بنر بانکوک

5 شب پوکت، 2 شب بانکوک ویژه نوروز (پرواز مستقیم)

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: BKKPHKTSH02
شروع: جمعه - ۱۰ فروردین ۱۴۰۳
پایان: جمعه - ۱۷ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۰ فروردین ۱۴۰۳
کد تور: BKKPHKTSHO2
شروع: چهارشنبه - ۱۵ فروردین ۱۴۰۳
پایان: چهارشنبه - ۲۲ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱۵ فروردین ۱۴۰۳
کد تور: BKKPHKTSHO2
شروع: دوشنبه - ۲۰ فروردین ۱۴۰۳
پایان: دوشنبه - ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۰ فروردین ۱۴۰۳
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۹۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان۱۰۱,۱۸۰,۰۰۰ تومانندارد۸۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰ تومانندارد۸۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۹۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰ تومانندارد۹۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۹۸۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان۹۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۹۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۰۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۶,۱۶۰,۰۰۰ تومان۹۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
۹۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان۹۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۹۳۰,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۰۸,۸۸۰,۰۰۰ تومان۹۸,۰۳۰,۰۰۰ تومان۹۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان۱۱۸,۵۶۰,۰۰۰ تومانندارد۹۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۲۰,۶۵۰,۰۰۰ تومانندارد۹۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۷,۶۷۰,۰۰۰ تومان۱۲۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۰۳,۸۶۰,۰۰۰ تومان۹۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۸۶۰,۰۰۰ تومان۱۳۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان۹۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۳۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۰۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان۹۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ تومانندارد۹۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱۴۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان۹۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۹۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان۱۰۱,۱۸۰,۰۰۰ تومانندارد۸۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰ تومانندارد۸۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۹۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰ تومانندارد۹۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۹۸۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان۹۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۹۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۰۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۶,۱۶۰,۰۰۰ تومان۹۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
۹۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان۹۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۹۳۰,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۰۸,۸۸۰,۰۰۰ تومان۹۸,۰۳۰,۰۰۰ تومان۹۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان۱۱۸,۵۶۰,۰۰۰ تومانندارد۹۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۲۰,۶۵۰,۰۰۰ تومانندارد۹۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۷,۶۷۰,۰۰۰ تومان۱۲۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۰۳,۸۶۰,۰۰۰ تومان۹۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۸۶۰,۰۰۰ تومان۱۳۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان۹۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۳۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۰۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان۹۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ تومانندارد۹۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱۴۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان۹۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۹۵,۲۴۰,۰۰۰ تومان۱۰۱,۱۸۰,۰۰۰ تومانندارد۸۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰ تومانندارد۸۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۹۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰ تومانندارد۹۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۹۸۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان۹۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۹۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۰۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۶,۱۶۰,۰۰۰ تومان۹۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
۹۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۰,۰۹۰,۰۰۰ تومان۹۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۹۰,۹۳۰,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۹۰,۰۰۰ تومان۱۰۸,۸۸۰,۰۰۰ تومان۹۸,۰۳۰,۰۰۰ تومان۹۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان۱۱۸,۵۶۰,۰۰۰ تومانندارد۹۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۲۰,۶۵۰,۰۰۰ تومانندارد۹۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۷,۶۷۰,۰۰۰ تومان۱۲۶,۰۵۰,۰۰۰ تومان۱۰۳,۸۶۰,۰۰۰ تومان۹۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۸۶۰,۰۰۰ تومان۱۳۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان۱۰۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان۹۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۳۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۰۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان۹۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ تومانندارد۹۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱۴۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان۹۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان

خدمات تور

بلیط رفت وبرگشت با ماهان

اقامت با صبحانه

بیمه نامه

ترانسفر فرودگاهی

راهنمای فارسی زبان

ویزا

پرواز بین شهری بانکوک و پوکت

مدارک لازم

پاسپورت با اعتبار 7 ماه

کپی شناسنامه

کپی کارت ملی

پرینت حساب با مانده 50.000.000 تومانی

توضیحات تور 

بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

 پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک

شرح

برای مشاهده همه تور های تایلند کلیک کنید

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به هتل
ویزای توریستی
تور لیدر فارسی زبان
ترانسفر بین شهری
بلیط پرواز بین شهری
اقامت در هتل
وعده غذایی
گشت شهری
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

02183348