تور مالزی ویژه نوروز (کوآلالامپور۷ شب)

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: MALSI 01
شروع: یکشنبه - ۲۰ اسفند ۱۴۰۲
پایان: یکشنبه - ۲۷ اسفند ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۰ اسفند ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 01
شروع: چهارشنبه - ۱ فروردین ۱۴۰۳
پایان: چهارشنبه - ۸ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱ فروردین ۱۴۰۳
کد تور: MALSI 01
شروع: یکشنبه - ۵ فروردین ۱۴۰۳
پایان: یکشنبه - ۱۲ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۵ فروردین ۱۴۰۳
کد تور: MALSI 01
شروع: جمعه - ۱۰ فروردین ۱۴۰۳
پایان: جمعه - ۱۷ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۰ فروردین ۱۴۰۳
کد تور: MALSI 01
شروع: چهارشنبه - ۱۵ فروردین ۱۴۰۳
پایان: چهارشنبه - ۲۲ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۵ فروردین ۱۴۰۳
کد تور: MALSI 01
شروع: دوشنبه - ۲۰ فروردین ۱۴۰۳
پایان: دوشنبه - ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۰ فروردین ۱۴۰۳
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۳۹۰ دلار۴۸۰ دلار۳۷۰ دلار۳۱۰ دلار
۴۲۹ دلار۵۶۰ دلار۳۹۸ دلار۳۳۵ دلار
۴۷۰ دلار۶۴۰ دلارندارد۳۴۰ دلار
۴۷۰ دلار۶۲۰ دلار۴۵۰ دلار۳۴۰ دلار
۴۷۵ دلار۶۳۰ دلار۴۸۰ دلار۳۴۰ دلار
۴۸۰ دلار۵۷۰ دلارندارد۳۵۰ دلار
۵۱۵ دلار۷۳۰ دلار۴۴۵ دلار۳۵۰ دلار
۵۴۵ دلار۴۴۵ دلار۴۴۵ دلار۳۶۰ دلار
۵۲۵ دلار۷۴۵ دلار۵۱۰ دلار۳۵۰ دلار
۵۴۰ دلار۷۸۰ دلار۵۳۰ دلار۳۵۰ دلار
۵۰۰ دلار۶۹۰ دلار۵۲۰ دلار۳۵۰ دلار
۵۰۰ دلار۶۹۸ دلار۴۸۰ دلار۳۴۹ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۳۹۰ دلار۴۸۰ دلار۳۷۰ دلار۳۱۰ دلار
۴۲۹ دلار۵۶۰ دلار۳۹۸ دلار۳۳۵ دلار
۴۷۰ دلار۶۴۰ دلارندارد۳۴۰ دلار
۴۷۰ دلار۶۲۰ دلار۴۵۰ دلار۳۴۰ دلار
۴۷۵ دلار۶۳۰ دلار۴۸۰ دلار۳۴۰ دلار
۴۸۰ دلار۵۷۰ دلارندارد۳۵۰ دلار
۵۱۵ دلار۷۳۰ دلار۴۴۵ دلار۳۵۰ دلار
۵۴۵ دلار۴۴۵ دلار۴۴۵ دلار۳۶۰ دلار
۵۲۵ دلار۷۴۵ دلار۵۱۰ دلار۳۵۰ دلار
۵۴۰ دلار۷۸۰ دلار۵۳۰ دلار۳۵۰ دلار
۵۰۰ دلار۶۹۰ دلار۵۲۰ دلار۳۵۰ دلار
۵۰۰ دلار۶۹۸ دلار۴۸۰ دلار۳۴۹ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۳۹۰ دلار۴۸۰ دلار۳۷۰ دلار۳۱۰ دلار
۴۲۹ دلار۵۶۰ دلار۳۹۸ دلار۳۳۵ دلار
۴۷۰ دلار۶۴۰ دلارندارد۳۴۰ دلار
۴۷۰ دلار۶۲۰ دلار۴۵۰ دلار۳۴۰ دلار
۴۷۵ دلار۶۳۰ دلار۴۸۰ دلار۳۴۰ دلار
۴۸۰ دلار۵۷۰ دلارندارد۳۵۰ دلار
۵۱۵ دلار۷۳۰ دلار۴۴۵ دلار۳۵۰ دلار
۵۴۵ دلار۴۴۵ دلار۴۴۵ دلار۳۶۰ دلار
۵۲۵ دلار۷۴۵ دلار۵۱۰ دلار۳۵۰ دلار
۵۴۰ دلار۷۸۰ دلار۵۳۰ دلار۳۵۰ دلار
۵۰۰ دلار۶۹۰ دلار۵۲۰ دلار۳۵۰ دلار
۵۰۰ دلار۶۹۸ دلار۴۸۰ دلار۳۴۹ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۳۹۰ دلار۴۸۰ دلار۳۷۰ دلار۳۱۰ دلار
۴۲۹ دلار۵۶۰ دلار۳۹۸ دلار۳۳۵ دلار
۴۷۰ دلار۶۴۰ دلارندارد۳۴۰ دلار
۴۷۰ دلار۶۲۰ دلار۴۵۰ دلار۳۴۰ دلار
۴۷۵ دلار۶۳۰ دلار۴۸۰ دلار۳۴۰ دلار
۴۸۰ دلار۵۷۰ دلارندارد۳۵۰ دلار
۵۱۵ دلار۷۳۰ دلار۴۴۵ دلار۳۵۰ دلار
۵۴۵ دلار۴۴۵ دلار۴۴۵ دلار۳۶۰ دلار
۵۲۵ دلار۷۴۵ دلار۵۱۰ دلار۳۵۰ دلار
۵۴۰ دلار۷۸۰ دلار۵۳۰ دلار۳۵۰ دلار
۵۰۰ دلار۶۹۰ دلار۵۲۰ دلار۳۵۰ دلار
۵۰۰ دلار۶۹۸ دلار۴۸۰ دلار۳۴۹ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۳۹۰ دلار۴۸۰ دلار۳۷۰ دلار۳۱۰ دلار
۴۲۹ دلار۵۶۰ دلار۳۹۸ دلار۳۳۵ دلار
۴۷۰ دلار۶۴۰ دلارندارد۳۴۰ دلار
۴۷۰ دلار۶۲۰ دلار۴۵۰ دلار۳۴۰ دلار
۴۷۵ دلار۶۳۰ دلار۴۸۰ دلار۳۴۰ دلار
۴۸۰ دلار۵۷۰ دلارندارد۳۵۰ دلار
۵۱۵ دلار۷۳۰ دلار۴۴۵ دلار۳۵۰ دلار
۵۴۵ دلار۴۴۵ دلار۴۴۵ دلار۳۶۰ دلار
۵۲۵ دلار۷۴۵ دلار۵۱۰ دلار۳۵۰ دلار
۵۴۰ دلار۷۸۰ دلار۵۳۰ دلار۳۵۰ دلار
۵۰۰ دلار۶۹۰ دلار۵۲۰ دلار۳۵۰ دلار
۵۰۰ دلار۶۹۸ دلار۴۸۰ دلار۳۴۹ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۳۹۰ دلار۴۸۰ دلار۳۷۰ دلار۳۱۰ دلار
۴۲۹ دلار۵۶۰ دلار۳۹۸ دلار۳۳۵ دلار
۴۷۰ دلار۶۴۰ دلارندارد۳۴۰ دلار
۴۷۰ دلار۶۲۰ دلار۴۵۰ دلار۳۴۰ دلار
۴۷۵ دلار۶۳۰ دلار۴۸۰ دلار۳۴۰ دلار
۴۸۰ دلار۵۷۰ دلارندارد۳۵۰ دلار
۵۱۵ دلار۷۳۰ دلار۴۴۵ دلار۳۵۰ دلار
۵۴۵ دلار۴۴۵ دلار۴۴۵ دلار۳۶۰ دلار
۵۲۵ دلار۷۴۵ دلار۵۱۰ دلار۳۵۰ دلار
۵۴۰ دلار۷۸۰ دلار۵۳۰ دلار۳۵۰ دلار
۵۰۰ دلار۶۹۰ دلار۵۲۰ دلار۳۵۰ دلار
۵۰۰ دلار۶۹۸ دلار۴۸۰ دلار۳۴۹ دلار

تور مالزی – کوآلالامپور ۷ شب

خدمات تور 

  • پرواز امــــــارات و قطــــــر 
  • هتل ها طبق پکیج
  • ترانسفرهای فرودگاهی به هتل 
  • یک گشت نیم روزه بدون ناهار 
  • سیم کارت رایگان بابت هر اتاق
  • بیمه مسافرتی 

توضیحات تور 

  • پرداخت 50٪‌هزینه تور در هنگام ثبت نام الزامیست.
  • نرخ کودک زیر 2 سال،‌10٪ نرخ ریالی و 10٪ نرخ ارزی است.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد و آژانس قصرشیرین هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر را ندارد.

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
سیم‌کارت
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

02183348