• ورود کاربران
تور ایتالیا

تور ایتالیا

تعداد تورها: 1
نکته: برای مشاهده جزییات بیشتر تور بر روی لینک جزییات بیشتر کلیک کنید.
برای مشاهده اطلاعات پروازهای داخلی و خارجی اینجا را کلیک کنید .

تور ایتالیا

ایتالیا با نام رسمی جمهوری ایتالیا , کشوری در اروپای جنوبی است که در کنار یونان مهد پیدایش تمدن فرهنگ غربی بوده است.این کشور از شمال با فرانسه , اتریش و سویس و تا جنوب مانند شبه جزیره کشیده شده است.جمعیت ایتالیا 60 میلیون نفر و ششمین کشور پر جمعیت اروپا می باشد. پایتخت این کشور رم می باشد. نکتــه جالــب در مــورد نقشــه کشــور ایتالیــا ایــن اســت کــه نقشــه ایــن کشــور شــبیه چکمــه می باشــد. واحد پول این کشور یورو و زبان رسمی آن ایتالیایی است. در واقـــع، ایتالیـــا نقـــش بزرگـــی در ارتـــش اروپایـــی و جهانـــی دارد. ایـــن کشـــور قدرت منـــد، از لحـــاظ سیاســـی، اجتماعـــی و اقتصـــادی، در کنـــار کشـــورهای انگلســـتان، فرانســـه، آلمـــان و روســـیه قـــرار می گیـــرد. در آخـــر بایـــد بـــه ایـــن نکتـــه اشـــاره کـــرد کـــه ایتالیـــا ســـطح ســـواد بالایـــی دارد. 90 درصد مردم ایتالیا مسیحی کاتولیک هستند و بقیه مردم یهودی و مسلمان هستند.
ایتالیا در سراسر جهان به هنر والا و بناهای تاریخی غذاهای لذیذ , صنعت مد , اتوموبیل های لوکس و موتور سیکلت و فرهنگ و لهجه های متنوع در مناطق این کشور معروف است. همچنین سواحل زیبا , دریاچه ها , رشته کوه ها ی کوهستانی همچون رشته کوه های آلپ ایتالیا را به یکی از زیباترین کشور های اروپا بدل کرده است.
آب و هوای ایتالیا بسیار متنوع و دور از آب و هوای معمول مدیترانه ای است. تابستان های ایتالیا اغلب گرم و خشک , و ماه جولای گرم ترین ماه سال در این کشور می باشد. در شمال این کشور زمستان ها سرد و مرطوب و در جنوب متعادل تر است.شرایط مناطق ساحلی در شبه جزیره بسیار متفاوت از زمین ها و دره های پر ارتفاع است, به ویژه در ماه های زمستان ارتفاعات بالاتر تمایل زیادی به رطوبت و سرما و اغلب پوشیده از برف هستند. رشته کوه های آلپ تابستان های خنک و زمستان های بسیار سردی دارند.
فرهنگ ایتالیایی در هنر , خانواده , معماری , موسیقی و غذا شناخته شده است. خانه امپراطوری رم و بزرگترین مرکز رنسانس , فرهنگ شبه جزیره ای ایتالیا را برای قرن ها شکوفا کرده است .
غذاهای ایتالیایی
غذا برای ایتالیایی ها تنها خوراک نیست بلکه زندگی است.غذاهای ایتالیایی فرهنگ غذاها را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده و در بسیاری از جوامع به عنوان شکلی از هنر شناخته شده است. غــذای اصلــی در ســفره ی ایتالیایــی معمولا خــوراک ماهــی یــا مــرغ یــا گوشــت اســت.شراب , پنیر و پاستا در مهم ترین وعده های غذایی سرو می شود.پاستا به شکل های متفاوتی از جمله پهن و بلند ,پنه , اسپاگتی , لینگوینی و لازانیا و .. سرو می شود. ایتالیایی ها برای غذا دور هم جمع می شوند و از با هم بودن لذت می برند.در هر ناحیه ای از ایتالیا غذا به سبک خود آنجا درست می شود..پیتزا , پاستا و اسپاگتی با گوجه فرنگی , روغن زیتون و روغن ذرت بسیار محبوب است.
حمل و نقل در ایتالیا

ایتالیا سیستم حمل و نقل عمومی و خصوصی توسعه یافته ای دارد.شبکه راه آهن ایتالیا به ویژه در شمال این کشور گسترده است.اما به طور کل نیاز به جایگزین هایی مانند اتوبوس و یا هواپیما است.در حالی که تعدادی از خطوط راه آهن خصوصی وجود دارد و بیشترین خدمات رفت و آمد از طریق راه آهن ملی صورت می گیرد.انواع وسایل نقلیه اعم از تاکسی , اتوبوس ,مترو ,قطار زیر زمینی به راحتی در دسترس است
اگر قصد سفر به ایتالیا را دارید, این نکته را در نظر داشته باشید که ایتالیا کشور ارزان قیمتی نیست.هتل ها در رم و مکان های گردشگری لوکس نسبتا گران است.برای خوردن یک فنجان کاپوچینو حدود 80 سنت در ناحیه کالابریا ( جنوب ایتالیا ) و حدود 6 یورو در ونیز باید بپردازید.
خرید در ایتالیا
واحــد پــول رایــج ایتالیــا همانند دیگر کشور های عضو اتحادیه اروپا یــورو اســت. شــهر هــای جنوبــی ارزانتــر از شــهر هــای شمالی هستند. بــرای خــوردن یک غذای کامل حدود 20 یور در نظر گرفت. حــق ســرویس همیشــه در قیمــت در نظــر گرفتــه شــده، بنابرایــن دادن انعــام ضــروری نیســت. اگــر کالایــی را خریــداری کنیــد و قبــل از اســتفاده کــردن آن را از مجموعــه اتحادیــه اروپــا خــارج کنیــد، مــی توانیــد در هنــگام خــروج مالیــات بــر ارزش افــزوده خــود را پــس بگیریــد. بــرای ایــن منظــور بایــد بــر چســب معــاف از مالیــات را از فروشــگاه محــل خریــد تهیــه کنیــد
دین
مردم در ایتالیا عمدتا کاتولیک روم و پروتستانی و جامعه یهود و جامعه مسلمانان در حال رشد می باشد..
جامعه و فرهنگ
خانواده در مرکز ساختار اجتماعی قرار گرفته و تاثیر و ثبات اعضای جامعه را تحکیم می کند.به طور کل در شمال ایتالیا , خانواده هایی هسته ای (پدر و مادر و فرزاندان ) با یکدیگر زندگی می کنند در حالی که در جنوب , خانواده ها با خویشاوندان خود ( پدر بزرگ , مادر بزرگ , عمه , خاله ... ) در یک خانه با هم سکونت می کنند.
اهمیت ظاهر و پوشش
طرز لباس پوشیدن شما نشانه ی شان اجتماعی , فرهنگ خانوادگی و میزان سواد شما را نشان می دهد.ایتالیایی ها اعتقاد دارند که اولین تاثیری که طرز پوشش در فرد مخاطب گذاشته همیشه در ذهن او باقی خواهد ماند. مفهوم چهره زیبا برای مردم این کشور اهمیت ویژه ای دارد.آنها در اولین ملاقات , قبل از هرگونه صحبتی ناخودآگاه سن شما و موقعیت اجتماعی شما را به درستی حدس می زنند.
زبان :
به علت این که بیشتر مردمان ایتالیا از تبار رومی ها هستند زبان رایــج در ایتالیــا هــم تقریبــا شــاخه هایی از زبــان رومــی می باشد.
نکات سفر به ایتالیا
گردشــگرانی کــه قصــد ســفر بــه ایتالیــا را دارنــد بهتــر اســت نــکات ایمنــی زیــر را رعایــت فرماینــد:
ایتالیــا کشوری امن برای گردشگران می باشد و نــرخ جــرم در ایــن کشــور نســبت بــه ســایر کشــور هــای اروپایــی پاییــن اســت. اگــر مراقــب باشــید، احتمــال مواجهــه بــا خطــر بــرای شــما بســیار کــم خواهــد بــود. در مراکــز پــر تعدد و ترویســتی مراقــب وسایل خود باشید چرا که جـیـب بــر هــا زیاد هستند. هنــگام پیــاده روی در شــب مراقــب باشــید، بهتــر اســت بانــوان بــه هنــگام شــب، تنهــا بــه بیــرون نرونــد.
هنگامــی کــه ســوار یــک تاکســی مــی شــوید شــماره گواهــی نامــه او کــه بــر روی در نوشــته شــده را بــه خاطــر بســپارید.
نــژاد پرســتی در ایتالیــا متــداول مــی باشــد. ممکــن اســت در بعضــی از مــکان هــا بــا آن مواجــه شــوید.
بیمارستان های ایتالیا عمومی هستند و خدمات با کیفیتی را ارائه می دهند.
آب در ایتالیــای شــمالی از تصفیــه و شــیرین ســازی آب دریــا بدســت مــی آیــد و ممکــن اســت مــزه عجیبــی داشــته باشــد. اگــر شــک داشــتید، از آب بطــری اســتفاده کنیــد. در دیگــر مــکان هــا آب شــیر، قابــل شــرب مــی باشــد.
مــردم ایتالیــا بســیار مهمانپذیــر و صمیمــی مــی باشــند.


به این مطلب از 1 تا 5 نظر دهید:

Rated 3.1/5 based on 720 reviewsشهرهای ایتالیا