بنر-مالزی-1-1

تور کوآلالامپور – سنگاپور (۴ شب کوآلا +‌ ۳شب سنگاپور)

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: MALSI 04
شروع: پنجشنبه - ۶ مهر ۱۴۰۲
پایان: پنجشنبه - ۱۳ مهر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۶ مهر ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 04
شروع: پنجشنبه - ۱۳ مهر ۱۴۰۲
پایان: پنجشنبه - ۲۰ مهر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۳ مهر ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 04
شروع: پنجشنبه - ۲۰ مهر ۱۴۰۲
پایان: پنجشنبه - ۲۷ مهر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۰ مهر ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 04
شروع: پنجشنبه - ۲۷ مهر ۱۴۰۲
پایان: پنجشنبه - ۴ آبان ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۷ مهر ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 04
شروع: پنجشنبه - ۴ آبان ۱۴۰۲
پایان: پنجشنبه - ۱۱ آبان ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۴ آبان ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 04
شروع: پنجشنبه - ۱۸ آبان ۱۴۰۲
پایان: پنجشنبه - ۲۵ آبان ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۸ آبان ۱۴۰۲
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۴۸۵ دلار۷۹۰ دلار۵۴۰ دلار۱۱۰ دلار
۵۹۰ دلار۹۵۰ دلار۵۸۰ دلار۱۳۰ دلار
۶۳۰ دلار۹۴۰ دلار۶۲۰ دلار۱۱۰ دلار

کوآلالامپور - هتل رویال (HOTEL ROYAL)
۶۵۰ دلارنداردندارد۱۱۰ دلار
۶۹۰ دلار۱,۰۹۰ دلارندارد۱۱۰ دلار
۷۶۰ دلار۱,۲۱۰ دلارندارد۱۱۰ دلار
۸۰۶ دلار۱,۲۹۵ دلارندارد۱۴۷ دلار
۸۱۰ دلار۱,۳۰۰ دلارندارد۱۵۰ دلار
۷۹۰ دلار۱,۳۰۰ دلار۸۱۰ دلار۱۲۰ دلار
۸۱۰ دلار۱,۳۱۰ دلار۸۷۰ دلار۱۲۹ دلار
۸۱۰ دلار۱,۳۰۰ دلار۸۳۰ دلار۱۳۳ دلار
۸۳۰ دلارنداردندارد۱۳۰ دلار
۸۳۰ دلار۱,۴۲۰ دلار۸۶۰ دلار۱۴۰ دلار
۹۶۰ دلار۱,۶۴۰ دلارندارد۱۴۰ دلار
۹۶۰ دلار۱,۶۶۰ دلار۹۲۰ دلار۱۵۰ دلار
۱,۰۷۰ دلار۱,۶۴۰ دلار۹۳۰ دلار۱۶۰ دلار

کوآلالامپور - هتل ای کیو (EQ)
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۴۸۵ دلار۷۹۰ دلار۵۴۰ دلار۱۱۰ دلار
۵۹۰ دلار۹۵۰ دلار۵۸۰ دلار۱۳۰ دلار
۶۳۰ دلار۹۴۰ دلار۶۲۰ دلار۱۱۰ دلار

کوآلالامپور - هتل رویال (HOTEL ROYAL)
۶۵۰ دلارنداردندارد۱۱۰ دلار
۶۹۰ دلار۱,۰۹۰ دلارندارد۱۱۰ دلار
۷۶۰ دلار۱,۲۱۰ دلارندارد۱۱۰ دلار
۸۰۶ دلار۱,۲۹۵ دلارندارد۱۴۷ دلار
۸۱۰ دلار۱,۳۰۰ دلارندارد۱۵۰ دلار
۷۹۰ دلار۱,۳۰۰ دلار۸۱۰ دلار۱۲۰ دلار
۸۱۰ دلار۱,۳۱۰ دلار۸۷۰ دلار۱۲۹ دلار
۸۱۰ دلار۱,۳۰۰ دلار۸۳۰ دلار۱۳۳ دلار
۸۳۰ دلارنداردندارد۱۳۰ دلار
۸۳۰ دلار۱,۴۲۰ دلار۸۶۰ دلار۱۴۰ دلار
۹۶۰ دلار۱,۶۴۰ دلارندارد۱۴۰ دلار
۹۶۰ دلار۱,۶۶۰ دلار۹۲۰ دلار۱۵۰ دلار
۱,۰۷۰ دلار۱,۶۴۰ دلار۹۳۰ دلار۱۶۰ دلار

کوآلالامپور - هتل ای کیو (EQ)
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۴۸۵ دلار۷۹۰ دلار۵۴۰ دلار۱۱۰ دلار
۵۹۰ دلار۹۵۰ دلار۵۸۰ دلار۱۳۰ دلار
۶۳۰ دلار۹۴۰ دلار۶۲۰ دلار۱۱۰ دلار

کوآلالامپور - هتل رویال (HOTEL ROYAL)
۶۵۰ دلارنداردندارد۱۱۰ دلار
۶۹۰ دلار۱,۰۹۰ دلارندارد۱۱۰ دلار
۷۶۰ دلار۱,۲۱۰ دلارندارد۱۱۰ دلار
۸۰۶ دلار۱,۲۹۵ دلارندارد۱۴۷ دلار
۸۱۰ دلار۱,۳۰۰ دلارندارد۱۵۰ دلار
۷۹۰ دلار۱,۳۰۰ دلار۸۱۰ دلار۱۲۰ دلار
۸۱۰ دلار۱,۳۱۰ دلار۸۷۰ دلار۱۲۹ دلار
۸۱۰ دلار۱,۳۰۰ دلار۸۳۰ دلار۱۳۳ دلار
۸۳۰ دلارنداردندارد۱۳۰ دلار
۸۳۰ دلار۱,۴۲۰ دلار۸۶۰ دلار۱۴۰ دلار
۹۶۰ دلار۱,۶۴۰ دلارندارد۱۴۰ دلار
۹۶۰ دلار۱,۶۶۰ دلار۹۲۰ دلار۱۵۰ دلار
۱,۰۷۰ دلار۱,۶۴۰ دلار۹۳۰ دلار۱۶۰ دلار

کوآلالامپور - هتل ای کیو (EQ)
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۴۸۵ دلار۷۹۰ دلار۵۴۰ دلار۱۱۰ دلار
۵۹۰ دلار۹۵۰ دلار۵۸۰ دلار۱۳۰ دلار
۶۳۰ دلار۹۴۰ دلار۶۲۰ دلار۱۱۰ دلار

کوآلالامپور - هتل رویال (HOTEL ROYAL)
۶۵۰ دلارنداردندارد۱۱۰ دلار
۶۹۰ دلار۱,۰۹۰ دلارندارد۱۱۰ دلار
۷۶۰ دلار۱,۲۱۰ دلارندارد۱۱۰ دلار
۸۰۶ دلار۱,۲۹۵ دلارندارد۱۴۷ دلار
۸۱۰ دلار۱,۳۰۰ دلارندارد۱۵۰ دلار
۷۹۰ دلار۱,۳۰۰ دلار۸۱۰ دلار۱۲۰ دلار
۸۱۰ دلار۱,۳۱۰ دلار۸۷۰ دلار۱۲۹ دلار
۸۱۰ دلار۱,۳۰۰ دلار۸۳۰ دلار۱۳۳ دلار
۸۳۰ دلارنداردندارد۱۳۰ دلار
۸۳۰ دلار۱,۴۲۰ دلار۸۶۰ دلار۱۴۰ دلار
۹۶۰ دلار۱,۶۴۰ دلارندارد۱۴۰ دلار
۹۶۰ دلار۱,۶۶۰ دلار۹۲۰ دلار۱۵۰ دلار
۱,۰۷۰ دلار۱,۶۴۰ دلار۹۳۰ دلار۱۶۰ دلار

کوآلالامپور - هتل ای کیو (EQ)
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۴۸۵ دلار۷۹۰ دلار۵۴۰ دلار۱۱۰ دلار
۵۹۰ دلار۹۵۰ دلار۵۸۰ دلار۱۳۰ دلار
۶۳۰ دلار۹۴۰ دلار۶۲۰ دلار۱۱۰ دلار

کوآلالامپور - هتل رویال (HOTEL ROYAL)
۶۵۰ دلارنداردندارد۱۱۰ دلار
۶۹۰ دلار۱,۰۹۰ دلارندارد۱۱۰ دلار
۷۶۰ دلار۱,۲۱۰ دلارندارد۱۱۰ دلار
۸۰۶ دلار۱,۲۹۵ دلارندارد۱۴۷ دلار
۸۱۰ دلار۱,۳۰۰ دلارندارد۱۵۰ دلار
۷۹۰ دلار۱,۳۰۰ دلار۸۱۰ دلار۱۲۰ دلار
۸۱۰ دلار۱,۳۱۰ دلار۸۷۰ دلار۱۲۹ دلار
۸۱۰ دلار۱,۳۰۰ دلار۸۳۰ دلار۱۳۳ دلار
۸۳۰ دلارنداردندارد۱۳۰ دلار
۸۳۰ دلار۱,۴۲۰ دلار۸۶۰ دلار۱۴۰ دلار
۹۶۰ دلار۱,۶۴۰ دلارندارد۱۴۰ دلار
۹۶۰ دلار۱,۶۶۰ دلار۹۲۰ دلار۱۵۰ دلار
۱,۰۷۰ دلار۱,۶۴۰ دلار۹۳۰ دلار۱۶۰ دلار

کوآلالامپور - هتل ای کیو (EQ)
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۴۸۵ دلار۷۹۰ دلار۵۴۰ دلار۱۱۰ دلار
۵۹۰ دلار۹۵۰ دلار۵۸۰ دلار۱۳۰ دلار
۶۳۰ دلار۹۴۰ دلار۶۲۰ دلار۱۱۰ دلار

کوآلالامپور - هتل رویال (HOTEL ROYAL)
۶۵۰ دلارنداردندارد۱۱۰ دلار
۶۹۰ دلار۱,۰۹۰ دلارندارد۱۱۰ دلار
۷۶۰ دلار۱,۲۱۰ دلارندارد۱۱۰ دلار
۸۰۶ دلار۱,۲۹۵ دلارندارد۱۴۷ دلار
۸۱۰ دلار۱,۳۰۰ دلارندارد۱۵۰ دلار
۷۹۰ دلار۱,۳۰۰ دلار۸۱۰ دلار۱۲۰ دلار
۸۱۰ دلار۱,۳۱۰ دلار۸۷۰ دلار۱۲۹ دلار
۸۱۰ دلار۱,۳۰۰ دلار۸۳۰ دلار۱۳۳ دلار
۸۳۰ دلارنداردندارد۱۳۰ دلار
۸۳۰ دلار۱,۴۲۰ دلار۸۶۰ دلار۱۴۰ دلار
۹۶۰ دلار۱,۶۴۰ دلارندارد۱۴۰ دلار
۹۶۰ دلار۱,۶۶۰ دلار۹۲۰ دلار۱۵۰ دلار
۱,۰۷۰ دلار۱,۶۴۰ دلار۹۳۰ دلار۱۶۰ دلار

کوآلالامپور - هتل ای کیو (EQ)

تماس خارج از ساعات اداری: ۰۹۲۲۱۵۸۱۷۶۵

 • نرخ پرواز به قیمت تور اضافه می شود
 • نرخ inf (زیر 2 سال) 10% نرخ ریالی و 10% نرخ دلاری می باشد.

خدمات تور 

هتل ها طبق پکیج، ترانسفرهای فرودگاهی، ویزای سنگاپور، گشت نیم روزه، راهنمای فارسی زبان، سیم کارت رایگان بابت هر اتاق، بیمه مسافرتی 

توضیحات تور 

 • پرداخت 50٪‌هزینه تور در هنگام ثبت نام الزامیست
 • نرخ کودک زیر 2 سال،‌10٪ نرخ ریالی و 10٪ نرخ ارزی است
 • برای ورود به کشور مالزی تزریق 2 دوز واکسن با تاییدیه جهانی الزامیست. بنابراین ثبت نام مسافرینی که 2 دوز واکسن دریافت کرده اند قابل انجام است
 • مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد و آژانس قصرشیرین هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر را ندارد
 • کمیسیون همکار 100 دلار و کمیسیون کانتر 20 دلار است

مدارک ویزای سنگاپور 

 اسکن گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار

اسکن عکس 4×3 زمینه سفید

 فرم تکمیل شده درخواست ویزای سنگاپور

واچر هتل و بلیط رفت و برگشت هواپیما مطابق با تاریخ سفر

رسید پرداخت هزینه درخواست ویزا

تورهای آپشنال 

مسافران گرامی میتوانند در اوقات دلخواه به دیدن این مناطق بروند. 

 • بازدید از برج های دوقلو که با ارتفاع 450 متر بلندترین برج های دوقلوی دنیا هستند. بازدیدکنندگان علاوه بر دیدن برج می توانند از گرانترین مرکز خرید کوالالامپور که در زیر برج ها واقع شده اند بازدید کنند. همچنین اگر در شب به دیدن این برج ها بروید می توانید از نمایش موزیکال فواره ها لذت ببرید.
 • بازدید از غار باتــــــــــو با 272 پله و معبد و مجسمه طلائی و عظیم الجثه بودا و بازدید از میمون های این محوطه 
 • دیدار از ساختمان سلطان عبدالصمد که به سبک معماری سنتی اندونزی ساخته شده است
 • بازدید از برج 41 متری ساعت 
 • خرید از مرکز خرید سان وی لاگون و سان وی پایرامید
 • بازدید از پارک آبی، باغ وحش، پارک پرندگان تامان بورونگ و بازدید از آکواریوم مالزی 
 • بازدید از محله چینی ها که مقدار فراوانی کالای ارزان قیمت می توانید تهیه کنید. در این منطقه از هند کوچک و بازار عربها نیز می توانید دیدن کنید 
 • حضور در ارتفاعات جنتینگ های لند – Genting Highland  و لذت از آب و هوا و فضای منحصر به فرد این منطقه
 • تور تفریحی تمام روز جزیره سنتوزا در سنگاپور 

 

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر بین شهری
اقامت در هتل
گشت شهری
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: