تور آنتالیا 6شب و 7روز

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: AYTOR1401
شروع: جمعه - ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۵ خرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۶ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: AYTOR1401
شروع: شنبه - ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۶ خرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۶ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
هتل(ها) قیمت (2 تخته) قیمت (1 تخته) قیمت کودک باتخت (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) انتخاب
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۳۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) قیمت (2 تخته) قیمت (1 تخته) قیمت کودک باتخت (هرنفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) انتخاب
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۲۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان۲۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۲۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۹,۶۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۳۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
درجه سختی: سبک
خدمات تور: پرواز پگاسوس

شرح

 

جاذبه های گردشگری آنتالیا

در ادامه با قصرشیرین همراه باشید، تا سفر خود را با لیست بهترین جاذبه های گردشگری آنتالیا برنامه ریزی کنید.

5 دلیل برای انتخاب تور آنتالیا

بازدید از جاذبه های گردشگری آنتالیا

شهر قدیمی (Kaleiçi)

شهر-قدیمی Kaleiçi در جاذبه های گردشگری آنتالیا

محله ای پر از پیچ و خم Kaleiçi برای قدم زدن ساخته شده است. عمارت های عثمانی سفید و با سقف قرمز کاملا مرمت شده در خیابان های سنگ فرش شده و هم اکنون تعداد زیادی هتل، بوتیک، فروشگاه سوغاتی، گالری های هنری و رستوران ها در آن ساخته شده است. اگرچه بیشتر مکانی برای تنفس در محیط دنیای قدیم است، اما جاذبه های گردشگری نیز برای کسانی که می خواهند گشت بزنند وجود دارد.

میدان تکسیم استانبول

بندر قدیمی

بندر قدیمی در جاذبه های گردشگری آنتالیا

بندر قدیمی آنتالیا در یک فرورفتگی در صخره ها قرار گرفته است، در حال حاضر دارای تعدادی از بوتیک ها، کافه های زیبا، بازارها و قایق های تفریحی آرام و مبهم است که در کنار دریای درخشان مدیترانه واقع شده اند. اکنون با وجود فضای آرام، دشوار است تصور کنید این مکان زمانی قطب اصلی اقتصادی آنتالیا بوده است، اما از قرن 2 تا اواسط قرن 20، این بندر اصلی تجارت و رونق شهر و اطراف منطقه بوده است.

 

موزه آنتالیا

موزه آنتالیا در جاذبه های گردشگری تور آنتالیا

اگر به تاریخ ترکیه علاقه مند هستید، این موزه عالی را از دست ندهید. نمایشگاه های خیره کننده در اینجا بهترین یافته ها را از سایت های حفاری در سراسر سواحل ترکیه به نمایش می گذارند. در این موزه بخش بزرگ باستان شناسی نمایش هایی از عصر مفرغ تا بیزانس را با تأکید ویژه بر ویرانه های منطقه نزدیک ارائه می دهد.

آلانیا، شهری تاریخی با جاذبه های فراوان در ترکیه

یوولی مناره

یوولی مناره در جاذبه های گردشگری آنتالیا

متمایزترین مکان دیدنی آنتالیا، مناره یوولی (مناره فلوت) است که توسط سلطان سلجوقی علاءالدین کیکوباد ساخته شده است. مناره یک نمونه معماری از سلجوقیان است، با یک پایه مربع که توسط یک طبل هشت ضلعی که شافت فلوت را تحمل می کند و گالری زیبایی در بالای آن قرار گرفته است. مسجد هنوز هم در حال استفاده است و مناره درست در کنار دروازه ورودی Kale به شهر قدیمی است.

 

دروازه هادریان

جاذبه گردشگری دروازه هادریان آنتالیا

دروازه هادریان یکی از اصلی ترین و چشمگیرترین دروازه های ورود به منطقه کالئیچی است. قسمت های قابل توجهی از دیوارهای شهر هلنیستی و رومی در ضلع شرقی شهر قدیمی حفظ شده است و دروازه هادریان برجسته ترین این بخش ها است. این دروازه از سنگ مرمر سه طاقی، با تزئینات برج های برجسته و مجسمه های تزئین شده بنا شده است. هنگام قدم زدن در طاق ها، به سقف نگاه کنید تا بهترین کنده کاری های حفظ شده را ببینید.

 

آسپندوس

آسپندوس در جاذبه های گردشگری آنتالیا

دلیل اصلی سفر علاقه مندان به آنتالیا، سفر یک روزه به آسپندوس ، حدود 47 کیلومتری شرق آنتالیا است. این مکان باستانی خانه تئاتر رومی است که معمولا بهترین مکان در جهان و یکی از برترین جاذبه های گردشگری در ترکیه است. روزهای شکوه این شهر خیره کننده و باستانی در طول قرن های 2 و 3 میلادی بود که بیشتر ویرانه هایی که امروزه می توان مشاهده کرد، در آن زمان ساخته شده است.

 

خرید آنلاین تور خارجی آنتالیا

خرید آنلاین تور خارجی جاذبه های گردشگری  آنتالیا

 

معروف ترین عذاهای ترکیه

اشتراک گذاری این مطلب در:
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
اقامت در هتل
وعده غذایی
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: