Untitled-2

تور تفلیس (3 شب و 4 روز)

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: TBL 1401
شروع: دوشنبه - ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: TBL 1401
شروع: سه شنبه - ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: TBL 1401
شروع: جمعه - ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: TBL 1401
شروع: دوشنبه - ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: TBL 1401
شروع: سه شنبه - ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۲۱ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: TBL 1401
شروع: جمعه - ۲۱ بهمن ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: TBL 1401
شروع: دوشنبه - ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۲۷ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۵,۵۱۰,۰۰۰ تومان۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان
۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان
۶,۹۲۰,۰۰۰ تومان۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۱۰,۰۰۰ تومان۹,۱۷۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۵۸۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۵۸۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان۶,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۶۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۶۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۷۰,۰۰۰ تومانندارد
۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۶۳۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۱۷۰,۰۰۰ تومان۲۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۵,۵۱۰,۰۰۰ تومان۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان
۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان
۶,۹۲۰,۰۰۰ تومان۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۱۰,۰۰۰ تومان۹,۱۷۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۵۸۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۵۸۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان۶,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۶۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۶۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۷۰,۰۰۰ تومانندارد
۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۶۳۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۱۷۰,۰۰۰ تومان۲۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۵,۵۱۰,۰۰۰ تومان۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان
۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان
۶,۹۲۰,۰۰۰ تومان۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۱۰,۰۰۰ تومان۹,۱۷۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۵۸۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۵۸۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان۶,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۶۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۶۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۷۰,۰۰۰ تومانندارد
۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۶۳۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۱۷۰,۰۰۰ تومان۲۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۵,۵۱۰,۰۰۰ تومان۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان
۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان
۶,۹۲۰,۰۰۰ تومان۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۱۰,۰۰۰ تومان۹,۱۷۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۵۸۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۵۸۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان۶,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۶۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۶۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۷۰,۰۰۰ تومانندارد
۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۶۳۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۱۷۰,۰۰۰ تومان۲۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۵,۵۱۰,۰۰۰ تومان۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان
۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان
۶,۹۲۰,۰۰۰ تومان۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۱۰,۰۰۰ تومان۹,۱۷۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۵۸۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۵۸۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان۶,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۶۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۶۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۷۰,۰۰۰ تومانندارد
۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۶۳۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۱۷۰,۰۰۰ تومان۲۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۵,۵۱۰,۰۰۰ تومان۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان
۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان
۶,۹۲۰,۰۰۰ تومان۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۱۰,۰۰۰ تومان۹,۱۷۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۵۸۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۵۸۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان۶,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۶۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۶۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۷۰,۰۰۰ تومانندارد
۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۶۳۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۱۷۰,۰۰۰ تومان۲۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان۶,۲۱۰,۰۰۰ تومان۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۵,۵۱۰,۰۰۰ تومان۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان
۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۱۴۰,۰۰۰ تومان۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان
۶,۹۲۰,۰۰۰ تومان۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۱۰,۰۰۰ تومان۹,۱۷۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۵۸۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۵۸۰,۰۰۰ تومان۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان۶,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۶۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۶۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۹۱۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۷۰,۰۰۰ تومانندارد
۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۶۳۰,۰۰۰ تومان۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۱۷۰,۰۰۰ تومان۲۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

بلیط رفت و برگشت ، ترانسفر فرودگاهی ،اقامت با صبحانه ،بیمه مسافرتی
صدرو بیمه بالای 60سال اجباری ومبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد
مسافر حتما باید 2 دوز واکسن به همراه کد QR کد کارت واکسن رو همراه داشته باشد
همراه داشتن کارت واکسن کرونا 2 دوز که از دوز دوم گذشته باشد به زبان انگلیسی قابل دریافت از سایت HTTPS://VCR.SALAMAT.GOV.IRالزامی میباشد واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی
10 بهمن1/200/000 افزایش نرخ
11 بهمن 1/000/000 افزایش نرخ
14و18 بهمن 500/000 افزایش نرخ
17 و21 و 24 بهمن طبق پکیج

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران

شرح

برای مشاهده تمام تور های گرجستان گلیک کنید

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
تور لیدر فارسی زبان
وعده غذایی
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: