بنر-مالزی-1-1

تور مالزی نوروزی (۴ شب کوآلالامپور + ۳ شب لنکاوی)

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: MALSI 03
شروع: پنجشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
پایان: پنجشنبه - ۱۷ اسفند ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 03
شروع: یکشنبه - ۲۰ اسفند ۱۴۰۲
پایان: یکشنبه - ۲۷ اسفند ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۰ اسفند ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 03
شروع: جمعه - ۲۵ اسفند ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۳ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۵ اسفند ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 03
شروع: چهارشنبه - ۱ فروردین ۱۴۰۳
پایان: چهارشنبه - ۸ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱ فروردین ۱۴۰۳
کد تور: MALSI 03
شروع: یکشنبه - ۵ فروردین ۱۴۰۳
پایان: یکشنبه - ۱۲ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۵ فروردین ۱۴۰۳
کد تور: MALSI 03
شروع: جمعه - ۱۰ فروردین ۱۴۰۳
پایان: جمعه - ۱۷ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۰ فروردین ۱۴۰۳
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب

شهر کوالالامپور - هتل آرنا استار (ARENA STAR)
۳۹۷ دلار۵۴۲ دلار۳۷۰ دلار۹۹ دلار
۴۳۵ دلار۶۱۰ دلارندارد۷۹ دلار
۴۵۰ دلار۶۵۰ دلار۴۳۰ دلار۱۱۰ دلار
۴۴۰ دلارنداردندارد۱۴۰ دلار
۵۲۵ دلار۷۹۷ دلارندارد۱۲۰ ریال
۵۶۰ دلار۹۹۰ دلار۴۵۰ دلار۱۳۶ دلار

شهر کوالالامپور - هتل رویال چولان (ROYALE CHULAN)
۵۵۰ دلار۱,۰۵۰ دلار۵۶۰ دلار۱۵۰ دلار

شهر کوالالامپور - هتل فیس استایل (THE FACE Style)
۶۹۸ دلار۱,۰۶۰ دلار۵۴۹ دلار۱۳۹ دلار
۷۲۵ دلار۱,۱۹۱ دلارندارد۱۶۹ دلار
۶۲۰ دلار۹۹۰ دلارندارد۱۳۵ دلار
۶۴۰ دلار۱,۰۲۰ دلارندارد۱۴۰ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب

شهر کوالالامپور - هتل آرنا استار (ARENA STAR)
۳۹۷ دلار۵۴۲ دلار۳۷۰ دلار۹۹ دلار
۴۳۵ دلار۶۱۰ دلارندارد۷۹ دلار
۴۵۰ دلار۶۵۰ دلار۴۳۰ دلار۱۱۰ دلار
۴۴۰ دلارنداردندارد۱۴۰ دلار
۵۲۵ دلار۷۹۷ دلارندارد۱۲۰ ریال
۵۶۰ دلار۹۹۰ دلار۴۵۰ دلار۱۳۶ دلار

شهر کوالالامپور - هتل رویال چولان (ROYALE CHULAN)
۵۵۰ دلار۱,۰۵۰ دلار۵۶۰ دلار۱۵۰ دلار

شهر کوالالامپور - هتل فیس استایل (THE FACE Style)
۶۹۸ دلار۱,۰۶۰ دلار۵۴۹ دلار۱۳۹ دلار
۷۲۵ دلار۱,۱۹۱ دلارندارد۱۶۹ دلار
۶۲۰ دلار۹۹۰ دلارندارد۱۳۵ دلار
۶۴۰ دلار۱,۰۲۰ دلارندارد۱۴۰ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب

شهر کوالالامپور - هتل آرنا استار (ARENA STAR)
۳۹۷ دلار۵۴۲ دلار۳۷۰ دلار۹۹ دلار
۴۳۵ دلار۶۱۰ دلارندارد۷۹ دلار
۴۵۰ دلار۶۵۰ دلار۴۳۰ دلار۱۱۰ دلار
۴۴۰ دلارنداردندارد۱۴۰ دلار
۵۲۵ دلار۷۹۷ دلارندارد۱۲۰ ریال
۵۶۰ دلار۹۹۰ دلار۴۵۰ دلار۱۳۶ دلار

شهر کوالالامپور - هتل رویال چولان (ROYALE CHULAN)
۵۵۰ دلار۱,۰۵۰ دلار۵۶۰ دلار۱۵۰ دلار

شهر کوالالامپور - هتل فیس استایل (THE FACE Style)
۶۹۸ دلار۱,۰۶۰ دلار۵۴۹ دلار۱۳۹ دلار
۷۲۵ دلار۱,۱۹۱ دلارندارد۱۶۹ دلار
۶۲۰ دلار۹۹۰ دلارندارد۱۳۵ دلار
۶۴۰ دلار۱,۰۲۰ دلارندارد۱۴۰ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب

شهر کوالالامپور - هتل آرنا استار (ARENA STAR)
۳۹۷ دلار۵۴۲ دلار۳۷۰ دلار۹۹ دلار
۴۳۵ دلار۶۱۰ دلارندارد۷۹ دلار
۴۵۰ دلار۶۵۰ دلار۴۳۰ دلار۱۱۰ دلار
۴۴۰ دلارنداردندارد۱۴۰ دلار
۵۲۵ دلار۷۹۷ دلارندارد۱۲۰ ریال
۵۶۰ دلار۹۹۰ دلار۴۵۰ دلار۱۳۶ دلار

شهر کوالالامپور - هتل رویال چولان (ROYALE CHULAN)
۵۵۰ دلار۱,۰۵۰ دلار۵۶۰ دلار۱۵۰ دلار

شهر کوالالامپور - هتل فیس استایل (THE FACE Style)
۶۹۸ دلار۱,۰۶۰ دلار۵۴۹ دلار۱۳۹ دلار
۷۲۵ دلار۱,۱۹۱ دلارندارد۱۶۹ دلار
۶۲۰ دلار۹۹۰ دلارندارد۱۳۵ دلار
۶۴۰ دلار۱,۰۲۰ دلارندارد۱۴۰ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب

شهر کوالالامپور - هتل آرنا استار (ARENA STAR)
۳۹۷ دلار۵۴۲ دلار۳۷۰ دلار۹۹ دلار
۴۳۵ دلار۶۱۰ دلارندارد۷۹ دلار
۴۵۰ دلار۶۵۰ دلار۴۳۰ دلار۱۱۰ دلار
۴۴۰ دلارنداردندارد۱۴۰ دلار
۵۲۵ دلار۷۹۷ دلارندارد۱۲۰ ریال
۵۶۰ دلار۹۹۰ دلار۴۵۰ دلار۱۳۶ دلار

شهر کوالالامپور - هتل رویال چولان (ROYALE CHULAN)
۵۵۰ دلار۱,۰۵۰ دلار۵۶۰ دلار۱۵۰ دلار

شهر کوالالامپور - هتل فیس استایل (THE FACE Style)
۶۹۸ دلار۱,۰۶۰ دلار۵۴۹ دلار۱۳۹ دلار
۷۲۵ دلار۱,۱۹۱ دلارندارد۱۶۹ دلار
۶۲۰ دلار۹۹۰ دلارندارد۱۳۵ دلار
۶۴۰ دلار۱,۰۲۰ دلارندارد۱۴۰ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب

شهر کوالالامپور - هتل آرنا استار (ARENA STAR)
۳۹۷ دلار۵۴۲ دلار۳۷۰ دلار۹۹ دلار
۴۳۵ دلار۶۱۰ دلارندارد۷۹ دلار
۴۵۰ دلار۶۵۰ دلار۴۳۰ دلار۱۱۰ دلار
۴۴۰ دلارنداردندارد۱۴۰ دلار
۵۲۵ دلار۷۹۷ دلارندارد۱۲۰ ریال
۵۶۰ دلار۹۹۰ دلار۴۵۰ دلار۱۳۶ دلار

شهر کوالالامپور - هتل رویال چولان (ROYALE CHULAN)
۵۵۰ دلار۱,۰۵۰ دلار۵۶۰ دلار۱۵۰ دلار

شهر کوالالامپور - هتل فیس استایل (THE FACE Style)
۶۹۸ دلار۱,۰۶۰ دلار۵۴۹ دلار۱۳۹ دلار
۷۲۵ دلار۱,۱۹۱ دلارندارد۱۶۹ دلار
۶۲۰ دلار۹۹۰ دلارندارد۱۳۵ دلار
۶۴۰ دلار۱,۰۲۰ دلارندارد۱۴۰ دلار

تماس خارج از ساعات اداری: ۰۹۲۲۱۵۸۱۷۶۵

 • نرخ پرواز به هزینه تور اضافه می شود.
 • نرخ inf (زیر 2 سال) 10% نرخ ریالی و 10% نرخ دلاری می باشد.

خدمات تور 

هتل ها طبق پکیج، ترانسفرهای فرودگاهی، گشت نیم روزه، راهنمای فارسی زبان، سیم کارت رایگان بابت هر اتاق، بیمه مسافرتی 

توضیحات تور  

 • پرداخت 50٪‌هزینه تور در هنگام ثبت نام الزامیست
 • نرخ کودک زیر 2 سال،‌10٪ نرخ ریالی و 10٪ نرخ ارزی است
 • برای ورود به کشور مالزی تزریق 2 دوز واکسن با تاییدیه جهانی الزامیست. بنابراین ثبت نام مسافرینی که 2 دوز واکسن دریافت کرده اند قابل انجام است
 • مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد و آژانس قصرشیرین هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر را ندارد
 • در هتل رویال چولان نرخ دبل با کودک با تخت یا نفر اضافه  بزرگسال با تخت یکسان است 
 • کمیسیون همکار 100 دلار و کمیسیون کانتر 20 دلار است

تورهای آپشنال 

مسافران گرامی میتوانند در اوقات دلخواه به دیدن این مناطق بروند. 

 • بازدید از برج های دوقلو که با ارتفاع 450 متر بلندترین برج های دوقلوی دنیا هستند. بازدیدکنندگان علاوه بر دیدن برج می توانند از گرانترین مرکز خرید کوالالامپور که در زیر برج ها واقع شده اند بازدید کنند. همچنین اگر در شب به دیدن این برج ها بروید می توانید از نمایش موزیکال فواره ها لذت ببرید.
 • بازدید از غار باتــــــــــو با 272 پله و معبد و مجسمه طلائی و عظیم الجثه بودا و بازدید از میمون های این محوطه 
 • دیدار از ساختمان سلطان عبدالصمد که به سبک معماری سنتی اندونزی ساخته شده است
 • بازدید از برج 41 متری ساعت 
 • خرید از مرکز خرید سان وی لاگون و سان وی پایرامید
 • بازدید از پارک آبی، باغ وحش، پارک پرندگان تامان بورونگ و بازدید از آکواریوم مالزی 
 • بازدید از محله چینی ها که مقدار فراوانی کالای ارزان قیمت می توانید تهیه کنید. در این منطقه از هند کوچک و بازار عربها نیز می توانید دیدن کنید 
 • حضور در ارتفاعات جنتینگ های لند – Genting Highland  و لذت از آب و هوا و فضای منحصر به فرد این منطقه

 

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به هتل
اقامت در هتل
گشت شهری
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

02183348