تور پوکت

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: PHK01
شروع: جمعه - ۱۰ فروردین ۱۴۰۳
پایان: جمعه - ۱۷ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۰ فروردین ۱۴۰۳
کد تور: PHK01
شروع: چهارشنبه - ۱۵ فروردین ۱۴۰۳
پایان: چهارشنبه - ۲۲ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۵ فروردین ۱۴۰۳
کد تور: PHK01
شروع: دوشنبه - ۲۰ فروردین ۱۴۰۳
پایان: دوشنبه - ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۰ فروردین ۱۴۰۳
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۸۸,۹۶۰,۰۰۰ تومان۹۴,۳۵۰,۰۰۰ تومانندارد۸۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸۹,۷۳۰,۰۰۰ تومان۹۵,۸۹۰,۰۰۰ تومانندارد۸۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۱۲۰,۰۰۰ تومان۹۶,۶۶۰,۰۰۰ تومانندارد۸۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۱۰۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۳۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۹۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان۹۸,۹۷۰,۰۰۰ تومانندارد۸۴,۲۷۰,۰۰۰ تومان
۹۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۲,۸۲۰,۰۰۰ تومانندارد۸۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۸,۲۲۰,۰۰۰ تومانندارد۸۷,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۱۰۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان۱۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۷,۵۲۰,۰۰۰ تومان۸۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۹۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان۸۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۲۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان۹۹,۶۲۰,۰۰۰ تومان۸۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۱۴۰,۰۰۰ تومان۱۲۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۸۹,۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۱۳۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان۸۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۱۴۰,۰۰۰ تومان۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۱۱۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۴۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان۹۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۸۸,۹۶۰,۰۰۰ تومان۹۴,۳۵۰,۰۰۰ تومانندارد۸۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸۹,۷۳۰,۰۰۰ تومان۹۵,۸۹۰,۰۰۰ تومانندارد۸۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۱۲۰,۰۰۰ تومان۹۶,۶۶۰,۰۰۰ تومانندارد۸۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۱۰۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۳۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۹۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان۹۸,۹۷۰,۰۰۰ تومانندارد۸۴,۲۷۰,۰۰۰ تومان
۹۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۲,۸۲۰,۰۰۰ تومانندارد۸۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۸,۲۲۰,۰۰۰ تومانندارد۸۷,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۱۰۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان۱۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۷,۵۲۰,۰۰۰ تومان۸۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۹۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان۸۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۲۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان۹۹,۶۲۰,۰۰۰ تومان۸۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۱۴۰,۰۰۰ تومان۱۲۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۸۹,۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۱۳۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان۸۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۱۴۰,۰۰۰ تومان۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۱۱۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۴۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان۹۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۸۸,۹۶۰,۰۰۰ تومان۹۴,۳۵۰,۰۰۰ تومانندارد۸۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸۹,۷۳۰,۰۰۰ تومان۹۵,۸۹۰,۰۰۰ تومانندارد۸۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۱۲۰,۰۰۰ تومان۹۶,۶۶۰,۰۰۰ تومانندارد۸۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۱۰۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۳۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۹۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان۹۸,۹۷۰,۰۰۰ تومانندارد۸۴,۲۷۰,۰۰۰ تومان
۹۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۲,۸۲۰,۰۰۰ تومانندارد۸۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۸,۲۲۰,۰۰۰ تومانندارد۸۷,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۱۰۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان۱۱۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۷,۵۲۰,۰۰۰ تومان۸۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۲۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۹۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان۸۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان۱۲۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان۹۹,۶۲۰,۰۰۰ تومان۸۸,۶۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۱۴۰,۰۰۰ تومان۱۲۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۰۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۸۹,۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان۱۳۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان۸۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۱۴۰,۰۰۰ تومان۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۱۱۶,۶۹۰,۰۰۰ تومان۱۴۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان۹۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان، اقامت در هتل با صبحانه، بیمه نامه مسافرتی، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان، ویزای تایلند.

مدارک لازم

پاسپورت با اعتبار 7 ماه & کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، پرینت حساب با مانده 50.000.000 تومان

توضیحات تور 

قيمت ها به تومان مي باشد. پرداخت 50% کل هزينه تور در زمان رزرواسيون ضروري مي باشد.

مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام كننده مي باشد و این آژانس هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد.

 

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
ویزای توریستی
سیم‌کارت
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
وعده غذایی
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

02183348