بنر-پوکت

تور پوکت (ویژه پاییز و زمستان)

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: PKT02
شروع: دوشنبه - ۱۳ آذر ۱۴۰۲
پایان: سه شنبه - ۲۱ آذر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۳ آذر ۱۴۰۲
کد تور: PKT02
شروع: دوشنبه - ۲۰ آذر ۱۴۰۲
پایان: سه شنبه - ۲۸ آذر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۰ آذر ۱۴۰۲
کد تور: PKT02
شروع: دوشنبه - ۲۷ آذر ۱۴۰۲
پایان: سه شنبه - ۵ دی ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۷ آذر ۱۴۰۲
کد تور: PKT02
شروع: دوشنبه - ۴ دی ۱۴۰۲
پایان: سه شنبه - ۱۲ دی ۱۴۰۲
مدت سفر: ۸ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۴ دی ۱۴۰۲
کد تور: PKT02
شروع: دوشنبه - ۱۱ دی ۱۴۰۲
پایان: دوشنبه - ۱۸ دی ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۱۱ دی ۱۴۰۲
هتل(ها)اتاق دو تختهاتاق یک تختهکودک با تختکودک بدون تختانتخاب
۶۵,۸۶۰,۰۰۰ تومان۷۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵۳,۸۶۰,۰۰۰ تومان۵۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۶۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان۷۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان۶۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان۵۹,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۶۹,۸۶۰,۰۰۰ تومان۷۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان۶۶,۸۶۰,۰۰۰ تومان۶۰,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان۷۹,۳۲۰,۰۰۰ تومان۶۷,۲۲۰,۰۰۰ تومان۶۰,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۷۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان۸۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان۷۰,۱۴۰,۰۰۰ تومان۶۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۷۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۸۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان۷۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان۶۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان
۷۹,۳۲۰,۰۰۰ تومان۹۷,۵۲۰,۰۰۰ تومان۷۶,۳۲۰,۰۰۰ تومان۶۳,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۵۰,۰۰۰ تومان۹۸,۹۸۰,۰۰۰ تومان۷۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان۶۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان
۹۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان۱۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان۸۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان۶۷,۰۷۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها)اتاق دو تختهاتاق یک تختهکودک با تختکودک بدون تختانتخاب
۶۵,۸۶۰,۰۰۰ تومان۷۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵۳,۸۶۰,۰۰۰ تومان۵۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۶۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان۷۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان۶۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان۵۹,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۶۹,۸۶۰,۰۰۰ تومان۷۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان۶۶,۸۶۰,۰۰۰ تومان۶۰,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان۷۹,۳۲۰,۰۰۰ تومان۶۷,۲۲۰,۰۰۰ تومان۶۰,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۷۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان۸۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان۷۰,۱۴۰,۰۰۰ تومان۶۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۷۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۸۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان۷۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان۶۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان
۷۹,۳۲۰,۰۰۰ تومان۹۷,۵۲۰,۰۰۰ تومان۷۶,۳۲۰,۰۰۰ تومان۶۳,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۵۰,۰۰۰ تومان۹۸,۹۸۰,۰۰۰ تومان۷۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان۶۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان
۹۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان۱۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان۸۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان۶۷,۰۷۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها)اتاق دو تختهاتاق یک تختهکودک با تختکودک بدون تختانتخاب
۶۵,۸۶۰,۰۰۰ تومان۷۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵۳,۸۶۰,۰۰۰ تومان۵۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۶۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان۷۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان۶۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان۵۹,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۶۹,۸۶۰,۰۰۰ تومان۷۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان۶۶,۸۶۰,۰۰۰ تومان۶۰,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان۷۹,۳۲۰,۰۰۰ تومان۶۷,۲۲۰,۰۰۰ تومان۶۰,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۷۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان۸۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان۷۰,۱۴۰,۰۰۰ تومان۶۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۷۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۸۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان۷۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان۶۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان
۷۹,۳۲۰,۰۰۰ تومان۹۷,۵۲۰,۰۰۰ تومان۷۶,۳۲۰,۰۰۰ تومان۶۳,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۵۰,۰۰۰ تومان۹۸,۹۸۰,۰۰۰ تومان۷۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان۶۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان
۹۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان۱۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان۸۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان۶۷,۰۷۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها)اتاق دو تختهاتاق یک تختهکودک با تختکودک بدون تختانتخاب
۶۵,۸۶۰,۰۰۰ تومان۷۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵۳,۸۶۰,۰۰۰ تومان۵۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۶۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان۷۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان۶۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان۵۹,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۶۹,۸۶۰,۰۰۰ تومان۷۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان۶۶,۸۶۰,۰۰۰ تومان۶۰,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان۷۹,۳۲۰,۰۰۰ تومان۶۷,۲۲۰,۰۰۰ تومان۶۰,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۷۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان۸۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان۷۰,۱۴۰,۰۰۰ تومان۶۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۷۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۸۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان۷۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان۶۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان
۷۹,۳۲۰,۰۰۰ تومان۹۷,۵۲۰,۰۰۰ تومان۷۶,۳۲۰,۰۰۰ تومان۶۳,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۵۰,۰۰۰ تومان۹۸,۹۸۰,۰۰۰ تومان۷۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان۶۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان
۹۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان۱۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان۸۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان۶۷,۰۷۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها)اتاق دو تختهاتاق یک تختهکودک با تختکودک بدون تختانتخاب
۶۵,۸۶۰,۰۰۰ تومان۷۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵۳,۸۶۰,۰۰۰ تومان۵۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۶۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان۷۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان۶۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان۵۹,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۶۹,۸۶۰,۰۰۰ تومان۷۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان۶۶,۸۶۰,۰۰۰ تومان۶۰,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان۷۹,۳۲۰,۰۰۰ تومان۶۷,۲۲۰,۰۰۰ تومان۶۰,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۷۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان۸۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان۷۰,۱۴۰,۰۰۰ تومان۶۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۷۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۸۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان۷۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان۶۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان
۷۹,۳۲۰,۰۰۰ تومان۹۷,۵۲۰,۰۰۰ تومان۷۶,۳۲۰,۰۰۰ تومان۶۳,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۵۰,۰۰۰ تومان۹۸,۹۸۰,۰۰۰ تومان۷۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان۶۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان
۹۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان۱۲۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان۸۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان۶۷,۰۷۰,۰۰۰ تومان

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت ، اقامت در هتل با صبحانه، بیمه نامه مسافرتی، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان، ویزای تایلند.

مدارک لازم

پاسپورت با اعتبار 7 ماه & کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، پرینت حساب با مانده 50.000.000 تومان

توضیحات تور 

قيمت ها به تومان مي باشد. پرداخت 50% کل هزينه تور در زمان رزرواسيون ضروري مي باشد.

مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام كننده مي باشد و این آژانس هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد.

 

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک

شرح

 

برای مشاهده همه تور های تایلند کلیک کنید

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
ویزای توریستی
سیم‌کارت
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
وعده غذایی
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: