بنر-دبی

تور دبی (4 شب و 5 روز) ویژه نوروز

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: DXB402
شروع: سه شنبه - ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
پایان: شنبه - ۴ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۶ اسفند ۱۴۰۲
کد تور: DXB402
شروع: چهارشنبه - ۱ فروردین ۱۴۰۳
پایان: یکشنبه - ۵ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۶ فروردین ۱۴۰۳
کد تور: DXB402
شروع: پنجشنبه - ۲ فروردین ۱۴۰۳
پایان: دوشنبه - ۶ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۶ فروردین ۱۴۰۳
کد تور: DXB402
شروع: جمعه - ۳ فروردین ۱۴۰۳
پایان: سه شنبه - ۷ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۶ فروردین ۱۴۰۳
کد تور: DXB402
شروع: شنبه - ۴ فروردین ۱۴۰۳
پایان: چهارشنبه - ۸ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۶ فروردین ۱۴۰۳
کد تور: DXB402
شروع: یکشنبه - ۵ فروردین ۱۴۰۳
پایان: پنجشنبه - ۹ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۶ فروردین ۱۴۰۳
کد تور: DXB402
شروع: دوشنبه - ۶ فروردین ۱۴۰۳
پایان: جمعه - ۱۰ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۴ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۶ فروردین ۱۴۰۳
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت نوزاد انتخاب
۳۷,۱۶۵,۰۰۰ تومان۴۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان۳۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان۸,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۳۷,۲۲۵,۰۰۰ تومان۴۱,۳۶۵,۰۰۰ تومان۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۳۰۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۸۵,۰۰۰ تومان۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۵۶۵,۰۰۰ تومان۴۶,۰۴۵,۰۰۰ تومان۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۸۰۵,۰۰۰ تومان۴۶,۵۲۵,۰۰۰ تومان۳۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان۳۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۹۸۵,۰۰۰ تومان۴۶,۹۴۵,۰۰۰ تومان۳۶,۸۸۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان۸,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۵۰۵,۰۰۰ تومان۵۱,۹۲۵,۰۰۰ تومان۳۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان۳۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان۵۴,۸۰۵,۰۰۰ تومان۳۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴۴,۴۲۵,۰۰۰ تومان۵۵,۸۲۵,۰۰۰ تومان۳۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان۹,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۳۲۵,۰۰۰ تومان۵۷,۵۶۵,۰۰۰ تومان۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۹۸۵,۰۰۰ تومان۵۸,۸۸۵,۰۰۰ تومان۳۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۱۰۵,۰۰۰ تومان۵۹,۱۸۵,۰۰۰ تومان۳۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۸۸۵,۰۰۰ تومان۶۰,۶۸۵,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۶۶۵,۰۰۰ تومان۶۲,۳۰۵,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۹۰۵,۰۰۰ تومان۶۲,۷۲۵,۰۰۰ تومان۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۹۲۵,۰۰۰ تومان۶۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹,۲۲۵,۰۰۰ تومان۶۵,۴۲۵,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۱۸۵,۰۰۰ تومان۶۷,۲۸۵,۰۰۰ تومان۳۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۸,۷۰۵,۰۰۰ تومان۸۴,۳۸۵,۰۰۰ تومان۵۶,۹۸۰,۰۰۰ تومان۳۴,۷۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۸۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۸,۵۸۵,۰۰۰ تومان۴۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت نوزاد انتخاب
۳۷,۱۶۵,۰۰۰ تومان۴۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان۳۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان۸,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۳۷,۲۲۵,۰۰۰ تومان۴۱,۳۶۵,۰۰۰ تومان۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۳۰۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۸۵,۰۰۰ تومان۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۵۶۵,۰۰۰ تومان۴۶,۰۴۵,۰۰۰ تومان۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۸۰۵,۰۰۰ تومان۴۶,۵۲۵,۰۰۰ تومان۳۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان۳۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۹۸۵,۰۰۰ تومان۴۶,۹۴۵,۰۰۰ تومان۳۶,۸۸۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان۸,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۵۰۵,۰۰۰ تومان۵۱,۹۲۵,۰۰۰ تومان۳۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان۳۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان۵۴,۸۰۵,۰۰۰ تومان۳۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴۴,۴۲۵,۰۰۰ تومان۵۵,۸۲۵,۰۰۰ تومان۳۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان۹,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۳۲۵,۰۰۰ تومان۵۷,۵۶۵,۰۰۰ تومان۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۹۸۵,۰۰۰ تومان۵۸,۸۸۵,۰۰۰ تومان۳۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۱۰۵,۰۰۰ تومان۵۹,۱۸۵,۰۰۰ تومان۳۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۸۸۵,۰۰۰ تومان۶۰,۶۸۵,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۶۶۵,۰۰۰ تومان۶۲,۳۰۵,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۹۰۵,۰۰۰ تومان۶۲,۷۲۵,۰۰۰ تومان۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۹۲۵,۰۰۰ تومان۶۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹,۲۲۵,۰۰۰ تومان۶۵,۴۲۵,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۱۸۵,۰۰۰ تومان۶۷,۲۸۵,۰۰۰ تومان۳۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۸,۷۰۵,۰۰۰ تومان۸۴,۳۸۵,۰۰۰ تومان۵۶,۹۸۰,۰۰۰ تومان۳۴,۷۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۸۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۸,۵۸۵,۰۰۰ تومان۴۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت نوزاد انتخاب
۳۷,۱۶۵,۰۰۰ تومان۴۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان۳۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان۸,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۳۷,۲۲۵,۰۰۰ تومان۴۱,۳۶۵,۰۰۰ تومان۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۳۰۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۸۵,۰۰۰ تومان۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۵۶۵,۰۰۰ تومان۴۶,۰۴۵,۰۰۰ تومان۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۸۰۵,۰۰۰ تومان۴۶,۵۲۵,۰۰۰ تومان۳۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان۳۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۹۸۵,۰۰۰ تومان۴۶,۹۴۵,۰۰۰ تومان۳۶,۸۸۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان۸,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۵۰۵,۰۰۰ تومان۵۱,۹۲۵,۰۰۰ تومان۳۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان۳۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان۵۴,۸۰۵,۰۰۰ تومان۳۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴۴,۴۲۵,۰۰۰ تومان۵۵,۸۲۵,۰۰۰ تومان۳۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان۹,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۳۲۵,۰۰۰ تومان۵۷,۵۶۵,۰۰۰ تومان۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۹۸۵,۰۰۰ تومان۵۸,۸۸۵,۰۰۰ تومان۳۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۱۰۵,۰۰۰ تومان۵۹,۱۸۵,۰۰۰ تومان۳۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۸۸۵,۰۰۰ تومان۶۰,۶۸۵,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۶۶۵,۰۰۰ تومان۶۲,۳۰۵,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۹۰۵,۰۰۰ تومان۶۲,۷۲۵,۰۰۰ تومان۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۹۲۵,۰۰۰ تومان۶۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹,۲۲۵,۰۰۰ تومان۶۵,۴۲۵,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۱۸۵,۰۰۰ تومان۶۷,۲۸۵,۰۰۰ تومان۳۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۸,۷۰۵,۰۰۰ تومان۸۴,۳۸۵,۰۰۰ تومان۵۶,۹۸۰,۰۰۰ تومان۳۴,۷۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۸۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۸,۵۸۵,۰۰۰ تومان۴۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت نوزاد انتخاب
۳۷,۱۶۵,۰۰۰ تومان۴۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان۳۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان۸,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۳۷,۲۲۵,۰۰۰ تومان۴۱,۳۶۵,۰۰۰ تومان۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۳۰۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۸۵,۰۰۰ تومان۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۵۶۵,۰۰۰ تومان۴۶,۰۴۵,۰۰۰ تومان۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۸۰۵,۰۰۰ تومان۴۶,۵۲۵,۰۰۰ تومان۳۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان۳۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۹۸۵,۰۰۰ تومان۴۶,۹۴۵,۰۰۰ تومان۳۶,۸۸۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان۸,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۵۰۵,۰۰۰ تومان۵۱,۹۲۵,۰۰۰ تومان۳۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان۳۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان۵۴,۸۰۵,۰۰۰ تومان۳۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴۴,۴۲۵,۰۰۰ تومان۵۵,۸۲۵,۰۰۰ تومان۳۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان۹,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۳۲۵,۰۰۰ تومان۵۷,۵۶۵,۰۰۰ تومان۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۹۸۵,۰۰۰ تومان۵۸,۸۸۵,۰۰۰ تومان۳۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۱۰۵,۰۰۰ تومان۵۹,۱۸۵,۰۰۰ تومان۳۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۸۸۵,۰۰۰ تومان۶۰,۶۸۵,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۶۶۵,۰۰۰ تومان۶۲,۳۰۵,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۹۰۵,۰۰۰ تومان۶۲,۷۲۵,۰۰۰ تومان۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۹۲۵,۰۰۰ تومان۶۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹,۲۲۵,۰۰۰ تومان۶۵,۴۲۵,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۱۸۵,۰۰۰ تومان۶۷,۲۸۵,۰۰۰ تومان۳۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۸,۷۰۵,۰۰۰ تومان۸۴,۳۸۵,۰۰۰ تومان۵۶,۹۸۰,۰۰۰ تومان۳۴,۷۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۸۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۸,۵۸۵,۰۰۰ تومان۴۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت نوزاد انتخاب
۳۷,۱۶۵,۰۰۰ تومان۴۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان۳۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان۸,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۳۷,۲۲۵,۰۰۰ تومان۴۱,۳۶۵,۰۰۰ تومان۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۳۰۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۸۵,۰۰۰ تومان۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۵۶۵,۰۰۰ تومان۴۶,۰۴۵,۰۰۰ تومان۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۸۰۵,۰۰۰ تومان۴۶,۵۲۵,۰۰۰ تومان۳۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان۳۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۹۸۵,۰۰۰ تومان۴۶,۹۴۵,۰۰۰ تومان۳۶,۸۸۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان۸,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۵۰۵,۰۰۰ تومان۵۱,۹۲۵,۰۰۰ تومان۳۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان۳۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان۵۴,۸۰۵,۰۰۰ تومان۳۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴۴,۴۲۵,۰۰۰ تومان۵۵,۸۲۵,۰۰۰ تومان۳۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان۹,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۳۲۵,۰۰۰ تومان۵۷,۵۶۵,۰۰۰ تومان۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۹۸۵,۰۰۰ تومان۵۸,۸۸۵,۰۰۰ تومان۳۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۱۰۵,۰۰۰ تومان۵۹,۱۸۵,۰۰۰ تومان۳۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۸۸۵,۰۰۰ تومان۶۰,۶۸۵,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۶۶۵,۰۰۰ تومان۶۲,۳۰۵,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۹۰۵,۰۰۰ تومان۶۲,۷۲۵,۰۰۰ تومان۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۹۲۵,۰۰۰ تومان۶۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹,۲۲۵,۰۰۰ تومان۶۵,۴۲۵,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۱۸۵,۰۰۰ تومان۶۷,۲۸۵,۰۰۰ تومان۳۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۸,۷۰۵,۰۰۰ تومان۸۴,۳۸۵,۰۰۰ تومان۵۶,۹۸۰,۰۰۰ تومان۳۴,۷۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۸۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۸,۵۸۵,۰۰۰ تومان۴۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت نوزاد انتخاب
۳۷,۱۶۵,۰۰۰ تومان۴۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان۳۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان۸,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۳۷,۲۲۵,۰۰۰ تومان۴۱,۳۶۵,۰۰۰ تومان۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۳۰۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۸۵,۰۰۰ تومان۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۵۶۵,۰۰۰ تومان۴۶,۰۴۵,۰۰۰ تومان۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۸۰۵,۰۰۰ تومان۴۶,۵۲۵,۰۰۰ تومان۳۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان۳۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۹۸۵,۰۰۰ تومان۴۶,۹۴۵,۰۰۰ تومان۳۶,۸۸۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان۸,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۵۰۵,۰۰۰ تومان۵۱,۹۲۵,۰۰۰ تومان۳۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان۳۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان۵۴,۸۰۵,۰۰۰ تومان۳۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴۴,۴۲۵,۰۰۰ تومان۵۵,۸۲۵,۰۰۰ تومان۳۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان۹,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۳۲۵,۰۰۰ تومان۵۷,۵۶۵,۰۰۰ تومان۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۹۸۵,۰۰۰ تومان۵۸,۸۸۵,۰۰۰ تومان۳۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۱۰۵,۰۰۰ تومان۵۹,۱۸۵,۰۰۰ تومان۳۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۸۸۵,۰۰۰ تومان۶۰,۶۸۵,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۶۶۵,۰۰۰ تومان۶۲,۳۰۵,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۹۰۵,۰۰۰ تومان۶۲,۷۲۵,۰۰۰ تومان۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۹۲۵,۰۰۰ تومان۶۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹,۲۲۵,۰۰۰ تومان۶۵,۴۲۵,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۱۸۵,۰۰۰ تومان۶۷,۲۸۵,۰۰۰ تومان۳۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۸,۷۰۵,۰۰۰ تومان۸۴,۳۸۵,۰۰۰ تومان۵۶,۹۸۰,۰۰۰ تومان۳۴,۷۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۸۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۸,۵۸۵,۰۰۰ تومان۴۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت نوزاد انتخاب
۳۷,۱۶۵,۰۰۰ تومان۴۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان۳۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان۸,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۳۷,۲۲۵,۰۰۰ تومان۴۱,۳۶۵,۰۰۰ تومان۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۳۰۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۸۵,۰۰۰ تومان۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۵۶۵,۰۰۰ تومان۴۶,۰۴۵,۰۰۰ تومان۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۸۰۵,۰۰۰ تومان۴۶,۵۲۵,۰۰۰ تومان۳۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان۳۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۹۸۵,۰۰۰ تومان۴۶,۹۴۵,۰۰۰ تومان۳۶,۸۸۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان۸,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۵۰۵,۰۰۰ تومان۵۱,۹۲۵,۰۰۰ تومان۳۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان۳۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان۵۴,۸۰۵,۰۰۰ تومان۳۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴۴,۴۲۵,۰۰۰ تومان۵۵,۸۲۵,۰۰۰ تومان۳۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان۹,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۳۲۵,۰۰۰ تومان۵۷,۵۶۵,۰۰۰ تومان۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۹۸۵,۰۰۰ تومان۵۸,۸۸۵,۰۰۰ تومان۳۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۱۰۵,۰۰۰ تومان۵۹,۱۸۵,۰۰۰ تومان۳۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۸۸۵,۰۰۰ تومان۶۰,۶۸۵,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۶۶۵,۰۰۰ تومان۶۲,۳۰۵,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۷,۷۲۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۹۰۵,۰۰۰ تومان۶۲,۷۲۵,۰۰۰ تومان۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۹۲۵,۰۰۰ تومان۶۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹,۲۲۵,۰۰۰ تومان۶۵,۴۲۵,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۱۸۵,۰۰۰ تومان۶۷,۲۸۵,۰۰۰ تومان۳۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان۳۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۸,۷۰۵,۰۰۰ تومان۸۴,۳۸۵,۰۰۰ تومان۵۶,۹۸۰,۰۰۰ تومان۳۴,۷۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۸۰۵,۰۰۰ تومان۱۴۸,۵۸۵,۰۰۰ تومان۴۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان

خدمات تور 

بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان، 4 شب و 5 روز اقامت در هتل با خدمات صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، ویزا توریستی، بیمه مسافرتی.

توضیحات  تور 

مسئولیت کنترل پاسپورت از لحاظ هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

برای صدور بیمه افراد بالای 60 سال به صورت جداگانه با کارشناسان ما در تماس باشید. 

پرداخت 50 % مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.

مدارک لازم 

اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار، اسکن کارت ملی هوشمند (در صورت عدم ارائه کارت ملی )، اسکن صفحه اول شناسنامه، اسکن عکس رنگی پشت زمینه سفید.

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک
بلیط رفت و برگشت
ویزای توریستی
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
وعده غذایی
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: