تور کوش آداسی

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: KA01T01
شروع: پنجشنبه - ۲ تیر ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۹ تیر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲ تیر ۱۴۰۱
کد تور: KA01T01
شروع: پنجشنبه - ۹ تیر ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۱۶ تیر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۹ تیر ۱۴۰۱
کد تور: KA01T01
شروع: پنجشنبه - ۱۶ تیر ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۲۳ تیر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۶ تیر ۱۴۰۱
کد تور: KA01T01
شروع: پنجشنبه - ۲۳ تیر ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۳۰ تیر ۱۴۰۱
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۳ تیر ۱۴۰۱
هتل(ها) سرویس اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
BB۱۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ALL۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ALL۲۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۰۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ALL۲۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان۳۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ALL۲۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان۳۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان۹۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان۳۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALL۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان۹۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان۶۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان۸۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
BB۱۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ALL۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ALL۲۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۰۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ALL۲۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان۳۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ALL۲۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان۳۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان۹۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان۳۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALL۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان۹۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان۶۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان۸۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
BB۱۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ALL۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ALL۲۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۰۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ALL۲۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان۳۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ALL۲۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان۳۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان۹۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان۳۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALL۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان۹۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان۶۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان۸۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
BB۱۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ALL۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ALL۲۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۰۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ALL۲۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان۳۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
ALL۲۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان۳۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان۹۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان۳۷,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۲۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALL۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان۹۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
UALL۴۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان۶۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
UALL۵۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان۸۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: