هتل متروپول (METROPOL)

خدمات اقامتگاه: BB

موقعیت اقامتگاه

کشور: ارمنستان
شهر: ایروان