بنر-بالی

تور بالی

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: BAL1402
شروع: چهارشنبه - ۲۵ مرداد ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۱ شهریور ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۳ شهریور ۱۴۰۲
کد تور: BAL1402
شروع: چهارشنبه - ۱ شهریور ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۸ شهریور ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۳ شهریور ۱۴۰۲
کد تور: BAL1402
شروع: سه شنبه - ۱۴ شهریور ۱۴۰۲
پایان: سه شنبه - ۲۱ شهریور ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۳ شهریور ۱۴۰۲
کد تور: BAL1402
شروع: پنجشنبه - ۲۳ شهریور ۱۴۰۲
پایان: پنجشنبه - ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۳ شهریور ۱۴۰۲
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۶۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان۷۱,۲۱۰,۰۰۰ تومانندارد۵۸,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۶۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان۸۱,۸۷۰,۰۰۰ تومانندارد۶۰,۵۷۰,۰۰۰ تومان
۷۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان۶۸,۱۷۰,۰۰۰ تومان۶۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۸۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان۱۱۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان۶۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان۶۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۸۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان۱۱۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان۶۶,۲۳۰,۰۰۰ تومان۶۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۸۷۰,۰۰۰ تومان۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰ تومانندارد۶۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۹۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۳۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان۸۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان۶۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومانندارد۵۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۹۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان۱۳۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان۶۹,۹۱۰,۰۰۰ تومان۶۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰۳,۸۲۰,۰۰۰ تومان۱۵۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۷۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان۶۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۴۹,۰۱۰,۰۰۰ تومانندارد۷۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۷۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان۸۷,۸۱۰,۰۰۰ تومان۷۰,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۸۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان۷۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان۶۹,۹۱۰,۰۰۰ تومان
۱۵۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۲۵۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۹۰,۹۷۰,۰۰۰ تومان۷۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۶۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان۷۱,۲۱۰,۰۰۰ تومانندارد۵۸,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۶۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان۸۱,۸۷۰,۰۰۰ تومانندارد۶۰,۵۷۰,۰۰۰ تومان
۷۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان۶۸,۱۷۰,۰۰۰ تومان۶۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۸۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان۱۱۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان۶۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان۶۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۸۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان۱۱۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان۶۶,۲۳۰,۰۰۰ تومان۶۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۸۷۰,۰۰۰ تومان۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰ تومانندارد۶۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۹۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۳۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان۸۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان۶۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومانندارد۵۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۹۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان۱۳۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان۶۹,۹۱۰,۰۰۰ تومان۶۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰۳,۸۲۰,۰۰۰ تومان۱۵۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۷۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان۶۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۴۹,۰۱۰,۰۰۰ تومانندارد۷۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۷۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان۸۷,۸۱۰,۰۰۰ تومان۷۰,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۸۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان۷۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان۶۹,۹۱۰,۰۰۰ تومان
۱۵۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۲۵۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۹۰,۹۷۰,۰۰۰ تومان۷۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۶۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان۷۱,۲۱۰,۰۰۰ تومانندارد۵۸,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۶۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان۸۱,۸۷۰,۰۰۰ تومانندارد۶۰,۵۷۰,۰۰۰ تومان
۷۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان۶۸,۱۷۰,۰۰۰ تومان۶۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۸۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان۱۱۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان۶۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان۶۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۸۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان۱۱۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان۶۶,۲۳۰,۰۰۰ تومان۶۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۸۷۰,۰۰۰ تومان۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰ تومانندارد۶۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۹۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۳۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان۸۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان۶۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومانندارد۵۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۹۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان۱۳۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان۶۹,۹۱۰,۰۰۰ تومان۶۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰۳,۸۲۰,۰۰۰ تومان۱۵۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۷۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان۶۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۴۹,۰۱۰,۰۰۰ تومانندارد۷۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۷۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان۸۷,۸۱۰,۰۰۰ تومان۷۰,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۸۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان۷۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان۶۹,۹۱۰,۰۰۰ تومان
۱۵۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۲۵۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۹۰,۹۷۰,۰۰۰ تومان۷۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۶۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان۷۱,۲۱۰,۰۰۰ تومانندارد۵۸,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۶۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان۸۱,۸۷۰,۰۰۰ تومانندارد۶۰,۵۷۰,۰۰۰ تومان
۷۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان۶۸,۱۷۰,۰۰۰ تومان۶۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۸۳,۰۱۰,۰۰۰ تومان۱۱۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان۶۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان۶۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۸۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان۱۱۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان۶۶,۲۳۰,۰۰۰ تومان۶۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۸۷۰,۰۰۰ تومان۱۱۸,۱۰۰,۰۰۰ تومانندارد۶۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۹۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۳۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان۸۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان۶۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰ تومانندارد۵۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۹۶,۸۳۰,۰۰۰ تومان۱۳۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان۶۹,۹۱۰,۰۰۰ تومان۶۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰۳,۸۲۰,۰۰۰ تومان۱۵۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۷۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان۶۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۴۹,۰۱۰,۰۰۰ تومانندارد۷۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۷۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان۸۷,۸۱۰,۰۰۰ تومان۷۰,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۸۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان۷۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان۶۹,۹۱۰,۰۰۰ تومان
۱۵۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۲۵۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۹۰,۹۷۰,۰۰۰ تومان۷۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان

خدمات تور

 • پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی قطر
 • ۷ شب و ۸ روز اقامت در هتل با صبحانه
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی
 • ویزا توریستی
 • گشت شهری نیم روزی
 • لیدر محلی

 توضیحات تور 

 • نرخ کودک زیر 2 سال ۱۹.۹۹۰.۰۰۰ تومان است 
 • پرداخت ۵۰%مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است
 • مسئولیت کنترل گذرنامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده می باشد 
 • نرخ تور براساس پایین ترین نرخ هوایی مایی قطر میباشد ، در صورت پر شدن این کلس پرواز ی مبلغ تور افزایش می یابد
 •  هرگونه تغییرات در سیستم اخذ ویزا و غیره که از طرف دولت اندونزى باشد از زمان اقدام ویزا بر عهده خود مسافر می باشد 
 • به علت نوسانات نرخ ارز خواهشمند است قبل از خرید پکیج فوق با کارشناسان فروش مربوطه در تماس باشید 

مدارک مورد نیاز ویزای تور یستی 

 • اسکن پاسپورت با ۷ ماه اعتبار با کیفیت بالا و حداقل ۲ صفحه خالی
 • کپی رنگی از صفحه اول پاسپورت
 • بلیط رفت و برگشت
 • واچر هتل
 • بیمه مسافرتی ۶۰ روزه ۱۰.۰۰۰ یورو با پوشش کرونا 
 • ۲ قطعه عکس رنگی با پس زمینه سفید
 •  گواهی اشتغال به کار ترجمه شده به انگلیسی
 • گواهی واکسن بارکد دار معتبر برای 2 دوز کامل
 • تمکن مالی ترجمه شده با حداقل موجودی نفری 2000 $ آمریکا یا 100.000.000 تومان
 • دانلود اپلیکیشن SEHAT STATUS بر روی موبایل یک روز قبل پرواز
 • پر کردن فرم  STATEMENT LETTER
 • جهت ورود به اندونزی ارائه تست PCR منفی الزامی است 

 

 حداقل زمان لازم جهت اخذ ویزای توریستی ۷ روز کاری می باشد.  

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

02183348