بنر-باتومی

تور تفلیس (6 شب و 7 روز)

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: گرجستان 1402
شروع: جمعه - ۱۰ شهریور ۱۴۰۲
پایان: پنجشنبه - ۱۶ شهریور ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۰ شهریور ۱۴۰۲
کد تور: گرجستان 1402
شروع: چهارشنبه - ۱۵ شهریور ۱۴۰۲
پایان: سه شنبه - ۲۱ شهریور ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۵ شهریور ۱۴۰۲
کد تور: گرجستان 1402
شروع: دوشنبه - ۲۰ شهریور ۱۴۰۲
پایان: یکشنبه - ۲۶ شهریور ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۰ شهریور ۱۴۰۲
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۱۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۸۱۰,۰۰۰ تومان۱۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۱۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۳۱۰,۰۰۰ تومان۲۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۴۲۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۴۲۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۵۴۰,۰۰۰ تومان۲۶,۸۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۱۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۱۶,۶۳۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۸۱۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان۲۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۴۲۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۳۴,۵۲۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۸۱۰,۰۰۰ تومان۲۶,۱۷۰,۰۰۰ تومانندارد
۱۹,۸۱۰,۰۰۰ تومان۲۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۹۶۰,۰۰۰ تومان۴۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان۴۰,۴۸۰,۰۰۰ تومان۲۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان۶۴,۳۳۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۱۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۸۱۰,۰۰۰ تومان۱۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۱۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۳۱۰,۰۰۰ تومان۲۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۴۲۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۴۲۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۵۴۰,۰۰۰ تومان۲۶,۸۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۱۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۱۶,۶۳۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۸۱۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان۲۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۴۲۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۳۴,۵۲۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۸۱۰,۰۰۰ تومان۲۶,۱۷۰,۰۰۰ تومانندارد
۱۹,۸۱۰,۰۰۰ تومان۲۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۹۶۰,۰۰۰ تومان۴۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان۴۰,۴۸۰,۰۰۰ تومان۲۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان۶۴,۳۳۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت انتخاب
۱۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۸۱۰,۰۰۰ تومان۱۵,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان۱۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۳۱۰,۰۰۰ تومان۲۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۴۲۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۴۲۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۵۴۰,۰۰۰ تومان۲۶,۸۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۱۰,۰۰۰ تومان۲۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۱۶,۶۳۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۸۱۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان۲۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۴۲۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۳۴,۵۲۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۸۱۰,۰۰۰ تومان۲۶,۱۷۰,۰۰۰ تومانندارد
۱۹,۸۱۰,۰۰۰ تومان۲۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۹۶۰,۰۰۰ تومان۴۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان۴۰,۴۸۰,۰۰۰ تومان۲۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان۶۴,۳۳۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۳۰,۰۰۰ تومان

اقامت در هتل با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ،لیدر فارسی زبان
تمامی هتلها onrequest میباشد.
همراه داشتن کارت واکسن کرونا 2 دوز که از دوز دوم 14 روز گذشته باشد به زبان انگلیسی (قابل دریافت از سایت https://vcr.salamat.gov.ir) الزامی میباشد (واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی )
مسافر حتما باید 2 دوز به همراه کد QR کارت واکسن رو همراه داشته باشد.
صدور بیمه افراد بالای 60سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.
پرواز و هتل غیر قابل استرداد میباشد.

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران

شرح

برای مشاهده تمام تور های گرجستان گلیک کنید

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

02183348