……………………..

تور تفلیس (4 شب و 5 روز)

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: TB 4 N
شروع: پنجشنبه - ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۱ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: TB 4 N
شروع: جمعه - ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۱ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: TB 4 N
شروع: پنجشنبه - ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۱ بهمن ۱۴۰۱
کد تور: TB 4 N
شروع: جمعه - ۲۱ بهمن ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۲۵ بهمن ۱۴۰۱
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۱ بهمن ۱۴۰۱
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان
۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان۶,۸۷۰,۰۰۰ تومان۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان۷,۶۲۰,۰۰۰ تومان۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان۹,۳۲۰,۰۰۰ تومان۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۷,۳۴۰,۰۰۰ تومان۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۸۱۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۲۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان۶,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان۱۴,۰۲۰,۰۰۰ تومانندارد
۱۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱۸,۳۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان۲۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان۳۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان۱۸,۳۴۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان۳۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان۱۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان
۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان۶,۸۷۰,۰۰۰ تومان۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان۷,۶۲۰,۰۰۰ تومان۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان۹,۳۲۰,۰۰۰ تومان۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۷,۳۴۰,۰۰۰ تومان۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۸۱۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۲۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان۶,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان۱۴,۰۲۰,۰۰۰ تومانندارد
۱۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱۸,۳۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان۲۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان۳۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان۱۸,۳۴۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان۳۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان۱۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان
۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان۶,۸۷۰,۰۰۰ تومان۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان۷,۶۲۰,۰۰۰ تومان۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان۹,۳۲۰,۰۰۰ تومان۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۷,۳۴۰,۰۰۰ تومان۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۸۱۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۲۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان۶,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان۱۴,۰۲۰,۰۰۰ تومانندارد
۱۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱۸,۳۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان۲۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان۳۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان۱۸,۳۴۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان۳۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان۱۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان
۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان۶,۸۷۰,۰۰۰ تومان۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان۷,۶۲۰,۰۰۰ تومان۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان۹,۳۲۰,۰۰۰ تومان۵,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۶۰,۰۰۰ تومان۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۷,۳۴۰,۰۰۰ تومان۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۸۱۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۲۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۱۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان۶,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان۱۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۱۳۰,۰۰۰ تومان۱۴,۰۲۰,۰۰۰ تومانندارد
۱۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱۸,۳۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان۲۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان۹,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان۳۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان۱۸,۳۴۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان۳۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان۱۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت ،اقامت با صبحانه ،ترانسفر فرودگاهی ،بیمه مسافرتی ،لیدر فارسی زبان
مسؤلیت کنترل پاسپورت باآژانس درخواست کننده می باشد.
داشتن تست PCR کیو آر کد حداکثر 72 ساعت هنگام پرواز برگشت الزامی می باشد و داشتن کارت واکسن دیجیتال دو دوز واکسن مورد قبول سازمان بهداشت جهانی اجباری می باشد (14 روز از دو دوز گذشته باشد)
داشتن مبلغ 100 دلار بهد ازای هر شب اقامت هر نفر الزامی می باشد.
15 دیماه 600/000 تومان افزایش نرخ
22 23 دیماه 800/000 تومان افزایش نرخ

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران

شرح

برای مشاهده تمام تور های گرجستان گلیک کنید

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: