تور دبی

Dubai Tour
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: DBI-May21
شروع: سه شنبه - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: DBI-May21
شروع: چهارشنبه - ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: DBI-May21
شروع: پنجشنبه - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۱ خرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: DBI-May21
شروع: جمعه - ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
پایان: دوشنبه - ۲ خرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: DBI-May21
شروع: شنبه - ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
پایان: سه شنبه - ۳ خرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: DBI-May21
شروع: یکشنبه - ۱ خرداد ۱۴۰۱
پایان: چهارشنبه - ۴ خرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: DBI-May21
شروع: دوشنبه - ۲ خرداد ۱۴۰۱
پایان: پنجشنبه - ۵ خرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: DBI-May21
شروع: سه شنبه - ۳ خرداد ۱۴۰۱
پایان: جمعه - ۶ خرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: DBI-May21
شروع: چهارشنبه - ۴ خرداد ۱۴۰۱
پایان: شنبه - ۷ خرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
کد تور: DBI-May21
شروع: پنجشنبه - ۵ خرداد ۱۴۰۱
پایان: یکشنبه - ۸ خرداد ۱۴۰۱
مدت سفر: ۳ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
ظرفیت: نفر
هتل(ها) دوتخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت نوزاد انتخاب
۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان۷,۵۷۰,۰۰۲ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان۸,۵۲۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان۸,۷۸۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان۲۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) دوتخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت نوزاد انتخاب
۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان۷,۵۷۰,۰۰۲ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان۸,۵۲۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان۸,۷۸۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان۲۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) دوتخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت نوزاد انتخاب
۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان۷,۵۷۰,۰۰۲ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان۸,۵۲۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان۸,۷۸۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان۲۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) دوتخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت نوزاد انتخاب
۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان۷,۵۷۰,۰۰۲ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان۸,۵۲۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان۸,۷۸۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان۲۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) دوتخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت نوزاد انتخاب
۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان۷,۵۷۰,۰۰۲ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان۸,۵۲۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان۸,۷۸۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان۲۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) دوتخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت نوزاد انتخاب
۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان۷,۵۷۰,۰۰۲ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان۸,۵۲۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان۸,۷۸۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان۲۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) دوتخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت نوزاد انتخاب
۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان۷,۵۷۰,۰۰۲ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان۸,۵۲۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان۸,۷۸۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان۲۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) دوتخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت نوزاد انتخاب
۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان۷,۵۷۰,۰۰۲ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان۸,۵۲۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان۸,۷۸۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان۲۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) دوتخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت نوزاد انتخاب
۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان۷,۵۷۰,۰۰۲ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان۸,۵۲۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان۸,۷۸۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان۲۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) دوتخته یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت نوزاد انتخاب
۷,۷۷۰,۰۰۰ تومان۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان۷,۵۷۰,۰۰۲ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۷۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان۸,۵۲۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان۸,۷۸۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان۲۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک
خدمات تور: پروازهای ماهان، قشم ایر و ایران ایر تور

شرح

 شهر دبی در یک نگاه

معرفی شهر دبی در جاذبه های شهر دبی

اگر بخواهیم شهر دبی یا دوبی را توصیف کنیم بایستی در ابتدا گفت که یک شهر امیرنشین هفت گانه امارات متحده عربی است. اما چیزی که سبب شده است دبی بعنوان یک نگین در میان این هفت شهر بدرخشد، جمعیت بیشتر آن و جاذبه های گردشگری بیشتری باشد که هر سال تور دبی را با طرفداران زیادی روبرو کند.

دبی را به عنوان یک شهر بندری هم می شناسند که دارای جاذبه های مدرن، جاذبه های تاریخی و طبیعی می باشد. می خواهیم بخشی از این جاذبه های گردشگری دبی را در تور دبی به تصویر بکشیم. پس همین اینک با آژانس هواپیمایی قصرشیرین همراه باشید.

 

باغ معجزه دبی یا باغ گل دبی

باغ معجزه دبی در چاذبه های شهر دبی

بیاید که در ابتدا حال و هوای خود را با بوی معطر گل های زیبا و درختان خیره کننده در تور دبی آغاز کنیم. باغ معجزه دبی یا باغ گل دبی مخصوص برای گردشگرانی است که علاقه وافری به گل و گیاه دارند. این باغ به مساحت 72000 مترمربع در دل خود چیزی بالغ بر 45 میلیون گل را جای داده است. اگر ترس از زنبور را دارید، بدون ترس و با خیال راحت مسیر راهتان را به سمت این باغ کج کنید.

چون در آنجا اثری از حتی یک زنبور نیست. عطر و بوی این باغ به حدی بوده که هر کسی را وسوسه میکند که بلیط هواپیما لحظه آخری تور دبی را رزرو کند.

 

اپرای دبی مخصوص مسافران شنیداری

اپرای دبی در جاذبه های شهر دبی

یک تیر و دونشان را در این قسمت به خوبی حس خواهید کرد. سالن اپرای زیبای شهر دبی در نزدیکی برج خلیفه طراحی شده است که همانند یک کشتی لنگر انداخته است. شکل ظاهری این ساختمان به مانند یک کشتی بوده که در سال 2016 توسط معماران حرفه ای و کارکشته طراحی شده است.

زمانی که حرف از جاذبه های گردشگری دبی می شود هر شخصی که یکبار به این شهر سفر کرده باشد، سالن اپرای دبی را جزو این جاذبه ها می داند.

 

آب نما یا فواره دبی

فواره دبی در جاذبه های شهر دبی

 

رقص نور و آب را با ظرافت تمام در یک دریاچه بزرگ در شهر دیدنی دبی به راحتی و تنها با رزرو بلیت هواپیما به صورت سیستمی یا چارتر به راحتی می توانید مشاهده کنید. این رقص تا ارتفاع 140 متر بالا رفته و هیجان را به دل گردشگران و بینندگانی که محو تماشای آن شده اند، عرضه می کند. آب نما یا فواره شهر دبی از نظر اندازه به حد یک زمین فوتبال بوده که با 660 چراغ و 25 پروژکتور زیبایی خاصی را خلق کرده است.

 

اشتراک گذاری این مطلب در:
بلیط رفت و برگشت
ویزای توریستی
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
وعده غذایی
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: