بنر-مالزی-1

تور مالزی نوروزی (۷ شب کوآلالامپور)

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: MALSI 01
شروع: پنجشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
پایان: پنجشنبه - ۱۷ اسفند ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 01
شروع: یکشنبه - ۲۰ اسفند ۱۴۰۲
پایان: یکشنبه - ۲۷ اسفند ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۰ اسفند ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 01
شروع: جمعه - ۲۵ اسفند ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۳ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۵ اسفند ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 01
شروع: چهارشنبه - ۱ فروردین ۱۴۰۳
پایان: چهارشنبه - ۸ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱ فروردین ۱۴۰۳
کد تور: MALSI 01
شروع: یکشنبه - ۵ فروردین ۱۴۰۳
پایان: یکشنبه - ۱۲ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۵ فروردین ۱۴۰۳
کد تور: MALSI 01
شروع: جمعه - ۱۰ فروردین ۱۴۰۳
پایان: جمعه - ۱۷ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۰ فروردین ۱۴۰۳
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۳۹۸ دلار۴۹۰ دلار۱۶۰ دلار۸۰ دلار
۴۴۰ دلار۵۸۷ دلار۲۱۰ دلار۱۱۰ دلار
۴۳۹ دلارنداردندارد۱۲۰ دلار
۴۵۷ دلار۶۱۲ دلارندارد۱۰۰ دلار
۴۸۵ دلار۶۸۰ دلار۲۷۵ دلار۱۰۰ دلار
۴۹۵ دلار۶۹۰ دلار۳۵۰ دلار۱۰۰ دلار
۵۴۰ دلار۷۷۵ دلار۳۱۰ دلار۱۲۰ دلار
۵۶۵ دلار۸۲۸ دلار۲۹۰ دلار۱۶۰ دلار
۵۸۰ دلار۹۶۰ دلارندارد۱۵۰ دلار
۶۱۰ دلار۶۲۵ دلار۴۱۶ دلار۱۶۰ دلار
۵۹۰ دلار۸۷۹ دلار۳۳۰ دلار۱۳۰ دلار
۵۳۰ دلارنداردندارد۱۸۰ دلار
۶۴۷ دلار۹۹۰ دلار۳۹۰ دلار۱۶۵ دلار
۷۲۵ دلار۱,۱۴۵ دلار۳۷۰ دلار۱۹۰ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۳۹۸ دلار۴۹۰ دلار۱۶۰ دلار۸۰ دلار
۴۴۰ دلار۵۸۷ دلار۲۱۰ دلار۱۱۰ دلار
۴۳۹ دلارنداردندارد۱۲۰ دلار
۴۵۷ دلار۶۱۲ دلارندارد۱۰۰ دلار
۴۸۵ دلار۶۸۰ دلار۲۷۵ دلار۱۰۰ دلار
۴۹۵ دلار۶۹۰ دلار۳۵۰ دلار۱۰۰ دلار
۵۴۰ دلار۷۷۵ دلار۳۱۰ دلار۱۲۰ دلار
۵۶۵ دلار۸۲۸ دلار۲۹۰ دلار۱۶۰ دلار
۵۸۰ دلار۹۶۰ دلارندارد۱۵۰ دلار
۶۱۰ دلار۶۲۵ دلار۴۱۶ دلار۱۶۰ دلار
۵۹۰ دلار۸۷۹ دلار۳۳۰ دلار۱۳۰ دلار
۵۳۰ دلارنداردندارد۱۸۰ دلار
۶۴۷ دلار۹۹۰ دلار۳۹۰ دلار۱۶۵ دلار
۷۲۵ دلار۱,۱۴۵ دلار۳۷۰ دلار۱۹۰ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۳۹۸ دلار۴۹۰ دلار۱۶۰ دلار۸۰ دلار
۴۴۰ دلار۵۸۷ دلار۲۱۰ دلار۱۱۰ دلار
۴۳۹ دلارنداردندارد۱۲۰ دلار
۴۵۷ دلار۶۱۲ دلارندارد۱۰۰ دلار
۴۸۵ دلار۶۸۰ دلار۲۷۵ دلار۱۰۰ دلار
۴۹۵ دلار۶۹۰ دلار۳۵۰ دلار۱۰۰ دلار
۵۴۰ دلار۷۷۵ دلار۳۱۰ دلار۱۲۰ دلار
۵۶۵ دلار۸۲۸ دلار۲۹۰ دلار۱۶۰ دلار
۵۸۰ دلار۹۶۰ دلارندارد۱۵۰ دلار
۶۱۰ دلار۶۲۵ دلار۴۱۶ دلار۱۶۰ دلار
۵۹۰ دلار۸۷۹ دلار۳۳۰ دلار۱۳۰ دلار
۵۳۰ دلارنداردندارد۱۸۰ دلار
۶۴۷ دلار۹۹۰ دلار۳۹۰ دلار۱۶۵ دلار
۷۲۵ دلار۱,۱۴۵ دلار۳۷۰ دلار۱۹۰ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۳۹۸ دلار۴۹۰ دلار۱۶۰ دلار۸۰ دلار
۴۴۰ دلار۵۸۷ دلار۲۱۰ دلار۱۱۰ دلار
۴۳۹ دلارنداردندارد۱۲۰ دلار
۴۵۷ دلار۶۱۲ دلارندارد۱۰۰ دلار
۴۸۵ دلار۶۸۰ دلار۲۷۵ دلار۱۰۰ دلار
۴۹۵ دلار۶۹۰ دلار۳۵۰ دلار۱۰۰ دلار
۵۴۰ دلار۷۷۵ دلار۳۱۰ دلار۱۲۰ دلار
۵۶۵ دلار۸۲۸ دلار۲۹۰ دلار۱۶۰ دلار
۵۸۰ دلار۹۶۰ دلارندارد۱۵۰ دلار
۶۱۰ دلار۶۲۵ دلار۴۱۶ دلار۱۶۰ دلار
۵۹۰ دلار۸۷۹ دلار۳۳۰ دلار۱۳۰ دلار
۵۳۰ دلارنداردندارد۱۸۰ دلار
۶۴۷ دلار۹۹۰ دلار۳۹۰ دلار۱۶۵ دلار
۷۲۵ دلار۱,۱۴۵ دلار۳۷۰ دلار۱۹۰ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۳۹۸ دلار۴۹۰ دلار۱۶۰ دلار۸۰ دلار
۴۴۰ دلار۵۸۷ دلار۲۱۰ دلار۱۱۰ دلار
۴۳۹ دلارنداردندارد۱۲۰ دلار
۴۵۷ دلار۶۱۲ دلارندارد۱۰۰ دلار
۴۸۵ دلار۶۸۰ دلار۲۷۵ دلار۱۰۰ دلار
۴۹۵ دلار۶۹۰ دلار۳۵۰ دلار۱۰۰ دلار
۵۴۰ دلار۷۷۵ دلار۳۱۰ دلار۱۲۰ دلار
۵۶۵ دلار۸۲۸ دلار۲۹۰ دلار۱۶۰ دلار
۵۸۰ دلار۹۶۰ دلارندارد۱۵۰ دلار
۶۱۰ دلار۶۲۵ دلار۴۱۶ دلار۱۶۰ دلار
۵۹۰ دلار۸۷۹ دلار۳۳۰ دلار۱۳۰ دلار
۵۳۰ دلارنداردندارد۱۸۰ دلار
۶۴۷ دلار۹۹۰ دلار۳۹۰ دلار۱۶۵ دلار
۷۲۵ دلار۱,۱۴۵ دلار۳۷۰ دلار۱۹۰ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۳۹۸ دلار۴۹۰ دلار۱۶۰ دلار۸۰ دلار
۴۴۰ دلار۵۸۷ دلار۲۱۰ دلار۱۱۰ دلار
۴۳۹ دلارنداردندارد۱۲۰ دلار
۴۵۷ دلار۶۱۲ دلارندارد۱۰۰ دلار
۴۸۵ دلار۶۸۰ دلار۲۷۵ دلار۱۰۰ دلار
۴۹۵ دلار۶۹۰ دلار۳۵۰ دلار۱۰۰ دلار
۵۴۰ دلار۷۷۵ دلار۳۱۰ دلار۱۲۰ دلار
۵۶۵ دلار۸۲۸ دلار۲۹۰ دلار۱۶۰ دلار
۵۸۰ دلار۹۶۰ دلارندارد۱۵۰ دلار
۶۱۰ دلار۶۲۵ دلار۴۱۶ دلار۱۶۰ دلار
۵۹۰ دلار۸۷۹ دلار۳۳۰ دلار۱۳۰ دلار
۵۳۰ دلارنداردندارد۱۸۰ دلار
۶۴۷ دلار۹۹۰ دلار۳۹۰ دلار۱۶۵ دلار
۷۲۵ دلار۱,۱۴۵ دلار۳۷۰ دلار۱۹۰ دلار

تماس خارج از ساعات اداری: ۰۹۲۲۱۵۸۱۷۶۵

 • نرخ پروازبه مبلغ تور اضافه می شود
 • نرخ inf (زیر 2 سال) 10% نرخ ریالی و 10% نرخ دلاری می باشد.

خدمات تور 

هتل ها طبق پکیج، ترانسفرهای فرودگاهی، پرواز، گشت نیم روزه، راهنمای فارسی زبان، سیم کارت رایگان بابت هر اتاق، بیمه مسافرتی 

توضیحات تور 

 • تمامی هتل ها 3، 4 و 5 ستاره هستند
 • پرداخت 50٪‌هزینه تور در هنگام ثبت نام الزامیست
 • نرخ کودک زیر 2 سال،‌10٪ نرخ ریالی و 10٪ نرخ ارزی است
 • برای ورود به کشور مالزی تزریق 2 دوز واکسن با تاییدیه جهانی الزامیست. بنابراین ثبت نام مسافرینی که 2 دوز واکسن دریافت کرده اند قابل انجام است
 • مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد و آژانس قصرشیرین هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر را ندارد
 • در هتل رویال چولان نرخ دبل با کودک با تخت یا نفر اضافه  بزرگسال با تخت یکسان است 
 • کمیسیون همکار 100 دلار و کمیسیون کانتر 20 دلار است

جاذبه های توریستی 

مسافران گرامی میتوانند در اوقات دلخواه به دیدن این مناطق بروند. 

 • بازدید از برج های دوقلو که با ارتفاع 450 متر بلندترین برج های دوقلوی دنیا هستند. بازدیدکنندگان علاوه بر دیدن برج می توانند از گرانترین مرکز خرید کوالالامپور که در زیر برج ها واقع شده اند بازدید کنند. همچنین اگر در شب به دیدن این برج ها بروید می توانید از نمایش موزیکال فواره ها لذت ببرید.
 • بازدید از غار باتــــــــــو با 272 پله و معبد و مجسمه طلائی و عظیم الجثه بودا و بازدید از میمون های این محوطه 
 • دیدار از ساختمان سلطان عبدالصمد که به سبک معماری سنتی اندونزی ساخته شده است
 • بازدید از برج 41 متری ساعت 
 • خرید از مرکز خرید سان وی لاگون و سان وی پایرامید
 • بازدید از پارک آبی، باغ وحش، پارک پرندگان تامان بورونگ و بازدید از آکواریوم مالزی 
 • بازدید از محله چینی ها که مقدار فراوانی کالای ارزان قیمت می توانید تهیه کنید. در این منطقه از هند کوچک و بازار عربها نیز می توانید دیدن کنید 
 • حضور در ارتفاعات جنتینگ های لند – Genting Highland  و لذت از آب و هوا و فضای منحصر به فرد این منطقه

 

 

 

 

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک

پکیج تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
سیم‌کارت

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

02183348