تور مالزی (۴ شب کوآلالامپور + ۳ شب لنکاوی)

تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: MALSI 03
شروع: جمعه - ۲۰ بهمن ۱۴۰۲
پایان: جمعه - ۲۷ بهمن ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۰ بهمن ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 03
شروع: چهارشنبه - ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
پایان: چهارشنبه - ۲ اسفند ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: چهارشنبه - ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 03
شروع: سه شنبه - ۱ اسفند ۱۴۰۲
پایان: سه شنبه - ۸ اسفند ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱ اسفند ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 03
شروع: شنبه - ۵ اسفند ۱۴۰۲
پایان: شنبه - ۱۲ اسفند ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۵ اسفند ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 03
شروع: پنجشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
پایان: پنجشنبه - ۱۷ اسفند ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 03
شروع: سه شنبه - ۱۵ اسفند ۱۴۰۲
پایان: سه شنبه - ۲۲ اسفند ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: سه شنبه - ۱۵ اسفند ۱۴۰۲
کد تور: MALSI 03
شروع: یکشنبه - ۲۰ اسفند ۱۴۰۲
پایان: یکشنبه - ۲۷ اسفند ۱۴۰۲
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: یکشنبه - ۲۰ اسفند ۱۴۰۲
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۴۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان۴۹,۹۳۰,۰۰۰ تومانندارد۳۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۴۴,۴۳۰,۰۰۰ تومان۵۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان۴۳,۷۴۰,۰۰۰ دلار۳۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۶۱۰,۰۰۰ تومان۵۵,۴۹۰,۰۰۰ تومانندارد۴۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان۵۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۳۲۰,۰۰۰ تومان۵۶,۳۷۰,۰۰۰ تومانندارد۳۹,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۲۶۰,۰۰۰ تومان۵۸,۲۴۰,۰۰۰ تومانندارد۳۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۱۳۰,۰۰۰ تومان۶۱,۶۲۰,۰۰۰ تومانندارد۳۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان۶۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان۴۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان۴۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
۵۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۶۸,۳۶۰,۰۰۰ تومانندارد۴۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان۷۰,۳۱۰,۰۰۰ تومان۴۷,۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۰,۸۷۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۴۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان۴۹,۹۳۰,۰۰۰ تومانندارد۳۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۴۴,۴۳۰,۰۰۰ تومان۵۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان۴۳,۷۴۰,۰۰۰ دلار۳۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۶۱۰,۰۰۰ تومان۵۵,۴۹۰,۰۰۰ تومانندارد۴۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان۵۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۳۲۰,۰۰۰ تومان۵۶,۳۷۰,۰۰۰ تومانندارد۳۹,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۲۶۰,۰۰۰ تومان۵۸,۲۴۰,۰۰۰ تومانندارد۳۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۱۳۰,۰۰۰ تومان۶۱,۶۲۰,۰۰۰ تومانندارد۳۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان۶۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان۴۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان۴۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
۵۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۶۸,۳۶۰,۰۰۰ تومانندارد۴۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان۷۰,۳۱۰,۰۰۰ تومان۴۷,۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۰,۸۷۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۴۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان۴۹,۹۳۰,۰۰۰ تومانندارد۳۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۴۴,۴۳۰,۰۰۰ تومان۵۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان۴۳,۷۴۰,۰۰۰ دلار۳۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۶۱۰,۰۰۰ تومان۵۵,۴۹۰,۰۰۰ تومانندارد۴۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان۵۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۳۲۰,۰۰۰ تومان۵۶,۳۷۰,۰۰۰ تومانندارد۳۹,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۲۶۰,۰۰۰ تومان۵۸,۲۴۰,۰۰۰ تومانندارد۳۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۱۳۰,۰۰۰ تومان۶۱,۶۲۰,۰۰۰ تومانندارد۳۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان۶۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان۴۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان۴۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
۵۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۶۸,۳۶۰,۰۰۰ تومانندارد۴۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان۷۰,۳۱۰,۰۰۰ تومان۴۷,۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۰,۸۷۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۴۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان۴۹,۹۳۰,۰۰۰ تومانندارد۳۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۴۴,۴۳۰,۰۰۰ تومان۵۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان۴۳,۷۴۰,۰۰۰ دلار۳۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۶۱۰,۰۰۰ تومان۵۵,۴۹۰,۰۰۰ تومانندارد۴۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان۵۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۳۲۰,۰۰۰ تومان۵۶,۳۷۰,۰۰۰ تومانندارد۳۹,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۲۶۰,۰۰۰ تومان۵۸,۲۴۰,۰۰۰ تومانندارد۳۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۱۳۰,۰۰۰ تومان۶۱,۶۲۰,۰۰۰ تومانندارد۳۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان۶۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان۴۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان۴۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
۵۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۶۸,۳۶۰,۰۰۰ تومانندارد۴۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان۷۰,۳۱۰,۰۰۰ تومان۴۷,۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۰,۸۷۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۴۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان۴۹,۹۳۰,۰۰۰ تومانندارد۳۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۴۴,۴۳۰,۰۰۰ تومان۵۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان۴۳,۷۴۰,۰۰۰ دلار۳۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۶۱۰,۰۰۰ تومان۵۵,۴۹۰,۰۰۰ تومانندارد۴۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان۵۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۳۲۰,۰۰۰ تومان۵۶,۳۷۰,۰۰۰ تومانندارد۳۹,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۲۶۰,۰۰۰ تومان۵۸,۲۴۰,۰۰۰ تومانندارد۳۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۱۳۰,۰۰۰ تومان۶۱,۶۲۰,۰۰۰ تومانندارد۳۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان۶۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان۴۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان۴۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
۵۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۶۸,۳۶۰,۰۰۰ تومانندارد۴۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان۷۰,۳۱۰,۰۰۰ تومان۴۷,۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۰,۸۷۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۴۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان۴۹,۹۳۰,۰۰۰ تومانندارد۳۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۴۴,۴۳۰,۰۰۰ تومان۵۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان۴۳,۷۴۰,۰۰۰ دلار۳۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۶۱۰,۰۰۰ تومان۵۵,۴۹۰,۰۰۰ تومانندارد۴۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان۵۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۳۲۰,۰۰۰ تومان۵۶,۳۷۰,۰۰۰ تومانندارد۳۹,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۲۶۰,۰۰۰ تومان۵۸,۲۴۰,۰۰۰ تومانندارد۳۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۱۳۰,۰۰۰ تومان۶۱,۶۲۰,۰۰۰ تومانندارد۳۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان۶۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان۴۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان۴۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
۵۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۶۸,۳۶۰,۰۰۰ تومانندارد۴۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان۷۰,۳۱۰,۰۰۰ تومان۴۷,۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۰,۸۷۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت انتخاب
۴۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان۴۹,۹۳۰,۰۰۰ تومانندارد۳۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۴۴,۴۳۰,۰۰۰ تومان۵۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان۴۳,۷۴۰,۰۰۰ دلار۳۸,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۶۱۰,۰۰۰ تومان۵۵,۴۹۰,۰۰۰ تومانندارد۴۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان۵۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان۵۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۳۲۰,۰۰۰ تومان۵۶,۳۷۰,۰۰۰ تومانندارد۳۹,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۲۶۰,۰۰۰ تومان۵۸,۲۴۰,۰۰۰ تومانندارد۳۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۱۳۰,۰۰۰ تومان۶۱,۶۲۰,۰۰۰ تومانندارد۳۹,۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان۶۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان۴۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان۴۱,۴۱۰,۰۰۰ تومان
۵۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان۶۸,۳۶۰,۰۰۰ تومانندارد۴۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان۷۰,۳۱۰,۰۰۰ تومان۴۷,۷۸۰,۰۰۰ تومان۴۰,۸۷۰,۰۰۰ تومان

خدمات تور

پرواز رفت و برگشت 

پرواز داخلی از کوآلالامپور به لنکاوی و برعکس

7 شب و 8 روز اقامت در هتل با صبحانه

ترانسفر فرودگاهی

گشت شهری

بیمه مسافرتی

لیدر فارسی زبان

به ازای هر اتاق یک سیم کارت در کوآلالامپور

توضیحات تور

پرداخت 50 %مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است.

مسئولیت کنترل گذرنامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خرج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده می باشد.

 

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: تهران
درجه سختی: سبک
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به هتل
اقامت در هتل
گشت شهری
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

02183348