بنر-مالزی-1-1

تور مالزی (۴ شب کوآلالامپور + ۳ شب لنکاوی)

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: MALSI 03
شروع: شنبه - ۲۰ آبان ۱۴۰۲
پایان: شنبه - ۲۷ آبان ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۲۰ آبان ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 03
شروع: چهارشنبه - ۱ آذر ۱۴۰۲
پایان: سه شنبه - ۷ آذر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۱ آذر ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 03
شروع: یکشنبه - ۵ آذر ۱۴۰۲
پایان: یکشنبه - ۱۲ آذر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۵ آذر ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 03
شروع: جمعه - ۱۰ آذر ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۱۷ آذر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۰ آذر ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 03
شروع: دوشنبه - ۲۰ آذر ۱۴۰۲
پایان: دوشنبه - ۲۷ آذر ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۰ آذر ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 03
شروع: جمعه - ۱ دی ۱۴۰۲
پایان: پنجشنبه - ۷ دی ۱۴۰۲
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱ دی ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 03
شروع: یکشنبه - ۱۰ دی ۱۴۰۲
پایان: یکشنبه - ۱۷ دی ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۱۰ دی ۱۴۰۲
هتل(ها)اتاق دو تختهاتاق یک تختهکودک با تختکودک بدون تختانتخاب
۱۹۷ دلار۳۴۲ دلار۱۷۰ دلار۹۹ دلار
۲۳۵ دلار۴۱۰ دلارندارد۷۹ دلار
۲۵۰ دلار۴۵۰ دلار۲۳۰ دلار۱۱۰ دلار
۲۴۰ دلارنداردندارد۱۴۰ دلار
۳۲۵ دلار۵۹۷ دلارندارد۱۲۰ ریال
۳۶۰ دلار۷۹۰ دلار۲۵۰ دلار۱۳۶ دلار
۳۵۰ دلار۸۵۰ دلار۳۶۰ دلار۱۵۰ دلار
۴۹۸ دلار۹۶۰ دلار۳۴۹ دلار۱۳۹ دلار
۵۲۵ دلار۹۹۱ دلارندارد۱۶۹ دلار
۴۲۰ دلار۷۹۰ دلارندارد۱۳۵ دلار
۴۴۰ دلار۸۲۰ دلارندارد۱۴۰ دلار
هتل(ها)اتاق دو تختهاتاق یک تختهکودک با تختکودک بدون تختانتخاب
۱۹۷ دلار۳۴۲ دلار۱۷۰ دلار۹۹ دلار
۲۳۵ دلار۴۱۰ دلارندارد۷۹ دلار
۲۵۰ دلار۴۵۰ دلار۲۳۰ دلار۱۱۰ دلار
۲۴۰ دلارنداردندارد۱۴۰ دلار
۳۲۵ دلار۵۹۷ دلارندارد۱۲۰ ریال
۳۶۰ دلار۷۹۰ دلار۲۵۰ دلار۱۳۶ دلار
۳۵۰ دلار۸۵۰ دلار۳۶۰ دلار۱۵۰ دلار
۴۹۸ دلار۹۶۰ دلار۳۴۹ دلار۱۳۹ دلار
۵۲۵ دلار۹۹۱ دلارندارد۱۶۹ دلار
۴۲۰ دلار۷۹۰ دلارندارد۱۳۵ دلار
۴۴۰ دلار۸۲۰ دلارندارد۱۴۰ دلار
هتل(ها)اتاق دو تختهاتاق یک تختهکودک با تختکودک بدون تختانتخاب
۱۹۷ دلار۳۴۲ دلار۱۷۰ دلار۹۹ دلار
۲۳۵ دلار۴۱۰ دلارندارد۷۹ دلار
۲۵۰ دلار۴۵۰ دلار۲۳۰ دلار۱۱۰ دلار
۲۴۰ دلارنداردندارد۱۴۰ دلار
۳۲۵ دلار۵۹۷ دلارندارد۱۲۰ ریال
۳۶۰ دلار۷۹۰ دلار۲۵۰ دلار۱۳۶ دلار
۳۵۰ دلار۸۵۰ دلار۳۶۰ دلار۱۵۰ دلار
۴۹۸ دلار۹۶۰ دلار۳۴۹ دلار۱۳۹ دلار
۵۲۵ دلار۹۹۱ دلارندارد۱۶۹ دلار
۴۲۰ دلار۷۹۰ دلارندارد۱۳۵ دلار
۴۴۰ دلار۸۲۰ دلارندارد۱۴۰ دلار
هتل(ها)اتاق دو تختهاتاق یک تختهکودک با تختکودک بدون تختانتخاب
۱۹۷ دلار۳۴۲ دلار۱۷۰ دلار۹۹ دلار
۲۳۵ دلار۴۱۰ دلارندارد۷۹ دلار
۲۵۰ دلار۴۵۰ دلار۲۳۰ دلار۱۱۰ دلار
۲۴۰ دلارنداردندارد۱۴۰ دلار
۳۲۵ دلار۵۹۷ دلارندارد۱۲۰ ریال
۳۶۰ دلار۷۹۰ دلار۲۵۰ دلار۱۳۶ دلار
۳۵۰ دلار۸۵۰ دلار۳۶۰ دلار۱۵۰ دلار
۴۹۸ دلار۹۶۰ دلار۳۴۹ دلار۱۳۹ دلار
۵۲۵ دلار۹۹۱ دلارندارد۱۶۹ دلار
۴۲۰ دلار۷۹۰ دلارندارد۱۳۵ دلار
۴۴۰ دلار۸۲۰ دلارندارد۱۴۰ دلار
هتل(ها)اتاق دو تختهاتاق یک تختهکودک با تختکودک بدون تختانتخاب
۱۹۷ دلار۳۴۲ دلار۱۷۰ دلار۹۹ دلار
۲۳۵ دلار۴۱۰ دلارندارد۷۹ دلار
۲۵۰ دلار۴۵۰ دلار۲۳۰ دلار۱۱۰ دلار
۲۴۰ دلارنداردندارد۱۴۰ دلار
۳۲۵ دلار۵۹۷ دلارندارد۱۲۰ ریال
۳۶۰ دلار۷۹۰ دلار۲۵۰ دلار۱۳۶ دلار
۳۵۰ دلار۸۵۰ دلار۳۶۰ دلار۱۵۰ دلار
۴۹۸ دلار۹۶۰ دلار۳۴۹ دلار۱۳۹ دلار
۵۲۵ دلار۹۹۱ دلارندارد۱۶۹ دلار
۴۲۰ دلار۷۹۰ دلارندارد۱۳۵ دلار
۴۴۰ دلار۸۲۰ دلارندارد۱۴۰ دلار
هتل(ها)اتاق دو تختهاتاق یک تختهکودک با تختکودک بدون تختانتخاب
۱۹۷ دلار۳۴۲ دلار۱۷۰ دلار۹۹ دلار
۲۳۵ دلار۴۱۰ دلارندارد۷۹ دلار
۲۵۰ دلار۴۵۰ دلار۲۳۰ دلار۱۱۰ دلار
۲۴۰ دلارنداردندارد۱۴۰ دلار
۳۲۵ دلار۵۹۷ دلارندارد۱۲۰ ریال
۳۶۰ دلار۷۹۰ دلار۲۵۰ دلار۱۳۶ دلار
۳۵۰ دلار۸۵۰ دلار۳۶۰ دلار۱۵۰ دلار
۴۹۸ دلار۹۶۰ دلار۳۴۹ دلار۱۳۹ دلار
۵۲۵ دلار۹۹۱ دلارندارد۱۶۹ دلار
۴۲۰ دلار۷۹۰ دلارندارد۱۳۵ دلار
۴۴۰ دلار۸۲۰ دلارندارد۱۴۰ دلار
هتل(ها)اتاق دو تختهاتاق یک تختهکودک با تختکودک بدون تختانتخاب
۱۹۷ دلار۳۴۲ دلار۱۷۰ دلار۹۹ دلار
۲۳۵ دلار۴۱۰ دلارندارد۷۹ دلار
۲۵۰ دلار۴۵۰ دلار۲۳۰ دلار۱۱۰ دلار
۲۴۰ دلارنداردندارد۱۴۰ دلار
۳۲۵ دلار۵۹۷ دلارندارد۱۲۰ ریال
۳۶۰ دلار۷۹۰ دلار۲۵۰ دلار۱۳۶ دلار
۳۵۰ دلار۸۵۰ دلار۳۶۰ دلار۱۵۰ دلار
۴۹۸ دلار۹۶۰ دلار۳۴۹ دلار۱۳۹ دلار
۵۲۵ دلار۹۹۱ دلارندارد۱۶۹ دلار
۴۲۰ دلار۷۹۰ دلارندارد۱۳۵ دلار
۴۴۰ دلار۸۲۰ دلارندارد۱۴۰ دلار

تماس خارج از ساعات اداری: ۰۹۲۲۱۵۸۱۷۶۵

 • نرخ پرواز به هزینه تور اضافه می شود.
 • نرخ inf (زیر 2 سال) 10% نرخ ریالی و 10% نرخ دلاری می باشد.

خدمات تور 

هتل ها طبق پکیج، ترانسفرهای فرودگاهی، گشت نیم روزه، راهنمای فارسی زبان، سیم کارت رایگان بابت هر اتاق، بیمه مسافرتی 

توضیحات تور  

 • پرداخت 50٪‌هزینه تور در هنگام ثبت نام الزامیست
 • نرخ کودک زیر 2 سال،‌10٪ نرخ ریالی و 10٪ نرخ ارزی است
 • برای ورود به کشور مالزی تزریق 2 دوز واکسن با تاییدیه جهانی الزامیست. بنابراین ثبت نام مسافرینی که 2 دوز واکسن دریافت کرده اند قابل انجام است
 • مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد و آژانس قصرشیرین هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر را ندارد
 • در هتل رویال چولان نرخ دبل با کودک با تخت یا نفر اضافه  بزرگسال با تخت یکسان است 
 • کمیسیون همکار 100 دلار و کمیسیون کانتر 20 دلار است

تورهای آپشنال 

مسافران گرامی میتوانند در اوقات دلخواه به دیدن این مناطق بروند. 

 • بازدید از برج های دوقلو که با ارتفاع 450 متر بلندترین برج های دوقلوی دنیا هستند. بازدیدکنندگان علاوه بر دیدن برج می توانند از گرانترین مرکز خرید کوالالامپور که در زیر برج ها واقع شده اند بازدید کنند. همچنین اگر در شب به دیدن این برج ها بروید می توانید از نمایش موزیکال فواره ها لذت ببرید.
 • بازدید از غار باتــــــــــو با 272 پله و معبد و مجسمه طلائی و عظیم الجثه بودا و بازدید از میمون های این محوطه 
 • دیدار از ساختمان سلطان عبدالصمد که به سبک معماری سنتی اندونزی ساخته شده است
 • بازدید از برج 41 متری ساعت 
 • خرید از مرکز خرید سان وی لاگون و سان وی پایرامید
 • بازدید از پارک آبی، باغ وحش، پارک پرندگان تامان بورونگ و بازدید از آکواریوم مالزی 
 • بازدید از محله چینی ها که مقدار فراوانی کالای ارزان قیمت می توانید تهیه کنید. در این منطقه از هند کوچک و بازار عربها نیز می توانید دیدن کنید 
 • حضور در ارتفاعات جنتینگ های لند – Genting Highland  و لذت از آب و هوا و فضای منحصر به فرد این منطقه

 

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به هتل
اقامت در هتل
گشت شهری
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید: