1920

تور آنتالیا

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: AYTPST1401
شروع: پنجشنبه - ۱۳ مرداد ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: AYTPST1401
شروع: پنجشنبه - ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
کد تور: AYTPST1401
شروع: پنجشنبه - ۲۷ مرداد ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۳ شهریور ۱۴۰۱
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۳ شهریور ۱۴۰۱
هتل اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۹۴,۰۰۰ تومان۱,۸۸۳,۰۰۰ تومان۱,۵۰۵,۰۰۰ تومان
۱,۹۸۸,۰۰۰ تومان۲,۳۲۴,۰۰۰ تومان۱,۶۵۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۷۲,۰۰۰ تومان۲,۵۲۵,۶۰۰ تومان۱,۶۹۴,۰۰۰ تومان
۲,۰۷۲,۰۰۰ تومان۲,۵۲۵,۶۰۰ تومان۱,۶۹۴,۰۰۰ تومان
۲,۱۵۶,۰۰۰ تومان۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان۱,۷۳۶,۰۰۰ تومان
۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان۲,۷۰۲,۰۰۰ تومان۱,۷۷۸,۰۰۰ تومان
۲,۲۸۲,۰۰۰ تومان۲,۷۶۵,۰۰۰ تومان۱,۷۹۹,۰۰۰ تومان
۲,۲۸۲,۰۰۰ تومان۲,۷۶۵,۰۰۰ تومان۱,۷۹۹,۰۰۰ تومان
۲,۳۶۶,۰۰۰ تومان۲,۸۹۱,۰۰۰ تومان۱,۸۴۱,۰۰۰ تومان
۲,۳۶۶,۰۰۰ تومان۲,۹۹۶,۰۰۰ تومان۱,۸۴۱,۰۰۰ تومان
۲,۴۰۸,۰۰۰ تومان۳,۰۶۳,۲۰۰ تومان۱,۸۶۲,۰۰۰ تومان
۲,۴۹۲,۰۰۰ تومان۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان۱,۹۰۴,۰۰۰ تومان
۲,۵۳۴,۰۰۰ تومان۳,۱۴۳,۰۰۰ تومان۱,۹۲۵,۰۰۰ تومان
۲,۵۷۶,۰۰۰ تومان۳,۲۰۶,۰۰۰ تومان۱,۹۴۶,۰۰۰ تومان
۲,۵۷۶,۰۰۰ تومان۳,۴۵۸,۰۰۰ تومان۱,۹۴۶,۰۰۰ تومان
۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان۳,۳۳۲,۰۰۰ تومان۱,۹۸۸,۰۰۰ تومان
۲,۷۰۲,۰۰۰ تومان۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان۲,۰۰۹,۰۰۰ تومان
۲,۷۸۶,۰۰۰ تومان۳,۵۲۱,۰۰۰ تومان۲,۰۵۱,۰۰۰ تومان
۲,۷۸۶,۰۰۰ تومان۳,۵۲۱,۰۰۰ تومان۲,۰۵۱,۰۰۰ تومان
۲,۷۸۶,۰۰۰ تومان۳,۶۶۸,۰۰۰ تومان۲,۰۵۱,۰۰۰ تومان
۲,۷۸۶,۰۰۰ تومان۳,۶۶۸,۰۰۰ تومان۲,۰۵۱,۰۰۰ تومان
۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان۳,۹۶۲,۰۰۰ تومان۲,۱۹۸,۰۰۰ تومان
۳,۴۱۶,۰۰۰ تومان۴۴,۰۶۶,۰۰۰ تومان۲,۳۶۶,۰۰۰ تومان
۳,۶۲۶,۰۰۰ تومان۴,۷۸۱,۰۰۰ تومان۲,۴۷۱,۰۰۰ تومان
۴,۰۴۶,۰۰۰ تومان۵,۶۸۴,۰۰۰ تومان۲,۶۸۱,۰۰۰ تومان
۴,۲۵۶,۰۰۰ تومان۵,۷۲۶,۰۰۰ تومان۲,۷۸۶,۰۰۰ تومان
۴,۶۷۶,۰۰۰ تومان۶,۶۹۲,۰۰۰ تومان۲,۹۹۶,۰۰۰ تومان
۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان۷,۸۳۴,۴۰۰ تومان۳,۳۵۳,۰۰۰ تومان
هتل اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۹۴,۰۰۰ تومان۱,۸۸۳,۰۰۰ تومان۱,۵۰۵,۰۰۰ تومان
۱,۹۸۸,۰۰۰ تومان۲,۳۲۴,۰۰۰ تومان۱,۶۵۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۷۲,۰۰۰ تومان۲,۵۲۵,۶۰۰ تومان۱,۶۹۴,۰۰۰ تومان
۲,۰۷۲,۰۰۰ تومان۲,۵۲۵,۶۰۰ تومان۱,۶۹۴,۰۰۰ تومان
۲,۱۵۶,۰۰۰ تومان۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان۱,۷۳۶,۰۰۰ تومان
۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان۲,۷۰۲,۰۰۰ تومان۱,۷۷۸,۰۰۰ تومان
۲,۲۸۲,۰۰۰ تومان۲,۷۶۵,۰۰۰ تومان۱,۷۹۹,۰۰۰ تومان
۲,۲۸۲,۰۰۰ تومان۲,۷۶۵,۰۰۰ تومان۱,۷۹۹,۰۰۰ تومان
۲,۳۶۶,۰۰۰ تومان۲,۸۹۱,۰۰۰ تومان۱,۸۴۱,۰۰۰ تومان
۲,۳۶۶,۰۰۰ تومان۲,۹۹۶,۰۰۰ تومان۱,۸۴۱,۰۰۰ تومان
۲,۴۰۸,۰۰۰ تومان۳,۰۶۳,۲۰۰ تومان۱,۸۶۲,۰۰۰ تومان
۲,۴۹۲,۰۰۰ تومان۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان۱,۹۰۴,۰۰۰ تومان
۲,۵۳۴,۰۰۰ تومان۳,۱۴۳,۰۰۰ تومان۱,۹۲۵,۰۰۰ تومان
۲,۵۷۶,۰۰۰ تومان۳,۲۰۶,۰۰۰ تومان۱,۹۴۶,۰۰۰ تومان
۲,۵۷۶,۰۰۰ تومان۳,۴۵۸,۰۰۰ تومان۱,۹۴۶,۰۰۰ تومان
۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان۳,۳۳۲,۰۰۰ تومان۱,۹۸۸,۰۰۰ تومان
۲,۷۰۲,۰۰۰ تومان۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان۲,۰۰۹,۰۰۰ تومان
۲,۷۸۶,۰۰۰ تومان۳,۵۲۱,۰۰۰ تومان۲,۰۵۱,۰۰۰ تومان
۲,۷۸۶,۰۰۰ تومان۳,۵۲۱,۰۰۰ تومان۲,۰۵۱,۰۰۰ تومان
۲,۷۸۶,۰۰۰ تومان۳,۶۶۸,۰۰۰ تومان۲,۰۵۱,۰۰۰ تومان
۲,۷۸۶,۰۰۰ تومان۳,۶۶۸,۰۰۰ تومان۲,۰۵۱,۰۰۰ تومان
۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان۳,۹۶۲,۰۰۰ تومان۲,۱۹۸,۰۰۰ تومان
۳,۴۱۶,۰۰۰ تومان۴۴,۰۶۶,۰۰۰ تومان۲,۳۶۶,۰۰۰ تومان
۳,۶۲۶,۰۰۰ تومان۴,۷۸۱,۰۰۰ تومان۲,۴۷۱,۰۰۰ تومان
۴,۰۴۶,۰۰۰ تومان۵,۶۸۴,۰۰۰ تومان۲,۶۸۱,۰۰۰ تومان
۴,۲۵۶,۰۰۰ تومان۵,۷۲۶,۰۰۰ تومان۲,۷۸۶,۰۰۰ تومان
۴,۶۷۶,۰۰۰ تومان۶,۶۹۲,۰۰۰ تومان۲,۹۹۶,۰۰۰ تومان
۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان۷,۸۳۴,۴۰۰ تومان۳,۳۵۳,۰۰۰ تومان
هتل اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۹۴,۰۰۰ تومان۱,۸۸۳,۰۰۰ تومان۱,۵۰۵,۰۰۰ تومان
۱,۹۸۸,۰۰۰ تومان۲,۳۲۴,۰۰۰ تومان۱,۶۵۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۷۲,۰۰۰ تومان۲,۵۲۵,۶۰۰ تومان۱,۶۹۴,۰۰۰ تومان
۲,۰۷۲,۰۰۰ تومان۲,۵۲۵,۶۰۰ تومان۱,۶۹۴,۰۰۰ تومان
۲,۱۵۶,۰۰۰ تومان۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان۱,۷۳۶,۰۰۰ تومان
۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان۲,۷۰۲,۰۰۰ تومان۱,۷۷۸,۰۰۰ تومان
۲,۲۸۲,۰۰۰ تومان۲,۷۶۵,۰۰۰ تومان۱,۷۹۹,۰۰۰ تومان
۲,۲۸۲,۰۰۰ تومان۲,۷۶۵,۰۰۰ تومان۱,۷۹۹,۰۰۰ تومان
۲,۳۶۶,۰۰۰ تومان۲,۸۹۱,۰۰۰ تومان۱,۸۴۱,۰۰۰ تومان
۲,۳۶۶,۰۰۰ تومان۲,۹۹۶,۰۰۰ تومان۱,۸۴۱,۰۰۰ تومان
۲,۴۰۸,۰۰۰ تومان۳,۰۶۳,۲۰۰ تومان۱,۸۶۲,۰۰۰ تومان
۲,۴۹۲,۰۰۰ تومان۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان۱,۹۰۴,۰۰۰ تومان
۲,۵۳۴,۰۰۰ تومان۳,۱۴۳,۰۰۰ تومان۱,۹۲۵,۰۰۰ تومان
۲,۵۷۶,۰۰۰ تومان۳,۲۰۶,۰۰۰ تومان۱,۹۴۶,۰۰۰ تومان
۲,۵۷۶,۰۰۰ تومان۳,۴۵۸,۰۰۰ تومان۱,۹۴۶,۰۰۰ تومان
۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان۳,۳۳۲,۰۰۰ تومان۱,۹۸۸,۰۰۰ تومان
۲,۷۰۲,۰۰۰ تومان۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان۲,۰۰۹,۰۰۰ تومان
۲,۷۸۶,۰۰۰ تومان۳,۵۲۱,۰۰۰ تومان۲,۰۵۱,۰۰۰ تومان
۲,۷۸۶,۰۰۰ تومان۳,۵۲۱,۰۰۰ تومان۲,۰۵۱,۰۰۰ تومان
۲,۷۸۶,۰۰۰ تومان۳,۶۶۸,۰۰۰ تومان۲,۰۵۱,۰۰۰ تومان
۲,۷۸۶,۰۰۰ تومان۳,۶۶۸,۰۰۰ تومان۲,۰۵۱,۰۰۰ تومان
۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان۳,۹۶۲,۰۰۰ تومان۲,۱۹۸,۰۰۰ تومان
۳,۴۱۶,۰۰۰ تومان۴۴,۰۶۶,۰۰۰ تومان۲,۳۶۶,۰۰۰ تومان
۳,۶۲۶,۰۰۰ تومان۴,۷۸۱,۰۰۰ تومان۲,۴۷۱,۰۰۰ تومان
۴,۰۴۶,۰۰۰ تومان۵,۶۸۴,۰۰۰ تومان۲,۶۸۱,۰۰۰ تومان
۴,۲۵۶,۰۰۰ تومان۵,۷۲۶,۰۰۰ تومان۲,۷۸۶,۰۰۰ تومان
۴,۶۷۶,۰۰۰ تومان۶,۶۹۲,۰۰۰ تومان۲,۹۹۶,۰۰۰ تومان
۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان۷,۸۳۴,۴۰۰ تومان۳,۳۵۳,۰۰۰ تومان

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک
خدمات تور: تور آنتالیا ۶ شب و ۷ روز

شرح

 

جاذبه های گردشگری آنتالیا

در ادامه با قصرشیرین همراه باشید، تا سفر خود را با لیست بهترین جاذبه های گردشگری آنتالیا برنامه ریزی کنید.

5 دلیل برای انتخاب تور آنتالیا

بازدید از جاذبه های گردشگری آنتالیا

شهر قدیمی (Kaleiçi)

شهر-قدیمی Kaleiçi در جاذبه های گردشگری آنتالیا

محله ای پر از پیچ و خم Kaleiçi برای قدم زدن ساخته شده است. عمارت های عثمانی سفید و با سقف قرمز کاملا مرمت شده در خیابان های سنگ فرش شده و هم اکنون تعداد زیادی هتل، بوتیک، فروشگاه سوغاتی، گالری های هنری و رستوران ها در آن ساخته شده است. اگرچه بیشتر مکانی برای تنفس در محیط دنیای قدیم است، اما جاذبه های گردشگری نیز برای کسانی که می خواهند گشت بزنند وجود دارد.

میدان تکسیم استانبول

بندر قدیمی

بندر قدیمی در جاذبه های گردشگری آنتالیا

بندر قدیمی آنتالیا در یک فرورفتگی در صخره ها قرار گرفته است، در حال حاضر دارای تعدادی از بوتیک ها، کافه های زیبا، بازارها و قایق های تفریحی آرام و مبهم است که در کنار دریای درخشان مدیترانه واقع شده اند. اکنون با وجود فضای آرام، دشوار است تصور کنید این مکان زمانی قطب اصلی اقتصادی آنتالیا بوده است، اما از قرن 2 تا اواسط قرن 20، این بندر اصلی تجارت و رونق شهر و اطراف منطقه بوده است.

 

موزه آنتالیا

موزه آنتالیا در جاذبه های گردشگری تور آنتالیا

اگر به تاریخ ترکیه علاقه مند هستید، این موزه عالی را از دست ندهید. نمایشگاه های خیره کننده در اینجا بهترین یافته ها را از سایت های حفاری در سراسر سواحل ترکیه به نمایش می گذارند. در این موزه بخش بزرگ باستان شناسی نمایش هایی از عصر مفرغ تا بیزانس را با تأکید ویژه بر ویرانه های منطقه نزدیک ارائه می دهد.

آلانیا، شهری تاریخی با جاذبه های فراوان در ترکیه

یوولی مناره

یوولی مناره در جاذبه های گردشگری آنتالیا

متمایزترین مکان دیدنی آنتالیا، مناره یوولی (مناره فلوت) است که توسط سلطان سلجوقی علاءالدین کیکوباد ساخته شده است. مناره یک نمونه معماری از سلجوقیان است، با یک پایه مربع که توسط یک طبل هشت ضلعی که شافت فلوت را تحمل می کند و گالری زیبایی در بالای آن قرار گرفته است. مسجد هنوز هم در حال استفاده است و مناره درست در کنار دروازه ورودی Kale به شهر قدیمی است.

 

دروازه هادریان

جاذبه گردشگری دروازه هادریان آنتالیا

دروازه هادریان یکی از اصلی ترین و چشمگیرترین دروازه های ورود به منطقه کالئیچی است. قسمت های قابل توجهی از دیوارهای شهر هلنیستی و رومی در ضلع شرقی شهر قدیمی حفظ شده است و دروازه هادریان برجسته ترین این بخش ها است. این دروازه از سنگ مرمر سه طاقی، با تزئینات برج های برجسته و مجسمه های تزئین شده بنا شده است. هنگام قدم زدن در طاق ها، به سقف نگاه کنید تا بهترین کنده کاری های حفظ شده را ببینید.

 

آسپندوس

آسپندوس در جاذبه های گردشگری آنتالیا

دلیل اصلی سفر علاقه مندان به آنتالیا، سفر یک روزه به آسپندوس ، حدود 47 کیلومتری شرق آنتالیا است. این مکان باستانی خانه تئاتر رومی است که معمولا بهترین مکان در جهان و یکی از برترین جاذبه های گردشگری در ترکیه است. روزهای شکوه این شهر خیره کننده و باستانی در طول قرن های 2 و 3 میلادی بود که بیشتر ویرانه هایی که امروزه می توان مشاهده کرد، در آن زمان ساخته شده است.

 

خرید آنلاین تور خارجی آنتالیا

خرید آنلاین تور خارجی جاذبه های گردشگری  آنتالیا

 

معروف ترین عذاهای ترکیه

اشتراک گذاری این مطلب در:
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
تور لیدر فارسی زبان

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: