خدمات اقامتگاه: BB

موقعیت اقامتگاه

کشور: فرانسه
شهر: پاریس