تور مالزی (کوآلالامپور ۷ شب)

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: MALSI 01
شروع: جمعه - ۲۰ بهمن ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۲۷ بهمن ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۰ بهمن ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 01
شروع: چهارشنبه - ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۲ اسفند ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 01
شروع: سه شنبه - ۱ اسفند ۱۴۰۲
پایان: سه شنبه - ۸ اسفند ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱ اسفند ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 01
شروع: شنبه - ۵ اسفند ۱۴۰۲
پایان: شنبه - ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۵ اسفند ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 01
شروع: پنجشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
پایان: پنجشنبه - ۱۷ اسفند ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 01
شروع: سه شنبه - ۱۵ اسفند ۱۴۰۲
پایان: سه شنبه - ۲۲ اسفند ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱۵ اسفند ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 01
شروع: یکشنبه - ۲۰ اسفند ۱۴۰۲
پایان: یکشنبه - ۲۷ اسفند ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۰ اسفند ۱۴۰۲
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۱۹۰ دلار۲۸۰ دلار۱۷۰ دلار۱۱۰ دلار
۲۳۰ دلار۳۶۰ دلار۱۹۸ دلار۱۳۵ دلار
۲۷۰ دلار۴۴۰ دلارندارد۱۴۰ دلار
۲۷۰ دلار۴۲۰ دلار۲۵۰ دلار۱۴۰ دلار
۲۷۵ دلار۴۳۰ دلار۲۸۰ دلار۱۴۵ دلار
۲۸۵ دلار۳۷۰ دلارندارد۱۵۰ دلار
۳۱۵ دلار۵۳۰ دلار۲۴۵ دلار۱۵۰ دلار
۲۴۵ دلار۲۴۵ دلار۲۴۵ دلار۱۶۰ دلار
۳۲۵ دلار۵۴۵ دلار۳۱۰ دلار۱۵۰ دلار
۳۴۰ دلار۵۸۰ دلار۳۳۰ دلار۱۵۰ دلار
۳۰۰ دلار۴۹۸ دلار۳۲۵ دلار۱۵۰ دلار
۳۰۰ دلار۴۹۸ دلار۲۸۰ دلار۱۵۰ دلار
۵۵۰ دلار۹۸۰ دلار۳۰۰ دلار۱۸۰ دلار
۴۴۰ دلار۴۴۰ دلار۴۴۰ دلار۱۸۰ دلار
۳۹۰ دلار۶۶۵ دلارندارد۱۶۵ دلار
۴۳۰ دلار۷۵۰ دلار۴۲۵ دلار۱۷۰ دلار
۵۴۰ دلار۹۶۵ دلار۳۷۰ دلار۱۸۵ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۱۹۰ دلار۲۸۰ دلار۱۷۰ دلار۱۱۰ دلار
۲۳۰ دلار۳۶۰ دلار۱۹۸ دلار۱۳۵ دلار
۲۷۰ دلار۴۴۰ دلارندارد۱۴۰ دلار
۲۷۰ دلار۴۲۰ دلار۲۵۰ دلار۱۴۰ دلار
۲۷۵ دلار۴۳۰ دلار۲۸۰ دلار۱۴۵ دلار
۲۸۵ دلار۳۷۰ دلارندارد۱۵۰ دلار
۳۱۵ دلار۵۳۰ دلار۲۴۵ دلار۱۵۰ دلار
۲۴۵ دلار۲۴۵ دلار۲۴۵ دلار۱۶۰ دلار
۳۲۵ دلار۵۴۵ دلار۳۱۰ دلار۱۵۰ دلار
۳۴۰ دلار۵۸۰ دلار۳۳۰ دلار۱۵۰ دلار
۳۰۰ دلار۴۹۸ دلار۳۲۵ دلار۱۵۰ دلار
۳۰۰ دلار۴۹۸ دلار۲۸۰ دلار۱۵۰ دلار
۵۵۰ دلار۹۸۰ دلار۳۰۰ دلار۱۸۰ دلار
۴۴۰ دلار۴۴۰ دلار۴۴۰ دلار۱۸۰ دلار
۳۹۰ دلار۶۶۵ دلارندارد۱۶۵ دلار
۴۳۰ دلار۷۵۰ دلار۴۲۵ دلار۱۷۰ دلار
۵۴۰ دلار۹۶۵ دلار۳۷۰ دلار۱۸۵ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۱۹۰ دلار۲۸۰ دلار۱۷۰ دلار۱۱۰ دلار
۲۳۰ دلار۳۶۰ دلار۱۹۸ دلار۱۳۵ دلار
۲۷۰ دلار۴۴۰ دلارندارد۱۴۰ دلار
۲۷۰ دلار۴۲۰ دلار۲۵۰ دلار۱۴۰ دلار
۲۷۵ دلار۴۳۰ دلار۲۸۰ دلار۱۴۵ دلار
۲۸۵ دلار۳۷۰ دلارندارد۱۵۰ دلار
۳۱۵ دلار۵۳۰ دلار۲۴۵ دلار۱۵۰ دلار
۲۴۵ دلار۲۴۵ دلار۲۴۵ دلار۱۶۰ دلار
۳۲۵ دلار۵۴۵ دلار۳۱۰ دلار۱۵۰ دلار
۳۴۰ دلار۵۸۰ دلار۳۳۰ دلار۱۵۰ دلار
۳۰۰ دلار۴۹۸ دلار۳۲۵ دلار۱۵۰ دلار
۳۰۰ دلار۴۹۸ دلار۲۸۰ دلار۱۵۰ دلار
۵۵۰ دلار۹۸۰ دلار۳۰۰ دلار۱۸۰ دلار
۴۴۰ دلار۴۴۰ دلار۴۴۰ دلار۱۸۰ دلار
۳۹۰ دلار۶۶۵ دلارندارد۱۶۵ دلار
۴۳۰ دلار۷۵۰ دلار۴۲۵ دلار۱۷۰ دلار
۵۴۰ دلار۹۶۵ دلار۳۷۰ دلار۱۸۵ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۱۹۰ دلار۲۸۰ دلار۱۷۰ دلار۱۱۰ دلار
۲۳۰ دلار۳۶۰ دلار۱۹۸ دلار۱۳۵ دلار
۲۷۰ دلار۴۴۰ دلارندارد۱۴۰ دلار
۲۷۰ دلار۴۲۰ دلار۲۵۰ دلار۱۴۰ دلار
۲۷۵ دلار۴۳۰ دلار۲۸۰ دلار۱۴۵ دلار
۲۸۵ دلار۳۷۰ دلارندارد۱۵۰ دلار
۳۱۵ دلار۵۳۰ دلار۲۴۵ دلار۱۵۰ دلار
۲۴۵ دلار۲۴۵ دلار۲۴۵ دلار۱۶۰ دلار
۳۲۵ دلار۵۴۵ دلار۳۱۰ دلار۱۵۰ دلار
۳۴۰ دلار۵۸۰ دلار۳۳۰ دلار۱۵۰ دلار
۳۰۰ دلار۴۹۸ دلار۳۲۵ دلار۱۵۰ دلار
۳۰۰ دلار۴۹۸ دلار۲۸۰ دلار۱۵۰ دلار
۵۵۰ دلار۹۸۰ دلار۳۰۰ دلار۱۸۰ دلار
۴۴۰ دلار۴۴۰ دلار۴۴۰ دلار۱۸۰ دلار
۳۹۰ دلار۶۶۵ دلارندارد۱۶۵ دلار
۴۳۰ دلار۷۵۰ دلار۴۲۵ دلار۱۷۰ دلار
۵۴۰ دلار۹۶۵ دلار۳۷۰ دلار۱۸۵ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۱۹۰ دلار۲۸۰ دلار۱۷۰ دلار۱۱۰ دلار
۲۳۰ دلار۳۶۰ دلار۱۹۸ دلار۱۳۵ دلار
۲۷۰ دلار۴۴۰ دلارندارد۱۴۰ دلار
۲۷۰ دلار۴۲۰ دلار۲۵۰ دلار۱۴۰ دلار
۲۷۵ دلار۴۳۰ دلار۲۸۰ دلار۱۴۵ دلار
۲۸۵ دلار۳۷۰ دلارندارد۱۵۰ دلار
۳۱۵ دلار۵۳۰ دلار۲۴۵ دلار۱۵۰ دلار
۲۴۵ دلار۲۴۵ دلار۲۴۵ دلار۱۶۰ دلار
۳۲۵ دلار۵۴۵ دلار۳۱۰ دلار۱۵۰ دلار
۳۴۰ دلار۵۸۰ دلار۳۳۰ دلار۱۵۰ دلار
۳۰۰ دلار۴۹۸ دلار۳۲۵ دلار۱۵۰ دلار
۳۰۰ دلار۴۹۸ دلار۲۸۰ دلار۱۵۰ دلار
۵۵۰ دلار۹۸۰ دلار۳۰۰ دلار۱۸۰ دلار
۴۴۰ دلار۴۴۰ دلار۴۴۰ دلار۱۸۰ دلار
۳۹۰ دلار۶۶۵ دلارندارد۱۶۵ دلار
۴۳۰ دلار۷۵۰ دلار۴۲۵ دلار۱۷۰ دلار
۵۴۰ دلار۹۶۵ دلار۳۷۰ دلار۱۸۵ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۱۹۰ دلار۲۸۰ دلار۱۷۰ دلار۱۱۰ دلار
۲۳۰ دلار۳۶۰ دلار۱۹۸ دلار۱۳۵ دلار
۲۷۰ دلار۴۴۰ دلارندارد۱۴۰ دلار
۲۷۰ دلار۴۲۰ دلار۲۵۰ دلار۱۴۰ دلار
۲۷۵ دلار۴۳۰ دلار۲۸۰ دلار۱۴۵ دلار
۲۸۵ دلار۳۷۰ دلارندارد۱۵۰ دلار
۳۱۵ دلار۵۳۰ دلار۲۴۵ دلار۱۵۰ دلار
۲۴۵ دلار۲۴۵ دلار۲۴۵ دلار۱۶۰ دلار
۳۲۵ دلار۵۴۵ دلار۳۱۰ دلار۱۵۰ دلار
۳۴۰ دلار۵۸۰ دلار۳۳۰ دلار۱۵۰ دلار
۳۰۰ دلار۴۹۸ دلار۳۲۵ دلار۱۵۰ دلار
۳۰۰ دلار۴۹۸ دلار۲۸۰ دلار۱۵۰ دلار
۵۵۰ دلار۹۸۰ دلار۳۰۰ دلار۱۸۰ دلار
۴۴۰ دلار۴۴۰ دلار۴۴۰ دلار۱۸۰ دلار
۳۹۰ دلار۶۶۵ دلارندارد۱۶۵ دلار
۴۳۰ دلار۷۵۰ دلار۴۲۵ دلار۱۷۰ دلار
۵۴۰ دلار۹۶۵ دلار۳۷۰ دلار۱۸۵ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۱۹۰ دلار۲۸۰ دلار۱۷۰ دلار۱۱۰ دلار
۲۳۰ دلار۳۶۰ دلار۱۹۸ دلار۱۳۵ دلار
۲۷۰ دلار۴۴۰ دلارندارد۱۴۰ دلار
۲۷۰ دلار۴۲۰ دلار۲۵۰ دلار۱۴۰ دلار
۲۷۵ دلار۴۳۰ دلار۲۸۰ دلار۱۴۵ دلار
۲۸۵ دلار۳۷۰ دلارندارد۱۵۰ دلار
۳۱۵ دلار۵۳۰ دلار۲۴۵ دلار۱۵۰ دلار
۲۴۵ دلار۲۴۵ دلار۲۴۵ دلار۱۶۰ دلار
۳۲۵ دلار۵۴۵ دلار۳۱۰ دلار۱۵۰ دلار
۳۴۰ دلار۵۸۰ دلار۳۳۰ دلار۱۵۰ دلار
۳۰۰ دلار۴۹۸ دلار۳۲۵ دلار۱۵۰ دلار
۳۰۰ دلار۴۹۸ دلار۲۸۰ دلار۱۵۰ دلار
۵۵۰ دلار۹۸۰ دلار۳۰۰ دلار۱۸۰ دلار
۴۴۰ دلار۴۴۰ دلار۴۴۰ دلار۱۸۰ دلار
۳۹۰ دلار۶۶۵ دلارندارد۱۶۵ دلار
۴۳۰ دلار۷۵۰ دلار۴۲۵ دلار۱۷۰ دلار
۵۴۰ دلار۹۶۵ دلار۳۷۰ دلار۱۸۵ دلار

تور مالزی – کوآلالامپور ۷ شب

خدمات تور 

  • پرواز امــــــارات و قطــــــر 
  • هتل ها طبق پکیج
  • ترانسفرهای فرودگاهی به هتل 
  • یک گشت نیم روزه بدون ناهار 
  • سیم کارت رایگان بابت هر اتاق
  • بیمه مسافرتی 

توضیحات تور 

  • پرداخت 50٪‌هزینه تور در هنگام ثبت نام الزامیست.
  • نرخ کودک زیر 2 سال،‌10٪ نرخ ریالی و 10٪ نرخ ارزی است.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد و آژانس قصرشیرین هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر را ندارد.

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک

پکیج تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
سیم‌کارت
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

02183348