Untitled-1

تور کوش آداسی (6 شب و 7 روز)

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: KUSH 02
شروع: چهارشنبه - ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
پایان: سه شنبه - ۲۳ خرداد ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
کد تور: KUSH 02
شروع: چهارشنبه - ۲۴ خرداد ۱۴۰۲
پایان: سه شنبه - ۳۰ خرداد ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
کد تور: KUSH 02
شروع: چهارشنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
پایان: سه شنبه - ۶ تیر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۲۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان۲۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان۲۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان۱۷,۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۶۳۰,۰۰۰ تومان۳۵,۱۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۸۶۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۵۷,۲۷۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۸۴۰,۰۰۰ تومان۵۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۴۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان۴۵,۶۴۰,۰۰۰ تومان۲۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۶۲۰,۰۰۰ تومان۵۸,۰۸۰,۰۰۰ تومان۲۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۱,۹۱۰,۰۰۰ تومان۵۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان۲۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵۹,۴۱۰,۰۰۰ تومان۸۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان۲۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۲۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان۲۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان۲۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان۱۷,۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۶۳۰,۰۰۰ تومان۳۵,۱۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۸۶۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۵۷,۲۷۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۸۴۰,۰۰۰ تومان۵۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۴۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان۴۵,۶۴۰,۰۰۰ تومان۲۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۶۲۰,۰۰۰ تومان۵۸,۰۸۰,۰۰۰ تومان۲۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۱,۹۱۰,۰۰۰ تومان۵۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان۲۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵۹,۴۱۰,۰۰۰ تومان۸۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان۲۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۲۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان۲۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان۲۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان۱۷,۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۶۳۰,۰۰۰ تومان۳۵,۱۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۸,۸۶۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۵۷,۲۷۰,۰۰۰ تومان۲۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۸۴۰,۰۰۰ تومان۵۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان۴۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان۴۵,۶۴۰,۰۰۰ تومان۲۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۶۲۰,۰۰۰ تومان۵۸,۰۸۰,۰۰۰ تومان۲۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۱,۹۱۰,۰۰۰ تومان۵۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان۲۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۵۹,۴۱۰,۰۰۰ تومان۸۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان۲۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

خدمات تور:

بلیط رفت وبرگشت ،اقامت در هتل ، ترانسفر فرودگاهی ، لیدر فارسی زبان ، بیمه مسافرتی

 

در پروازهای ورودی به ایران همراه داشتن تست منفی PCR با اعتبار 72 ساعت و یا کارت واکسیناسیون با QR کد و گذشت 14 روز از دوز دوم  واکسن 

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: