تور کیش (4 شب)

Kish tour for three nights
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: Kish 04
شروع: شنبه - ۶ آذر ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۱۰ آذر ۱۴۰۰
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۶ آذر ۱۴۰۰
کد تور: Kish 05
شروع: شنبه - ۱۳ آذر ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۱۷ آذر ۱۴۰۰
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۱۳ آذر ۱۴۰۰
کد تور: Kish 03
شروع: شنبه - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۱ دی ۱۴۰۰
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۷ آذر ۱۴۰۰
هتل(ها) هر نفر دو تخته هر نفر یک تخته کودک بدون تخت انتخاب
۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان

هتل پانیذ
د لالیت
۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۶۰,۰۰۰ تومان۴,۶۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۱۰,۰۰۰ تومان۴,۸۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۱۰,۰۰۰ تومان۵,۰۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان۵,۲۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۶۰,۰۰۰ تومان۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان۷,۲۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۴۶۰,۰۰۰ تومان۷,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان۷,۴۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۶۶۰,۰۰۰ تومان۷,۶۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۸۶۰,۰۰۰ تومان۷,۸۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۸,۸۶۰,۰۰۰ تومان۱۶,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) هر نفر دو تخته هر نفر یک تخته کودک بدون تخت انتخاب
۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان

هتل پانیذ
د لالیت
۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۶۰,۰۰۰ تومان۴,۶۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۱۰,۰۰۰ تومان۴,۸۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۱۰,۰۰۰ تومان۵,۰۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان۵,۲۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۶۰,۰۰۰ تومان۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان۷,۲۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۴۶۰,۰۰۰ تومان۷,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان۷,۴۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۶۶۰,۰۰۰ تومان۷,۶۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۸۶۰,۰۰۰ تومان۷,۸۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۸,۸۶۰,۰۰۰ تومان۱۶,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) هر نفر دو تخته هر نفر یک تخته کودک بدون تخت انتخاب
۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان

هتل پانیذ
د لالیت
۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳,۴۶۰,۰۰۰ تومان۴,۶۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۱۰,۰۰۰ تومان۴,۸۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۱۰,۰۰۰ تومان۵,۰۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۱۰,۰۰۰ تومان۵,۲۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۶۰,۰۰۰ تومان۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۳۶۰,۰۰۰ تومان۷,۲۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۴۶۰,۰۰۰ تومان۷,۵۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان۷,۴۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۶۶۰,۰۰۰ تومان۷,۶۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۴,۸۶۰,۰۰۰ تومان۷,۸۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۸,۸۶۰,۰۰۰ تومان۱۶,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
تاریخ ارزان‌ترین قیمت: ۲۲۲۰۰۰۰
درجه سختی: سبک

شرح

تور کیش 6 و 13 و 20 آذر

مبدا / مقصد: تهران – کیش

نوع سفر: هوائی (ایرلاین – رفت : زاگرس – برگشت : کیش ایر)
شروع / پایان: 6 آذر تا 1 دی (4) شب (Dec 22 – Nov 27)
مدارک لازم
اصل شناسنامه و کارت ملی برای تورهای داخلی الزامی می باشد. اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد
 
خدمات آژانس: 
بلیط رفت و برگشت و اقامت در هتل، ترانسفر فرودگاهیف بیمه مسافرتی، تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
 
توضیحات
تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند. کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد. برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید. نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 000 300می باشد. پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد

 

قوانین

1-کودک بالای 5 سال بزرگسال محسوب می شود.

2- تحویل اتاق ساعت 14:00 و تخلیه اتاق ساعت12:00 می باشد.

3- نرخ زیر دو سال جهت  بلیط  10%بزرگسال بوده و همراه داشتن فتوکپی شناسنامه جهت صدور بلیط و اصل شناسنامه هنگام سوار شدن در هواپیما الزامی است.                       

4-نرخ های فوق  قطعی نبوده و برای فروش حتماً با کانتر مربوطه هماهنگ شود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل نمایید.

اشتراک گذاری این مطلب در:
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به هتل

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: