بنر پوکت

تور پوکت (۷ شب و ۸ روز)

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: PHK01
شروع: دوشنبه - ۱۱ تیر ۱۴۰۳
پایان: دوشنبه - ۱۸ تیر ۱۴۰۳
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱ تیر ۱۴۰۳
کد تور: PHK02
شروع: دوشنبه - ۲۳ مهر ۱۴۰۳
پایان: دوشنبه - ۳۰ مهر ۱۴۰۳
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۳ مهر ۱۴۰۳
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۶۱,۷۵۷,۰۰۰ تومان۶۷,۴۹۹,۰۰۰ تومان۵۴,۵۰۴,۰۰۰ تومان۴۹,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۶۳,۱۴۳,۰۰۰ تومان۷۰,۲۷۱,۰۰۰ تومان۵۵,۶۹۲,۰۰۰ تومان۵۰,۰۱۶,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۶۷,۰۰۰ تومان۷۲,۱۱۹,۰۰۰ تومان۵۵,۶۹۲,۰۰۰ تومان۵۰,۴۷۸,۰۰۰ تومان
۶۲,۶۸۱,۰۰۰ تومان۶۹,۳۴۷,۰۰۰ تومان۵۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان۴۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۴۵۳,۰۰۰ تومان۷۴,۸۹۱,۰۰۰ تومان۵۷,۸۰۴,۰۰۰ تومان۵۰,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۶۷,۳۰۱,۰۰۰ تومان۷۸,۵۸۷,۰۰۰ تومان۵۹,۰۵۸,۰۰۰ تومان۵۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۹۱۵,۰۰۰ تومان۷۵,۸۱۵,۰۰۰ تومان۵۷,۸۰۴,۰۰۰ تومان۵۱,۱۳۸,۰۰۰ تومان
۶۳,۶۰۵,۰۰۰ تومان۷۱,۱۷۰,۰۰۰ تومانندارد۵۰,۲۵۵,۰۰۰ تومان
۷۲,۳۸۳,۰۰۰ تومان۸۸,۷۲۶,۰۰۰ تومان۶۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان۵۳,۳۵۷,۰۰۰ تومان
۶۷,۳۰۱,۰۰۰ تومان۷۸,۵۶۲,۰۰۰ تومان۶۱,۵۶۶,۰۰۰ تومان۵۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۷۲,۸۴۵,۰۰۰ تومان۸۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان۶۰,۲۸۷,۰۰۰ تومان۵۳,۵۱۴,۰۰۰ تومان
۶۹,۶۱۱,۰۰۰ تومان۸۳,۲۰۷,۰۰۰ تومان۶۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان۵۲,۳۹۲,۰۰۰ تومان
۷۳,۳۰۷,۰۰۰ تومان۹۰,۵۹۹,۰۰۰ تومان۶۰,۳۱۲,۰۰۰ تومان۵۳,۷۱۲,۰۰۰ تومان
۷۱,۹۲۱,۰۰۰ تومان۸۷,۸۲۷,۰۰۰ تومان۶۰,۳۱۲,۰۰۰ تومان۵۳,۱۸۴,۰۰۰ تومان
۷۸,۸۵۱,۰۰۰ تومان۱۰۱,۶۸۷,۰۰۰ تومان۶۰,۳۱۲,۰۰۰ تومان۵۵,۶۲۶,۰۰۰ تومان
۷۸,۳۸۹,۰۰۰ تومان۱۰۰,۷۶۳,۰۰۰ تومان۶۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان۵۵,۴۹۴,۰۰۰ تومان
۷۹,۳۱۳,۰۰۰ تومان۱۰۲,۶۱۱,۰۰۰ تومان۶۴,۰۰۸,۰۰۰ تومان۵۵,۸۲۴,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۳,۰۰۰ تومان۹۷,۹۹۱,۰۰۰ تومانندارد۵۴,۹۶۶,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۳,۰۰۰ تومان۹۷,۹۹۱,۰۰۰ تومانندارد۵۴,۹۶۶,۰۰۰ تومان
۹۱,۷۸۷,۰۰۰ تومان۱۲۷,۵۵۹,۰۰۰ تومان۶۹,۰۲۴,۰۰۰ تومان۶۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۲۱,۰۰۰ تومان۱۳۴,۰۲۷,۰۰۰ تومانندارد۶۱,۳۰۲,۰۰۰ تومان
۸۳,۹۳۳,۰۰۰ تومان۱۱۱,۸۵۱,۰۰۰ تومان۶۹,۰۲۴,۰۰۰ تومان۵۷,۴۰۸,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۸۱۱,۰۰۰ تومان۱۷۵,۶۰۷,۰۰۰ تومان۸۴,۷۹۸,۰۰۰ تومان۶۸,۵۶۲,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۶۱,۷۵۷,۰۰۰ تومان۶۷,۴۹۹,۰۰۰ تومان۵۴,۵۰۴,۰۰۰ تومان۴۹,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۶۳,۱۴۳,۰۰۰ تومان۷۰,۲۷۱,۰۰۰ تومان۵۵,۶۹۲,۰۰۰ تومان۵۰,۰۱۶,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۶۷,۰۰۰ تومان۷۲,۱۱۹,۰۰۰ تومان۵۵,۶۹۲,۰۰۰ تومان۵۰,۴۷۸,۰۰۰ تومان
۶۲,۶۸۱,۰۰۰ تومان۶۹,۳۴۷,۰۰۰ تومان۵۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان۴۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۴۵۳,۰۰۰ تومان۷۴,۸۹۱,۰۰۰ تومان۵۷,۸۰۴,۰۰۰ تومان۵۰,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۶۷,۳۰۱,۰۰۰ تومان۷۸,۵۸۷,۰۰۰ تومان۵۹,۰۵۸,۰۰۰ تومان۵۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۹۱۵,۰۰۰ تومان۷۵,۸۱۵,۰۰۰ تومان۵۷,۸۰۴,۰۰۰ تومان۵۱,۱۳۸,۰۰۰ تومان
۶۳,۶۰۵,۰۰۰ تومان۷۱,۱۷۰,۰۰۰ تومانندارد۵۰,۲۵۵,۰۰۰ تومان
۷۲,۳۸۳,۰۰۰ تومان۸۸,۷۲۶,۰۰۰ تومان۶۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان۵۳,۳۵۷,۰۰۰ تومان
۶۷,۳۰۱,۰۰۰ تومان۷۸,۵۶۲,۰۰۰ تومان۶۱,۵۶۶,۰۰۰ تومان۵۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۷۲,۸۴۵,۰۰۰ تومان۸۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان۶۰,۲۸۷,۰۰۰ تومان۵۳,۵۱۴,۰۰۰ تومان
۶۹,۶۱۱,۰۰۰ تومان۸۳,۲۰۷,۰۰۰ تومان۶۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان۵۲,۳۹۲,۰۰۰ تومان
۷۳,۳۰۷,۰۰۰ تومان۹۰,۵۹۹,۰۰۰ تومان۶۰,۳۱۲,۰۰۰ تومان۵۳,۷۱۲,۰۰۰ تومان
۷۱,۹۲۱,۰۰۰ تومان۸۷,۸۲۷,۰۰۰ تومان۶۰,۳۱۲,۰۰۰ تومان۵۳,۱۸۴,۰۰۰ تومان
۷۸,۸۵۱,۰۰۰ تومان۱۰۱,۶۸۷,۰۰۰ تومان۶۰,۳۱۲,۰۰۰ تومان۵۵,۶۲۶,۰۰۰ تومان
۷۸,۳۸۹,۰۰۰ تومان۱۰۰,۷۶۳,۰۰۰ تومان۶۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان۵۵,۴۹۴,۰۰۰ تومان
۷۹,۳۱۳,۰۰۰ تومان۱۰۲,۶۱۱,۰۰۰ تومان۶۴,۰۰۸,۰۰۰ تومان۵۵,۸۲۴,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۳,۰۰۰ تومان۹۷,۹۹۱,۰۰۰ تومانندارد۵۴,۹۶۶,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۳,۰۰۰ تومان۹۷,۹۹۱,۰۰۰ تومانندارد۵۴,۹۶۶,۰۰۰ تومان
۹۱,۷۸۷,۰۰۰ تومان۱۲۷,۵۵۹,۰۰۰ تومان۶۹,۰۲۴,۰۰۰ تومان۶۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۲۱,۰۰۰ تومان۱۳۴,۰۲۷,۰۰۰ تومانندارد۶۱,۳۰۲,۰۰۰ تومان
۸۳,۹۳۳,۰۰۰ تومان۱۱۱,۸۵۱,۰۰۰ تومان۶۹,۰۲۴,۰۰۰ تومان۵۷,۴۰۸,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۸۱۱,۰۰۰ تومان۱۷۵,۶۰۷,۰۰۰ تومان۸۴,۷۹۸,۰۰۰ تومان۶۸,۵۶۲,۰۰۰ تومان

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان، اقامت در هتل با صبحانه، بیمه نامه مسافرتی، ترانسفر فرودگاهی ، ویزای تایلند.

مدارک لازم

پاسپورت با اعتبار 7 ماه & کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، پرینت حساب با مانده 50.000.000 تومان

توضیحات تور 

قيمت ها به تومان مي باشد. پرداخت 50% کل هزينه تور در زمان رزرواسيون ضروري مي باشد.

مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام كننده مي باشد و این آژانس هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد.

 

 

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک

شرح

 

برای مشاهده همه تور های تایلند کلیک کنید

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
ویزای توریستی
سیم‌کارت
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
وعده غذایی
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

02183348