون قیمتی پنجم انتخاب
BB۲۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان۲۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان۲۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۲۸,۴۸۵,۰۰۰ تومان۳۲,۹۷۰,۰۰۰ توماننداردندارد۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۲۹,۰۱۰,۰۰۰ تومان۳۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان۲۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۳۰,۰۷۰,۰۰۰ تومان۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان۲۹,۰۱۰,۰۰۰ تومان۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۳۰,۵۹۵,۰۰۰ تومان۳۷,۴۶۰,۰۰۰ تومان۲۹,۰۱۰,۰۰۰ تومان۲۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۳۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان۳۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۱ تومان
BB۳۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان۳۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۳۷۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۳۲,۴۴۵,۰۰۰ تومان۴۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۰۱۰,۰۰۰ تومان۲۹,۰۱۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۳۲,۴۴۵,۰۰۰ تومان۴۰,۸۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۰۱۰,۰۰۰ تومان۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۳۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان۴۴,۴۶۵,۰۰۰ توماننداردندارد۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۳۵,۳۱۰,۰۰۰ تومان۴۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان۲۹,۱۲۰,۰۰۰ تومان۲۹,۱۲۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۳۵,۶۱۰,۰۰۰ تومان۴۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۳۳۰,۰۰۰ تومان۲۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۳۵,۳۱۰,۰۰۰ تومان۴۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان۳۰,۴۶۵,۰۰۰ تومان۲۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۵۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان۸۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان۳۷,۱۹۵,۰۰۰ تومان۳۰,۴۶۵,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان
BB۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹۴,۰۱۵,۰۰۰ تومان۲۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان

خدمات تور 

بلیط رفت و برگشت ماهان، اقامت با ناهار ، اقامت با صبحانه ، گشت شهری همراه با ناهار ، ترنسفر رفت و برگشت

مدارک تور

 گذرنامه با 7 ماه اعتبار

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوع الخروجی به عهده مسافر می باشد 

پرداخت ۵۰٪ مبلغ هنگام ثبت نام الزامیست. 

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک

شرح

برای مشاهده تمامی تور های ترکیه کلیک کنید

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به هتل
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
وعده غذایی
گشت شهری
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

02183348