بنر-مالزی-1-1

تور کوآلالامپور – سنگاپور نوروزی (۴ شب کوآلا +‌ ۳ شب سنگاپور)

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: MALSI 04
شروع: پنجشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
پایان: پنجشنبه - ۱۷ اسفند ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 04
شروع: یکشنبه - ۲۰ اسفند ۱۴۰۲
پایان: یکشنبه - ۲۷ اسفند ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۰ اسفند ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 04
شروع: جمعه - ۲۵ اسفند ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۳ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۵ اسفند ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 04
شروع: چهارشنبه - ۱ فروردین ۱۴۰۳
پایان: چهارشنبه - ۸ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱ فروردین ۱۴۰۳
کد تور: MALSI 04
شروع: یکشنبه - ۵ فروردین ۱۴۰۳
پایان: یکشنبه - ۱۲ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۵ فروردین ۱۴۰۳
کد تور: MALSI 04
شروع: جمعه - ۱۰ فروردین ۱۴۰۳
پایان: جمعه - ۱۷ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۰ فروردین ۱۴۰۳
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۵۸۵ دلار۸۹۰ دلار۴۴۰ دلار۱۱۰ دلار
۶۹۰ دلار۱,۰۵۰ دلار۴۸۰ دلار۱۳۰ دلار
۷۳۰ دلار۱,۰۴۰ دلار۵۲۰ دلار۱۱۰ دلار
۷۵۰ دلارنداردندارد۱۱۰ دلار
۷۹۰ دلار۱,۱۹۰ دلارندارد۱۱۰ دلار
۸۶۰ دلار۱,۳۱۰ دلارندارد۱۱۰ دلار
۹۰۶ دلار۱,۳۹۵ دلارندارد۱۴۷ دلار
۹۱۰ دلار۱,۳۹۹ دلارندارد۱۵۰ دلار
۸۸۹ دلار۱,۴۰۰ دلار۷۱۰ دلار۱۲۰ دلار
۹۱۰ دلار۱,۴۱۰ دلار۷۷۰ دلار۱۲۹ دلار
۹۱۰ دلار۱,۴۰۰ دلار۷۳۰ دلار۱۳۳ دلار
۹۲۹ دلارنداردندارد۱۳۰ دلار
۹۳۰ دلار۱,۵۱۹ دلار۸,۶۰۷ دلار۱۴۰ دلار
۱,۰۶۰ دلار۱,۷۴۰ دلارندارد۱۴۰ دلار
۱,۰۶۰ دلار۱,۷۶۰ دلار۸۲۰ دلار۱۵۰ دلار
۱,۱۷۰ دلار۱,۷۴۰ دلار۸۳۰ دلار۱۶۰ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۵۸۵ دلار۸۹۰ دلار۴۴۰ دلار۱۱۰ دلار
۶۹۰ دلار۱,۰۵۰ دلار۴۸۰ دلار۱۳۰ دلار
۷۳۰ دلار۱,۰۴۰ دلار۵۲۰ دلار۱۱۰ دلار
۷۵۰ دلارنداردندارد۱۱۰ دلار
۷۹۰ دلار۱,۱۹۰ دلارندارد۱۱۰ دلار
۸۶۰ دلار۱,۳۱۰ دلارندارد۱۱۰ دلار
۹۰۶ دلار۱,۳۹۵ دلارندارد۱۴۷ دلار
۹۱۰ دلار۱,۳۹۹ دلارندارد۱۵۰ دلار
۸۸۹ دلار۱,۴۰۰ دلار۷۱۰ دلار۱۲۰ دلار
۹۱۰ دلار۱,۴۱۰ دلار۷۷۰ دلار۱۲۹ دلار
۹۱۰ دلار۱,۴۰۰ دلار۷۳۰ دلار۱۳۳ دلار
۹۲۹ دلارنداردندارد۱۳۰ دلار
۹۳۰ دلار۱,۵۱۹ دلار۸,۶۰۷ دلار۱۴۰ دلار
۱,۰۶۰ دلار۱,۷۴۰ دلارندارد۱۴۰ دلار
۱,۰۶۰ دلار۱,۷۶۰ دلار۸۲۰ دلار۱۵۰ دلار
۱,۱۷۰ دلار۱,۷۴۰ دلار۸۳۰ دلار۱۶۰ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۵۸۵ دلار۸۹۰ دلار۴۴۰ دلار۱۱۰ دلار
۶۹۰ دلار۱,۰۵۰ دلار۴۸۰ دلار۱۳۰ دلار
۷۳۰ دلار۱,۰۴۰ دلار۵۲۰ دلار۱۱۰ دلار
۷۵۰ دلارنداردندارد۱۱۰ دلار
۷۹۰ دلار۱,۱۹۰ دلارندارد۱۱۰ دلار
۸۶۰ دلار۱,۳۱۰ دلارندارد۱۱۰ دلار
۹۰۶ دلار۱,۳۹۵ دلارندارد۱۴۷ دلار
۹۱۰ دلار۱,۳۹۹ دلارندارد۱۵۰ دلار
۸۸۹ دلار۱,۴۰۰ دلار۷۱۰ دلار۱۲۰ دلار
۹۱۰ دلار۱,۴۱۰ دلار۷۷۰ دلار۱۲۹ دلار
۹۱۰ دلار۱,۴۰۰ دلار۷۳۰ دلار۱۳۳ دلار
۹۲۹ دلارنداردندارد۱۳۰ دلار
۹۳۰ دلار۱,۵۱۹ دلار۸,۶۰۷ دلار۱۴۰ دلار
۱,۰۶۰ دلار۱,۷۴۰ دلارندارد۱۴۰ دلار
۱,۰۶۰ دلار۱,۷۶۰ دلار۸۲۰ دلار۱۵۰ دلار
۱,۱۷۰ دلار۱,۷۴۰ دلار۸۳۰ دلار۱۶۰ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۵۸۵ دلار۸۹۰ دلار۴۴۰ دلار۱۱۰ دلار
۶۹۰ دلار۱,۰۵۰ دلار۴۸۰ دلار۱۳۰ دلار
۷۳۰ دلار۱,۰۴۰ دلار۵۲۰ دلار۱۱۰ دلار
۷۵۰ دلارنداردندارد۱۱۰ دلار
۷۹۰ دلار۱,۱۹۰ دلارندارد۱۱۰ دلار
۸۶۰ دلار۱,۳۱۰ دلارندارد۱۱۰ دلار
۹۰۶ دلار۱,۳۹۵ دلارندارد۱۴۷ دلار
۹۱۰ دلار۱,۳۹۹ دلارندارد۱۵۰ دلار
۸۸۹ دلار۱,۴۰۰ دلار۷۱۰ دلار۱۲۰ دلار
۹۱۰ دلار۱,۴۱۰ دلار۷۷۰ دلار۱۲۹ دلار
۹۱۰ دلار۱,۴۰۰ دلار۷۳۰ دلار۱۳۳ دلار
۹۲۹ دلارنداردندارد۱۳۰ دلار
۹۳۰ دلار۱,۵۱۹ دلار۸,۶۰۷ دلار۱۴۰ دلار
۱,۰۶۰ دلار۱,۷۴۰ دلارندارد۱۴۰ دلار
۱,۰۶۰ دلار۱,۷۶۰ دلار۸۲۰ دلار۱۵۰ دلار
۱,۱۷۰ دلار۱,۷۴۰ دلار۸۳۰ دلار۱۶۰ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۵۸۵ دلار۸۹۰ دلار۴۴۰ دلار۱۱۰ دلار
۶۹۰ دلار۱,۰۵۰ دلار۴۸۰ دلار۱۳۰ دلار
۷۳۰ دلار۱,۰۴۰ دلار۵۲۰ دلار۱۱۰ دلار
۷۵۰ دلارنداردندارد۱۱۰ دلار
۷۹۰ دلار۱,۱۹۰ دلارندارد۱۱۰ دلار
۸۶۰ دلار۱,۳۱۰ دلارندارد۱۱۰ دلار
۹۰۶ دلار۱,۳۹۵ دلارندارد۱۴۷ دلار
۹۱۰ دلار۱,۳۹۹ دلارندارد۱۵۰ دلار
۸۸۹ دلار۱,۴۰۰ دلار۷۱۰ دلار۱۲۰ دلار
۹۱۰ دلار۱,۴۱۰ دلار۷۷۰ دلار۱۲۹ دلار
۹۱۰ دلار۱,۴۰۰ دلار۷۳۰ دلار۱۳۳ دلار
۹۲۹ دلارنداردندارد۱۳۰ دلار
۹۳۰ دلار۱,۵۱۹ دلار۸,۶۰۷ دلار۱۴۰ دلار
۱,۰۶۰ دلار۱,۷۴۰ دلارندارد۱۴۰ دلار
۱,۰۶۰ دلار۱,۷۶۰ دلار۸۲۰ دلار۱۵۰ دلار
۱,۱۷۰ دلار۱,۷۴۰ دلار۸۳۰ دلار۱۶۰ دلار
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۵۸۵ دلار۸۹۰ دلار۴۴۰ دلار۱۱۰ دلار
۶۹۰ دلار۱,۰۵۰ دلار۴۸۰ دلار۱۳۰ دلار
۷۳۰ دلار۱,۰۴۰ دلار۵۲۰ دلار۱۱۰ دلار
۷۵۰ دلارنداردندارد۱۱۰ دلار
۷۹۰ دلار۱,۱۹۰ دلارندارد۱۱۰ دلار
۸۶۰ دلار۱,۳۱۰ دلارندارد۱۱۰ دلار
۹۰۶ دلار۱,۳۹۵ دلارندارد۱۴۷ دلار
۹۱۰ دلار۱,۳۹۹ دلارندارد۱۵۰ دلار
۸۸۹ دلار۱,۴۰۰ دلار۷۱۰ دلار۱۲۰ دلار
۹۱۰ دلار۱,۴۱۰ دلار۷۷۰ دلار۱۲۹ دلار
۹۱۰ دلار۱,۴۰۰ دلار۷۳۰ دلار۱۳۳ دلار
۹۲۹ دلارنداردندارد۱۳۰ دلار
۹۳۰ دلار۱,۵۱۹ دلار۸,۶۰۷ دلار۱۴۰ دلار
۱,۰۶۰ دلار۱,۷۴۰ دلارندارد۱۴۰ دلار
۱,۰۶۰ دلار۱,۷۶۰ دلار۸۲۰ دلار۱۵۰ دلار
۱,۱۷۰ دلار۱,۷۴۰ دلار۸۳۰ دلار۱۶۰ دلار

تماس خارج از ساعات اداری: ۰۹۲۲۱۵۸۱۷۶۵

 • نرخ پرواز به قیمت تور اضافه می شود
 • نرخ inf (زیر 2 سال) 10% نرخ ریالی و 10% نرخ دلاری می باشد.

خدمات تور 

هتل ها طبق پکیج، ترانسفرهای فرودگاهی، ویزای سنگاپور، گشت نیم روزه، راهنمای فارسی زبان، سیم کارت رایگان بابت هر اتاق، بیمه مسافرتی 

توضیحات تور 

 • پرداخت 50٪‌هزینه تور در هنگام ثبت نام الزامیست
 • نرخ کودک زیر 2 سال،‌10٪ نرخ ریالی و 10٪ نرخ ارزی است
 • برای ورود به کشور مالزی تزریق 2 دوز واکسن با تاییدیه جهانی الزامیست. بنابراین ثبت نام مسافرینی که 2 دوز واکسن دریافت کرده اند قابل انجام است
 • مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد و آژانس قصرشیرین هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر را ندارد
 • کمیسیون همکار 100 دلار و کمیسیون کانتر 20 دلار است

مدارک ویزای سنگاپور 

 اسکن گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار

اسکن عکس 4×3 زمینه سفید

 فرم تکمیل شده درخواست ویزای سنگاپور

واچر هتل و بلیط رفت و برگشت هواپیما مطابق با تاریخ سفر

رسید پرداخت هزینه درخواست ویزا

تورهای آپشنال 

مسافران گرامی میتوانند در اوقات دلخواه به دیدن این مناطق بروند. 

 • بازدید از برج های دوقلو که با ارتفاع 450 متر بلندترین برج های دوقلوی دنیا هستند. بازدیدکنندگان علاوه بر دیدن برج می توانند از گرانترین مرکز خرید کوالالامپور که در زیر برج ها واقع شده اند بازدید کنند. همچنین اگر در شب به دیدن این برج ها بروید می توانید از نمایش موزیکال فواره ها لذت ببرید.
 • بازدید از غار باتــــــــــو با 272 پله و معبد و مجسمه طلائی و عظیم الجثه بودا و بازدید از میمون های این محوطه 
 • دیدار از ساختمان سلطان عبدالصمد که به سبک معماری سنتی اندونزی ساخته شده است
 • بازدید از برج 41 متری ساعت 
 • خرید از مرکز خرید سان وی لاگون و سان وی پایرامید
 • بازدید از پارک آبی، باغ وحش، پارک پرندگان تامان بورونگ و بازدید از آکواریوم مالزی 
 • بازدید از محله چینی ها که مقدار فراوانی کالای ارزان قیمت می توانید تهیه کنید. در این منطقه از هند کوچک و بازار عربها نیز می توانید دیدن کنید 
 • حضور در ارتفاعات جنتینگ های لند – Genting Highland  و لذت از آب و هوا و فضای منحصر به فرد این منطقه
 • تور تفریحی تمام روز جزیره سنتوزا در سنگاپور 

 

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر بین شهری
اقامت در هتل
گشت شهری
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

02183348